m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-03-28 , 08:05:26
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Waśniewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 72
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego,od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4
Opis zamówienia
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz wybudowanie drugiego etapu odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, w skład którego wchodzą:
1) stacja C4, w skład której, poza korpusem technologiczno-pasażerskim, wchodzi korpus techniczny dla torów odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do obsługi pociągów i drobnych napraw oraz zapleczem techniczno-socjalnym, tunele tarczowe łączące korpus pasażerski z korpusem technicznym oraz system przejść podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Górczewska – Powstańców Śląskich dla obsługi ruchu pasażerskiego;
2) stacja C5 (korpus technologiczno–pasażerski);
3) szlak D5, w skład którego wchodzą dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz wentylatornia szlakowa V5;
4) szlak D6, w skład którego wchodzą dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz szyb demontażowy S6.
W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 3.1 PFU,
2) wykonania robót budowlanych, obejmujących:
— budowę tuneli tarczowych,
— budowę wentylatorni szlakowej,
— budowę szybu demontażowego tarcz,
— budowę stacji pasażerskich,
— budowę korpusu technicznego torów odstawczych,
— budowę systemu przejść podziemnych, zintegrowanego z korpusem pasażerskim stacji C4,
— budowę połączenia torowo-instalacyjnego z pierwszym etapem realizacji odcinka zachodniego,
— zagospodarowanie terenu dla obiektów stacji, wentylatorni i szybu demontażowego,
— wykonanie niezbędnych prac w Centralnej Dyspozytorni.
Przedmiot Zamówienia należy wykonać:
1) w zakresie oraz w sposób zgodny z wszystkimi warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w jej załącznikach, w tym w szczególności w:
a) Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z załącznikami (PFU) - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Wzorze Umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach,uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczących realizowanej Inwestycji, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej.

UWAGA !!! Informuję, że postępowanie nr WP.25.00044.2018.K.I.PAWA, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.metro.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, II linia metra - odcinek zachodni
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania38 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
BRAK
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy:
1) wykaże minimalny roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - minimalny roczny obrót za wszystkie pełne lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 500 000000 PLN rocznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Uwaga: Jako „obrót”, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem.
2) dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150000 000 PLN – dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Uwaga: W przypadku Wykonawców zagranicznych, jeżeli kwoty, o których mowa w pkt 1) i 2), zostaną wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote polskie, wg średniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie www.nbp.pl, w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
Wykonawca, wraz z ofertą składa oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu(dalej zwany „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. W formularzu JEDZ, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieści:
1) informację o rocznym obrocie za każde z ostatnich trzech lat obrotowych;
2) informację o wysokości środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej, którymi dysponuje Wykonawca.
Uwaga: Oświadczenia złożone przez Wykonawcę w formularzu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
2) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał niżej wymienione obiekty budowlane, stanowiące odrębną inwestycję lub jej część (tj. budowa zakończona protokołem odbioru):
a) co najmniej 2 km pojedynczego tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla inwestycji kolejowych, metra, drogowych lub infrastrukturalnych wraz z wykonaniem wszystkich robót budowlanych z wyposażeniem obiektów budowlanych we wszystkie instalacje, urządzenia i systemy całoliniowe, w tym co najmniej 1 km tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście,
b) co najmniej 2 stacje podziemne, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji.
Uwaga 1: Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.
Uwaga 2: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.
Wykonawca, wraz z ofertą składa oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu(dalej zwany „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazówek (w formie mini instrukcji w JEDZU)dotyczących wypełniania JEDZ. W formularzu JEDZ, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieści wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym w szczególności:
— długości wykonanego tunelu, zrealizowanego w technologii TBM oraz długości wykonanego tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście,
— ilości wykonanych stacji podziemnych, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcje tych stacji,
— daty, miejsca wykonania robót,
— podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Uwaga: Oświadczenia złożone przez Wykonawcę w formularzu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dowodów określających czy roboty budowlane wykazane w wykazie zawartym w formularzu JEDZ zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia8 %
Przedłużenie okresu rękojmi za wady robót budowlanych32 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-29, 12:30, W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C, bud. 3C.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-03-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |