m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-05 , 14:27:39
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailgpiatkowski@um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w m.st. Warszawie, od 1 stycznia 2019 r.
Opis zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w przepisie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, położonych na terenie m.st. Warszawy.

Na przedmiot zamówienia składa się:
1) dostawa pojemników i worków do miejsc gromadzenia odpadów;
2) utrzymanie należytego stanu sanitarnego, porządkowego i technicznego pojemników;
3) odbiór odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów i ich transport do wskazanej przez Zamawiającego instalacji lub stacji przeładunkowej;
4) obsługa reklamacji związanych z nieprawidłowościami w realizacji przedmiotu umowy i zamówień na usługi;
5) przekazanie danych i dokumentów potwierdzających wykonanie usług, o których mowa w pkt 1-3.

Kody CPV:
90.500.000 – 2 – usługi związane z odpadami,
90.511.000 – 2 – usługi wywozu odpadów,
90.513.200 – 8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich,
90.513.100 – 7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90.512.000 – 9 – usługi transportu odpadów,
90.533.000 – 2 – usługi gospodarki odpadami.

Przedmiot zamówienia jest ograniczony terytorialnie do nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy. Podzielono teren Miasta na Obszary, obejmujące swoim zakresem jedną lub więcej dzielnic m.st. Warszawy:
1) Obszar 1 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Bielany i Żoliborz;
2) Obszar 2 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Białołęka i Targówek;
3) Obszar 3 dotyczy świadczenia usług w dzielnicy Mokotów;
4) Obszar 4 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Ochota, Ursus i Włochy;
5) Obszar 5 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Praga Południe i Praga Północ;
6) Obszar 6 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Rembertów, Wawer i Wesoła;
7) Obszar 7 dotyczy świadczenia usług w dzielnicy Śródmieście;
8) Obszar 8 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Ursynów i Wilanów;
9) Obszar 9 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Bemowo i Wola.

Wykonawca zobowiązany jest odbierać z miejsc gromadzenia odpadów następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) „papier”, jako papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;
2) „metale i tworzywa sztuczne”, jako odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych, sklasyfikowane pod kodem 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe;
3) „szkło”, jako odpady opakowaniowe ze szkła, sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – opakowania ze szkła;
4) „odpady zielone”, jako odpady zielone, z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów, sklasyfikowane pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
5) „bio”, jako bioodpady - odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, powstające w gospodarstwach domowych, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
6) „bio – gastronomia/targowiska”, jako bioodpady z gastronomii i targowisk, sklasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
7) „odpady wielkogabarytowe” jako odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;
8) „odpady zmieszane”, jako odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Dane dotyczące strumienia odpadów komunalnych do odebrania w 2019 r. z terenu poszczególnych Obszarów:
(Obszar, Gwarantowany strumień odpadów z nieruchomości zamieszkanych [Mg], Maksymalny strumień z nieruchomości zamieszkanych [Mg]).
Obszar 1: 36 288, 58 133; Obszar 2: 45 622, 76 356; Obszar 3: 56 094, 88 652; Obszar 4: 37 407, 57 743; Obszar 5: 66 356, 101 458; Obszar 6: 45 121, 69 237; Obszar 7: 31 009, 46 274; Obszar 8: 51 819, 73 484; Obszar 9: 53 690, 87 481.
Szacunkowy współczynnik wzrostu strumienia odpadów komunalnych: 5 % rok do roku.
Maksymalny strumień odpadów komunalnych odebranych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 2 839 586 Mg.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Szacunkowa wartość zamówienia: 527 834 996 PLN netto.
2. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
- Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.;
- Czas trwania umowy: od dnia podpisania do 31.03.2023 r.
3. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2 ustawy PZP, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 065-145419 z dnia 04.04.2018 r.:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:145419-2018:TEXT:PL:HTML
4. Numer postępowania: ZP/GP/271/IV-77/18


ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE z dnia 17.04.2018 do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym:
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/odwolania59558.zip

ODWOŁANIE ORAZ WEZWANIE z dnia 08.05.2018 do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym:
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/odwolania2_59558.zip

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/uniewaznienie_59558.pdf
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.,
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - zwanej dalej „Pzp”.
Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
M.st. Warszawa jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: MPO), wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000146122.
MPO posiada osobowość prawną, jest jednoosobową spółką prawa handlowego m.st. Warszawy i posiada kapitał zakładowy w wysokości 291.714.000 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez miasto stołeczne Warszawa (łącznie 583.428 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy).
Prezydent m.st. Warszawy, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, pełni w MPO funkcję Zgromadzenia Wspólników. W MPO Zgromadzenie Wspólników (Prezydent m.st. Warszawy) powołuje Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z kolei Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, rekomendowanych Radzie Nadzorczej przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz wyznacza Prezesa Zarządu.
M.st. Warszawa sprawuje nad MPO kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, jak również w MPO brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, tym samym wypełnione zostały przesłanki umożliwiające udzielenie MPO zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a oraz c Pzp.
W szczególności, zgodnie z Aktem Założycielskim MPO:
1. ograniczono swobodę działania Zarządu, w tym wprowadzono wymogi uzyskania dodatkowej zgody Rady Nadzorczej czy Zgromadzenia Wspólników - § 28 ust. 1 pkt 13 oraz § 32 pkt 11;
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki oraz zatwierdzania głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki - § 32 pkt 20 i 21;
3. Prezydent m.st. Warszawy jest uprawniony do opiniowania regulaminu działania Zarządu - § 19;
4. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza projekt rocznego planu gospodarczego Spółki - § 22 ust. 3;
5. Prezydent m.st. Warszawy ma prawo wyznaczania Zarządowi Spółki szczegółowych celów działalności Spółki związanych z realizacją zadań Spółki, w tym dotyczących wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy w zakresie utrzymania czystości i porządku (m.in. odnoszących się do odbioru odpadów komunalnych).na potrzeby sporządzenia przez Zarząd planów wieloletnich oraz strategii rozwoju Spółki na okres kolejnych 5 lat kalendarzowych - § 22 ust. 4;
6. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej - § 27 ust. 10.
Z art. 67 ust. 9 Pzp wynika, że jeżeli ze względu na reorganizację osoby prawnej dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
W celu zbadania, czy przesłanka zachodzi, Zamawiający przeprowadził analizę dokumentów wewnętrznych MPO. Z analizy jednoznacznie wynika, że ta spółka jest w trakcie reorganizacji. Kluczowe procesy związane z reorganizacją muszą zakończyć się w 2018 r., tj. przed rozpoczęciem przez spółkę świadczenia usługi polegającej na zagospodarowaniu całego strumienia odpadów z terenu m.st. Warszawy oraz świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i mieszanych. Obejmują one zarówno profil działalności spółki, tj. formułę, zakres i skalę prowadzonej działalności, jak i zmiany w organizacji przedsiębiorcy. Wynika to przede wszystkim z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej spółki do wykonywania nowych zadań, tj. utworzenia nowych działów, rozbudowania istniejących działów oraz wyodrębnienia komórek księgowych odpowiadających za prawidłowe prowadzenie rozliczeń opartych o zupełnie różne modele, tj. właściwy dla zagospodarowania oraz właściwy dla odbioru odpadów. W ocenie Zamawiającego reorganizacja MPO jest tak poważna, że dane dotyczące przychodów za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są nieadekwatne.
Jednocześnie Zamawiający przeanalizował prognozę handlową MPO na lata 2019-2022 sporządzoną wg stanu na dzień 21 marca 2018 r., z której wynika, że procent działalności wykonywanej przez MPO z działalności powierzonej przez m.st. Warszawę do przychodów operacyjnych ogółem wynosi w 2019 r. 98,79%, w 2020 r. 98,84%, w 2021 r. 98,92% oraz 99,03% w 2022 r. Prognoza została sporządzona prawidłowo a dane w niej przedstawione są wiarygodne.
W związku z powyższym należy uznać, że przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 67 ust. 9 Pzp jest spełniona.
W zakresie posiadania wiedzy oraz potencjału technicznego i kadrowego wykonawcy do realizacji powierzanego zadania należy wskazać, że MPO od 2014 r. realizuje na terenie m.st. Warszawy odbiór odpadów z 10 dzielnic, obejmując swoim działaniem niemal 1 mln mieszkańców Warszawy i 47.000 punktów odbioru odpadów. Posiada 4 bazy transportowe położone na terenie Miasta, 90.000 pojemników oraz 1.200 kontenerów do gromadzenia odpadów, jak również dysponuje flotą ponad 200 pojazdów, w tym spośród pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów około ¼ stanowi pojazdy nowej generacji o niskoemisyjnym napędzie CNG.

UZASADNIENIE ZAWARCIA UMOWY NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA - podst. prawna art. 142 ust 3 Pzp: Przyjmując założenie, co do dopuszczalności udzielenia Spółce zamówienia w trybie in-house należy stwierdzić, że optymalny okres świadczenia usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi powinien być wielokrotnością pełnego roku kalendarzowego. Jest to związane w szczególności z rocznym okresem rozliczania gminy z osiągnięcia poziomu recyklingu, który to obowiązek jest przenoszony na wykonawców, ale również z terminem zakończenia uprzednio zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mając na względzie, iż umowy w tym obszarze są związane z wielomiesięcznym okresem przygotowawczym, poprzedzającym świadczenie usługi oraz okresem potrzebnym na zamknięcie umów, ograniczenie okresu, na jaki jest zawierana umowa do 4 lat, w rzeczywistości mogłoby skrócić okres rzeczywistego świadczenia usługi do 2 lat. Tym samym, m.st. Warszawa zdecydowało się na zawarcie umowy w trybie in-house na okres dłuższy niż 4 lata, z tym, że rzeczywista usługa odbioru odpadów, związana z wypłatą wynagrodzenia, świadczona będzie przez 4 lata (tj. w latach 2019-2022). Czynności wykonywane w ramach umowy w roku 2018 będą ograniczone wyłącznie do przygotowań do świadczenia usługi, a czynność wykonywane w roku 2023 będą ograniczone do rozliczania umowy.Adres internetowy, pod którym zamieszczone zostaną informacje o udzieleniu zamówieniahttps://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zamowienia_publiczne
IV Inne informacje
Czy ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane do UOPWE?Tak
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-03-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |