m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-09 , 11:35:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresAl. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPrzemysław Majewski
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelażna 99
- lokal20
- telefon(0-22) 44-35-736
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja projektu „Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy" - zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy 7/ZP/18)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia odcinka ul. Sowińskiego, będącej częścią alei parkowej od skrzyżowania z ul. Nakielską wzdłuż ogrodzenia cmentarza do Parku Powstańców Warszawy, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w oparciu o obowiązujące przepisy w formie ,,zaprojektuj i wybuduj”. 1. Lokalizacja: Omawiany odcinek to ul. Sowińskiego, będąca częścią alei parkowej od skrzyżowania z ul. Nakielską wzdłuż ogrodzenia cmentarza do Parku Powstańców Warszawy. Ulica przynależna jest do działek nr 8/2, 9/2, 15/7, 15/8, 15/9, z obrębu 6-07-10 oraz 2/7, 2/8, 2/11, 4/1, 4/3, 5/3, z obrębu 6-07-11 stanowiących własność m. st. Warszawy. 2. Droga a) klasa drogi D b) Długość drogi około 130 m c) Szerokość drogi około 5 m d) Nawierzchnia drogi z asfaltem 3. Oświetlenie uliczne a) Długość drogi, na której należy wykonać oświetlenie 130m b) Oświetlenie należy wykonać na podstawie danych technicznych uzyskanych z Wydziału Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. c) Należy uzgodnić z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m.st. Warszawy rodzaj opraw i słupów (zbliżonych wizualnie do zainstalowanych latarni na pozostałym odcinku ul. Sowińskiego). d) Likwidacja istniejących opraw oświetleniowych znajdujących się na betonowych słupach wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nakielską do parku im. Powstańców Warszawy około 270 m. 4. Zasilenie a) zasilenie elektryczne oświetlenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, b) parametry oświetlenia, natężenie oświetlenia zgodnie z normą oraz odpowiednimi rozporządzeniami dla tego typu terenu. 5. Zadanie dzieli się na dwa etapy: Etap I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia 14.12.2018 r. jednak nie krócej niż do dnia odbioru robót budowlanych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają: a) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. b) Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy. 7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia wykonujące czynności związane z montażem instalacji elektrycznych oraz wykonujące roboty ogólnobudowlane były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 108). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu nie spełniania tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przez cały okres trwania umowy, który obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową i deliktową. 9. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonywany przedmiot zamówienia oraz na wbudowane materiały i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi drugie kryterium oceny ofert – patrz Część XIII SIWZ. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.61.10-9
71.52.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda z zastrzeżeniem, iż każda robota obejmowała swoim zakresem wykonanie lub remont lub modernizację oświetlenia ulicznego. * W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. b) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), posiadającą uprawnienia budowlane do: kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik budowy), co najmniej jedna osoba. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału mogą spełniać wspólnie (łącznie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz "Doświadczenie personelu kluczowego", który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ (formularz ten nie podlega uzupełnieniu). "Doświadczenie personelu kluczowego" stanowi kryterium oceny ofert i będzie rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zawartych w Formularzu „Doświadczenie personelu kluczowego”.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Części X SIWZ, składa się z wypełnionego Formularza ofertowego o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnionego Formularza „Doświadczenie personelu kluczowego”, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Ponadto, do oferty należy dołączyć: a) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów. b) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załączniki nr 2a) i 2b) do SIWZ), oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga! Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie powinno być złożone w oryginale (w formie pisemnej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta wspólna (np. konsorcjum lub spółka cywilna): Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym: 1) oświadczenie, o którym mowa w Części III.3., składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy). 3) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający we wzorze umowy określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 5) Zamawiający we wzorze umowy określił informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji 12 %
doświadczenie personelu kluczowego28 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-27 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-27, 09:30, Sala Sesji
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |