m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-09 , 11:35:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiesław Pszczółkowski
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal 35
- telefon(0-22) 443 94 77
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
,,Wymiana okien, drzwi oraz roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”” (znak sprawy ZP-3/18),
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien, drzwi oraz roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie, zgodnie z: 1. Programem Funkcjonalno Użytkowym wymiany okien, drzwi oraz robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie, wykonanym w dniu 15 stycznia 2018 r. przez Wydział Inwestycji dla dz. Śródmieście. Autorem opracowania jest mgr inż. Wiesław Pszczółkowski. Ww. opracowanie stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dane ogólne: - wymiana okien w technice PCV ok. 70 m2, - wymiana drzwi w technice ALU ok. 25 m2, - cyklinowanie z lakierowaniem ok. 250 m2, - malowanie ok. 600 m2. Zamawiający wymaga wymiany okien, drzwi, na okna i drzwi o tym samym rozmiarze odpowiadającym istniejącym otworom okiennym i drzwiowym. Część drzwi stanowiących wejście do pomieszczeń na parterze, pomieszczeń administracyjnych i sali gimnastycznej mają być wykonane z profili aluminiowych, pozostałe z PCV. Okna wykonane z PCV. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w Programie Funkcjonalno Użytkowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in.: 1) opracowania zawierającego: a) dokumentację projektową wielobranżową opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, uwzględniającą: - projekt budowlano - wykonawczy wymiany okien, drzwi oraz wykonania robót remontowych, - przedmiar robót, z uwzględnieniem prac demontażowych, rozbiórkowych oraz wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, b) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; c) kosztorys inwestorski, sporządzony na podstawie wykonanego przedmiaru z uwzględnieniem prac demontażowych i rozbiórkowych, spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). 2) robót budowlanych zgodnie z wykonanym opracowaniem zatwierdzonym przez Zamawiającego. UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji w części, której dotyczy opracowanie oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opracowania w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm). 3. Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią poniższych dokumentów: a) Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf Dodatkowym rekomendowanym i uzupełniającym dokumentem jest: c) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online: http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf 4. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i prowadzenia uzgodnień zakresu robót ujętych w opracowaniu z Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz użytkownikiem budynku na każdym etapie powstawania opracowania, oraz do uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach w jego siedzibie, jeśli zajdzie taka potrzeba. 5. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych. 6. Zamawiający udostępnia odpłatnie Wykonawcy istniejące miejsca poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca musi posiadać własne podliczniki celem opomiarowania i właściwego rozliczenia po zakończeniu robót. 7. Wykonawca musi zorganizować, a następnie zlikwidować zaplecze budowy oraz zaplecze sanitarne dla pracowników w ciągu 3 dni od daty odbioru końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy obciążają Wykonawcę. 8. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem technicznym (narzędziami, urządzeniami), który zapewni realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Ponadto realizacja dostaw sprzętu i materiałów na budowę będzie odbywać się poza godzinami szczytu. 9. Wykonawca w trakcie wykonywania robót uzyska zgodę od zarządcy dróg na transport materiałów do budowy w zakresie i czasie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 2. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 4 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1) (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: a) 4 osoby do wykonywania robót ogólnobudowlanych. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopi zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2. i 3. wraz z oświadczeniem wykonawcy, ze osoby te są zatrudnione na umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawców. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, przedmiot umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 i 3. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 7. Za opóźnienie w przedłożeniu kopii zanonimizowanych umów o pracę w terminach określonych w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzkoła Podstawowa nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.42.11.32-8
45.31.00.00-3
71.24.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-08-24
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku użyteczności publicznej. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 120.000,00 zł. (brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 3 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 2. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia mogą łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego. 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 SIWZ. 5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty, które potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 7. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uznał za najkorzystniejszą, w terminie 2 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, musi złożyć w siedzibie zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy określający koszty brutto poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz terminy ich wykonania (w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych). Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegał akceptacji Naczelnika Wydziału Inwestycji w Dzielnicy Śródmieście i stanowić będzie załącznik do umowy.
ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych występujących w godzinach 06:00 – 22:00, polegających na ciągłych opadach atmosferycznych deszczu, co najmniej przez cztery godziny dziennie lub wiatru wiejącego nieprzerwanie, co najmniej przez cztery godziny dziennie o sile powyżej 70 km/h o liczbę dni, w których wymienione zjawiska atmosferyczne wystąpiły, 11) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2 zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-01, 10:30, Sala Rady, ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie, I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |