m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-02-09 , 14:38:55
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Malec
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Szmidt
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal392
- telefon(0-22) 37 33 392
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w technologii modułowej o konstrukcji stalowej.
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego budynku przedszkola oraz budowa nowego budynku przedszkola w technologii modułowej o konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującym budowę dojść i dojazdów do budynku, ogrodzenie terenu przedszkola, urządzenie zieleni i placów zabaw oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Celem inwestycji jest stworzenie nowego 8-cio oddziałowego przedszkola publicznego dla łącznie ok. 200 dzieci wraz z pełnym zapleczem biurowym, gastronomiczny oraz techniczno-magazynowym i własnymi placami zabaw. Wykonanie robót zagospodarowania terenu jest w zakresie niniejszego zamówienia .
Obiekt powinien być zaprojektowany i wybudowany w technologii modułowej, gdzie główną konstrukcję nośną stanowią stalowe elementy z profili zamkniętych o przekroju prostokątnym lub kwadratowym. System modułowy stanowi kompletne rozwiązanie producenta gdzie wszystkie elementy nośne systemu posiadają odpowiednie badania i obliczenia statyczne.
Budynek modułowy to obiekt wysokiego stopnia prefabrykacji. Wraz z instalacjami technicznymi budynku jest produkowany w fabryce. Wszelkie prace wykończeniowe w dostarczanych modułach muszą być już wykonane, a dopuszczalne są tylko prace resztkowe i łączeniowe na stykach poszczególnych modułów. Budynek z prefabrykowanych modułów w spawanej szkieletowej konstrukcji stalowej z oblicowaniem ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Połączenia modułów zamknięte trwale. Spawanie elementów konstrukcji modułów na placu budowy jest niedozwolone.
1.1) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego Obejmującej:
a) wykonanie niezbędnych opracowań poprzedzających wydanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wykonawca może oprzeć się o wstępną koncepcję funkcjonalno użytkową o którą został rozszerzony PFU). Dla złożenia Wniosku o uzyskanie Decyzji o lokalizacji celu publicznego, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę rozwiązania zaproponowanego w Programie funkcjonalno-użytkowym,
b) wykonanie projektu budowlanego dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branż oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) wystąpienie o odstępstwo w sprawie dróg pożarowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji ( w tym pozwolenia na budowę i rozbiórkę), opinii, uzgodnień i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania,
e) pełnienie nadzoru autorskiego;
1.2) Wykonanie rozbiórki istniejącego przedszkola i wykonanie kompletnych robót budowlano- montażowych budowy nowego budynku przedszkola na podstawie opracowanych projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, obejmujących:
a) rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola,
b) budowę nowego budynku przedszkola (z zastosowaniem gotowych „modułów”)
z zapewnieniem zaopatrzenia w media, tj.: w energię elektryczną, cieplną, gaz
oraz wod – kan i teletechnikę,
c) wykonanie gospodarki drzewostanem;
d) wykonanie dojazdu wraz z miejscami postojowymi w obrębie terenu przedszkola – nowoprojektowana droga dojazdowa łącząca teren przedszkola z ulicą Conrada będzie przedmiotem odrębnego postępowania;
e) urządzenie terenu rekreacyjnego z placami zabaw;
f) ogrodzenie terenu.
1.3) Wykonanie audytu energetycznego i świadectwa energetycznego budynku po zakończeniu robót w terminie do 31.10.2018 r.
1.4) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 108) pracowników do wykonywania n/w czynności:
a) robót malarskich;
b) robót posadzkarskich;
c) robót związanych z instalacjami sanitarnymi;
d) wykonanie izolacji budowlanych;
e) wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich;
f) montażu konstrukcji budowlanych;
g) robót związanych z instalacjami elektrycznymi;
h) montaż urządzeń zabawowych
i) wykonanie nawierzchni placów zabaw
j) wykonanie nawierzchni drogowych
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Programu Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
1.5) OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
Przedszkole nr 328 zlokalizowane jest przy ul. Marii Dąbrowskiej 5a w dzielnica Bielany w Warszawie na działce nr 56 obręb 7-08-16.
Obiekt zbudowany został na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w technologii drewnianej szkieletowej, budynek wolnostojący niepodpiwniczony parterowy. Działka przedszkolna zlokalizowana jest przy drodze lokalnej dojazdowej od ul. Conrada między budynkami wielorodzinnymi, od strony wschodniej i zachodniej graniczy z terenem zabudowanym budynkami mieszkalnymi. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z budynkiem Usługowo-handlowym. Teren działki jest ogrodzony siatką. Na całkowicie ogrodzonej działce, w sąsiedztwie budynku przedszkola znajduje się miejsce na kontenery na odpadki bytowe (poza opracowaniem) oraz w części południowej działki – teren rekreacyjny, plac zabaw dla dzieci. Wjazd na teren - z drogi dojazdowej od strony północnej w zachodnim narożniku działki. Teren jest uzbrojony w następujące media
a) przyłącze elektroenergetyczne,
b) przyłącze wodno-kanalizacyjne.
Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczonej od daty odbioru ostatecznego robót. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji za co otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny oferty zgodnie z zasadami określonymi w CZĘŚCI V SIWZ.
Cd. CPV: 45400000-1, 44211100-3 .

1. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
1. Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 P.z.p., z zastrzeżeniem ust. 3 -16.
3. Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany postanowień umowy określone w ust.4-16 oraz określa warunki wprowadzenia tych zmian.
4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
5. Możliwa jest zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Programie funkcjonalno – użytkowym, a wynikających ze stwierdzonych wad tego programu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Jeżeli zmiany umowy, dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad:
1) jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
2) jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ceny rynkowe.
7. Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.144 P.z.p.
8. Jeżeli Wykonawca uważa, iż zaistniała przyczyna do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 4 , zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust.5 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 6, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady wymienione w ust. 6 i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na żądanie dokumentacji, o której mowa w ust. 10-11 i przekazania jej kopii.
13. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
14. Ponadto w oparciu o art. 144 ust.1 pkt. 1 dopuszcza się jeszcze następujące zmiany:
1) zmiany osób wyznaczonych do nadzoru o których mowa w § 9 Umowy w szczególności zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) umowy, z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz co najmniej doświadczenie zadeklarowane w ofercie;
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy P.z.p. oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ);
3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

2. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - NIE.
3. KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bielany.waw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielany.waw.pl
4. Komunikacja elektroniczna NIE wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
5. Składnie oferty należy przesłać elektronicznie: NIE.
6. Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: TAK. Inny sposób: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (oferta musi być złożona w formie pisemnej). Adres: ul. S. Żeromskiego 29 (pokój nr 386), 01-882 Warszawa. Oferty należy składać w języku polskim.
7. NIE wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
8. NIE przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
9. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, 4, 8 ustawy PZP.
10. NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. NIE przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
12. NIE przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
13. Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK
14. Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 8 142 999,75 zł.;
15. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.9.2018.MMA.


UWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.bielany.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren Przedszkola nr 328 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5a w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.21.41.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.10.00-3
45.11.13.00-1
45.11.27.23-9
45.30.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
A) Zdolność techniczna: za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie w technologii modułowej o konstrukcji stalowej budynku użyteczności publicznej (klasa PKOB 1263, 1264) o wartości co najmniej 5 mln zł brutto.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania
B) Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 209 z późn. zm.) lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – do sprawowania funkcji kierownika budowy, tj. posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kwalifikacje zawodowe osoby, o których mowa powyżej obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „świadczeniem usług trans granicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: TAK
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
6. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
7. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
8. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1- 7 Ogłoszenia.
9. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 1- 7 Ogłoszenia, z tym że:
a) Zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) pkt 1. Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) pkt 2 oraz 3 Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zamiast dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) pkt 4 Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) pkt 9 lit. a), b), c) Ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. a), b), c) poszczególnym dokumentom.
e) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.4) pkt 1 Ogłoszenia składa dokument o którym mowa w w Sekcji III.4) pkt 9 lit. a) Ogłoszenia w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
UWAGA!!! Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III.4) Ogłoszenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521).
W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
• Wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
• Wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga! Zamawiający:
- wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III.5.1) Ogłoszenia, potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP;
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia), należy złożyć:
1.1. Dokumenty potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawcy zagraniczni. Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III – pkt 3), 4), 5), oraz 7) Ogłoszenia.
4. Oferta wspólna.
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
d) W odniesieniu do warunków określonych w Sekcji III pkt 1.3. lit. A), B) Ogłoszenia wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie przy zachowaniu wymogu: - dot. warunku określonego w Sekcji III pkt 1.3. lit. A) Ogłoszenia: warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował roboty.
e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
f) Oświadczenia, dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). g)Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy).
h)Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
4.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane 10 %
Doświadczenie kierownika budowy30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-02-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?status_id=1&id=1254
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-02-27 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-02-27, 13:30, W siedzibie zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego29, sala 352 piętro III
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-02-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |