m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-09 , 08:14:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)51 03 263
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Bielecki
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197
- lokal132
- telefon(0-22) 443 83 99
- emailjbielecki@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dokończenie budowy przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy przedszkola zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 35 wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Roboty budowlane wykonywane na działce 108 z obrębu: 4-06-29 należy realizować w oparciu dokumentację budowlaną zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 150/2016 z dnia 06.05.2016r oraz wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wykonaną przez Team S.C. Zakres prac obejmuje: a) Dokończenie robót budowlanych wyspecyfikowanych w dokumentacji technicznej, zgodnie z § 1 wzoru umowy. b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości prac opisanych w dokumentacji budowlanej zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 150/2016 z dnia 06.05.2016r c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca na budynku przedszkola zamontował repery: na każdym narożu budynku i na środku każdej ściany zewnętrznej. Reper należy zamontować ponadto na fundamencie pompy ciepła, na placu zabaw znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika przeciwpożarowego. Dla drugiego placu zabaw i dróg wewnętrznych wykonać dokładną inwentaryzację wysokościową fundamentów zabawek i krawężników (siatka pomiarów co 20 m). UWAGA! Zamawiający rezygnuje z wykonania następujących robót: rolet zaciemniających, wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku, usunięcia 12szt kontenerów, usunięcie betonowych płyt typu MON, wywiezienia europalet oraz pozostających na placu budowy materiałów budowlanych, ogrodzenia prowizorycznego, opisanych w Dokumetacji technicznej – załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejącego już ogrodzenia prowizorycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ wraz z załącznikami w tym w Dokumenatcji Technicznejstanowiacej załącznik nr 12 do SIWZ: Dokumentacja. robót budowlanych. do realizacji (Portico), Ocena techniczna. robót wykonanych (Portico), Projekty budowlane ( Team), Projekty wykonawcze (Team), Przedmiary robót do wykonania(Portico), Pzredmiary robót zabezpieczających przed zimą, STWIOR ( Team). Zamawiający informuję, że Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej na nieruchomościach oraz obiektach objętych terenem inwestycji. W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, wskazna w pkt 1.2. ppkt 1 SIWZ. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do dnia 20.06.2018r do wykonania prac zgodnie z zgłoszeniem wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę polegających na: wykonaniu chodnika, wymianie krawężników, zlokalizowaniu wiaty autobusowej oraz wprowadzeniu stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia przystanków autobusowych w ul. Myśliborskiej data wpływu 20.10.2017r do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Administracji Arch.-Bud., Ul. Marszałkowska 77/79,projektem stałej organizacji ruchu PM/IO/1936/17 oraz projektem czasowej organizacji ruchu nr PM/IO/3825/17. Po wykonaniu omawianych prac przez Zamawiającego, Zamawiający przekaże w terminie 7 dni Wykonawcy stosowne dokumenty odbiorowe wraz z dopuszczeniem do eksploatacji robót budowlanych objętych w/w Zgłoszeniem. 2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców w wysokości nie mniejszej niż wartość umowy brutto. 2.3. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji projektowej (spełniających wymagania podane STWiOR). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na krótki okres wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem akceptacji zmiany przez Nadzór Autorski, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2.4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób które podczas realizacji Przedmiotu umowy będą wykonywały prace budowlane i montażowe, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, przewidzianego w zapisie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Dodatkowe kody CPV:
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000–0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45400000–1 – Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.20.00.00-9
45.30.00.00-0
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.2.1. posiada zdolność techniczną lub zawodową: a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - (2) dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku obejmujące co najmniej branże konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną i gazową, na kwotę brutto 1 000 000 pln dla każdego zamówienia. Uwaga : Zamawiający przez (1) jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym opisanym w warunkach udziału w postępowaniu, rozumie realizację obiektu budowlanego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w ramach (1) jednej umowy. b) w zakresie kwalifikacji zawodowych i uprawnień Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności do wykonania robót budowlanych, co najmniej jedną (1) osobę: 1) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich trzech (3) lat przed datą składania ofert sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego (1) zamówienia o roboty budowlane o powierzchni użytkowej min. 2.000 m2 polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku. 2) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, 3) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie (z dnia 22 grudnia 2015r.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postepowaniu NA WEZWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy,należy przedłożyć: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 8 do SIWZ. Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie robót wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. b) wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) oświadczenie, że osoby, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –załącznik nr 9A do SIWZ. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 4 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. e) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Zestawienie kosztów zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał kalkulacji ceny w oparciu o załączoną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, dokumentację inwentaryzacjną oraz przedmiary wykonanych robót zabezpieczających przed niskimi temperaturami. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej. c) Kserokopia wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ). d) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. e) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji jakości 35 %
doświadczenie kierownika budowy 5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-02, 10:30, zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |