m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-09 , 12:32:42
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Książek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal327A
- telefon(0-22) 3380347
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są są remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej, awaryjne czyszenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie dzielnicy Praga Południe w 2018 roku.
Zakres prac ( naprawy bieżące nawierzchni asfaltowych ulic około 6 500 m² ) ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Czas realizacji zlecenia: nie dłuższy niż dwa dni od powiadomienia.
Prace zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń. Zlecenia zgłoszone przez Zamawiającego w dni robocze po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego (w czasie dwóch godzin) zabezpieczenia wskazanego miejsca do czasu wykonania naprawy.
Wykonanie każdego ze zleceń potwierdzone będzie protokółem odbioru robót,
Zakres i termin wykonania zleconych robót będzie określony każdorazowo przez
Zamawiającego i przekazywany telefonicznie lub e-mailem..
Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się kosztorysem powykonawczym,
według cen jednostkowych robót wyliczonych z kosztorysu ofertowego i ujętych
w umowie, a w przypadku braku tych cen – w oparciu o odpowiednie normy
katalogowe (KNR,KNNR), stawkę Rg oraz narzuty podane w ofercie. Natomiast
w odniesieniu do kosztu materiałów – według średnich cen publikowanych
w materiałach Sekocenbud-u ( z kosztami zakupu) – 1 kwartał 2018 r. lub w oparciu
o ceny zawarte w fakturach zakupu powiększone o koszty zakupu.
Wykonawca musi dysponować odpowiednimi srodkami łączności zapewniajacymi natychmiastowe przekazanie zleceń przez zamawiajacego i stałą łączność kierownictwa firmy wykonawcy z brygadami wykonującymi roboty w terenie:
- adres e-mail do przyjmowania zleceń zamawiającego
- telefon komórkowy czynny całą dobę 1 numer,
- telefon komórkowy do łącznosci z brygadami remontowymi 2 numery,
Wykonawca musi również dysponować odpowiednim oznakowaniem umożliwiajacym natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii nawierzchni drogowych najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia i prowadzenia przac przez ekipy remontowe w w warunkach odbywajacego się ruchu pojazdów:
- tablice prowadzace U-3c i U-3d(jodły) – po 6 szt. o dł. 180 cm każda,
- znaki A-14 “roboty drogowe” – 8 szt,
- znaki A-12b, A-12c “zwężenie jezdni” (lewe, prawe) po 4 szt.
- zapory drogowe U-20a – 50 m,

2. Zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 10,11,12 do SIWZ, w skład której wchodzą:
a) przedmiary robót,
b) opis przedmiotu zamówienia,
c) STWiOR
Obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudnienia osób przeznaczonych do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę.
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz. U. z 2015 r., poz. 1579 .) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 5 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji). Praca tych osób będzie polegała na bezpośrednim uczestnictwie w realizacji przedmiotu umowy w tym: 4 osoby roboty asfaltowe, 1 osoba kierowca. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.40-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
a) co najmniej, dwóch robót w branży drogowej o wartości brutto po minimum
800 000,- PLN każda, wykonanych w ramach jednej umowy, w tym
min. 1 roboty wykonanej w sposób ciągły o wartości minimalnej 800 000 PLN w branży drogowej polegającej na wykonaniu remontów oraz remontów cząstkowych jezdni o nawierzchni bitumicznej i awaryjnym czyszczeniu kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, w okresie min 6 m-cy i max 10 m-cy o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto ( w przypadku realizacji umów wieloletnich minimalna kwota 800 000 pln przypadać musi na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy) wykonanaych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:
1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
2 brygady robotników wykwalifikowanych ( 1 brygada min. 4 osoby) o specjalności budowlanej (drogowej).
c) potencjału technicznego ( wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami)
- kotły transportowo –produkcyjnych (recyklery) – 2 szt,
- zagęszczarkę płytową - 400 kg,
- walec wibracyjny samojezdny min. 800 kg,
- piłę do cięcia asfaltu,
- koparko – ładowarka 1 szt.
- samochód wywrotka 1 szt,
-samochód z dźwigiem HDS 1 szt,
- młot spalinowy lub sprężarka,
- tablice prowadzace U-3c i U-3d(jodły) – po 6 szt. o dł. 180 cm każda,
- znaki A-14 “roboty drogowe” – 8 szt,
- znaki A-12b, A-12c “zwężenie jezdni” (lewe, prawe) po 4 szt.
- zapory drogowe U-20a – 50 m,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 („Wykaz robót”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane/projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 („Wykaz osób”).
c) wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 („Wykaz sprzętu”)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zamowienia pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-26, 11:00, Siedziba Wydziału Zamówien Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok.203 (IIpiętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |