m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-10 , 10:35:35
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
- adresal. "Solidarności", 03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 555 12 22
- faks(0-22) 619 69 43
- e-mailsekretariat@szpitalpraski.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Publicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPublicznych Dział Zamówień
- adresSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
- telefon(0-22) 555 11 54
- emailzamowiena@szpitalpraski.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
Adres, na który należy przesyłać ofertySzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o. , al. "Solidarności", 03-401 Warszawa
- lokalbudynek D, pok.102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawę cewników, stentów oraz protez naczyniowych – DEPOZYT do Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
Opis zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Główny przedmiot (CPV)33.18.42.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.14.12.00-2


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Koszulki/cewniki prowadzące/interwencyjne, prowadniki Amplatz, Lunderquist600,00
2Protezy naczyniowe poliestrowe dziane250,00
3Cewniki balonowe standardowe1300,00
4Stent samorozprężalny1800,00
5Koszulki prowadzące do kaniulacji tętnicy udowej520,00
6 Stenty rozprężane na balonie do tętnic obwodowych780,00
7Protezy naczyniowe poliestrowe dziane, antybakteryjne190,00
8Zestaw do tętnic szyjnych440,00
Razem 5880,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5880,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Określone w SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://przetargi.ipzp.pl /praski
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-17 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-17, 12:00, Dział Zamówień Publicznych, budynek D, pok.102
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |