m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-09 , 10:21:43
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
- adresCiołka 11, 01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 877-06-16
- faks(0-22) 837-81-27
- e-mailszpzlo@szpzlo.waw.ids.pl
- adres internetowyhttp://www.zozwola.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Miłecka
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Ciołka 11, 01-445 Warszawa
- lokal212
- telefon(0-22) 8770616
- emaileliza.milecka@zozwola.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ubezpieczenie mienia i OC SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

W imieniu Zamawiającego działa jego Pełnomocnik:
MENTOR S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
Boker Ubezpieczeniowy – zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475
REGON: 870245914
NIP: 956-00-03-240
Tel.: 56 669 33 00
Fax: 56 669 33 04/05
Strona WWW: http://www.mentor.pl/

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i OC SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.
1. Rodzaj zamówienia: usługa.
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień
kod CPV: 66.510000-8 (usługi ubezpieczeniowe)
66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część I: Ubezpieczenie OC
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych;
- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem;

Część II: Ubezpieczenie mienia
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) w kwestiach proceduralnych:
Michał Poradzewski – michal.poradzewski@mentor.pl
tel. (56) 669 33 79, fax: (56) 66-93-304,
2) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Tomaszewicz – krzysztof.tomaszewicz@mentor.pl
tel. 56 669 33 06 fax: 56 669 33 04
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)66.51.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 66.51.60.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Część I: Ubezpieczenie OC0,00cena: 90%klauzule fakultatywne: 10%
2Część II: Ubezpieczenie mienia0,00cena: 80%klauzule fakultatywne: 20%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają obligatoryjnemu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie):
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Pełnomocnik Zamawiającego nie precyzuje niniejszego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Pełnomocnik Zamawiającego nie precyzuje niniejszego warunku.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w punkcie 1.2) a) (uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) SIWZ muszą spełniać wszyscy wykonawcy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mentor.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-16 godzina 11:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-16, 12:00, Mentor S.A. w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |