m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-08 , 15:38:53
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Cydejko
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 54 28
- emailacydejko@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Śluzek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal118
- telefon(0-22) 338-01-18
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie trzech systemów klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech systemów klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zakres robót:
- demontaż i utylizacja istniejącego systemu klimatyzacji,
- wykonanie nowej instalacji gazowej dla trzech systemów klimatyzacyjnych,
- dostosowanie istniejącej instalacji zasilającej,
- dostosowanie instalacji odpływu skroplin,
- montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych,
- wykonanie systemu zarządzania pracą systemów klimatyzacyjnych.
2) Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji elektrycznych należą:
- mechaniczne wykuwanie bruzd instalacyjnych,
- montaż uchwytów pod przewody kabelkowe,
- demontaż i układanie przewodów kabelkowych,
- mechaniczne przebijanie otworów, w tym pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi o odpowiedniej odporności ogniowej,
- prace budowlane związane z robotami elektrycznymi i sanitarnymi,
- wyniesienie i wniesienie wyposażenia i mebli z pomieszczeń podczas prowadzenie prac,
- sprzątanie pomieszczeń,
- pomiary instalacji elektrycznych,
- próby szczelności instalacji gazowych,
- prace porządkowe.
1. Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do wykonanie systemów klimatyzacyjnych powinny być nowe (nieużywane).
2. Realizowanie robót wyłącznie po godzinach pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy, z wyjątkiem wykonywania prób i testów systemów, z zastrzeżeniem że nie będą one niebezpieczne i uciążliwe dla pracowników i interesantów.
3. Warunki wykonawstwa stanowią załącznik nr 6 do wzoru umowy.
4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej (stanowiącej załączniki nr 9 i 10 do SIWZ, w skład której wchodzą:
a) Dokumentacja projektowa (przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy),
b) STWiOR.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i cywilno-prawnej to: roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, roboty związane z pracami wykończeniowymi wewnętrznymi, porządkowanie terenu budowy. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu uzyskanie odpowiedniej jakości i terminowości wykonania zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPraga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.33.12.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.30.00.00-0
45.31.00.00-3
45.31.11.00-1
45.31.12.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
1) co najmniej dwóch robót budowlanych, obejmującej swoim zakresem wykonanie systemów klimatyzacyjnych typu VRF lub VRV o wartości brutto po min. 250.000 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:
a. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
b. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
c. 4 wykwalifikowanych pracowników posiadających imienne certyfikaty personelu FGAZ z kategorią pierwszą (lub równoważnym) – wydane przez odpowiednią jednostkę certyfikującą, zezwalające na sprawdzanie szczelności, instalowanie, serwis i konserwacja, odzysk czynnika z instalacji (bez ograniczeń co do wielkości napełniania) oraz odpowiednie kwalifikacje, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem,
d. 4 wykwalifikowanych pracowników w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającego świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem,
e. 2 robotników wykwalifikowanych w specjalności budowlanej.
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający wymaga: dysponowaniem certyfikatem dla przedsiębiorstwa FGAZ (lub równoważnym) dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wydanego przez odpowiednią jednostkę certyfikującą, zezwalającym na instalację, naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Przedłużona gwarancja 20 %
Termin wykonania przedmiotu umowy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-27, 10:00, Wydział Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, w sali nr 203 na II piętrze
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |