m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-10 , 14:04:27
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Konsowska
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22) 633-91-54
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBożena Dulko
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal31C
- telefon(0-22) 633 91 54
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m st. Warszawy w latach 2019 – 2020
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego są usługi ogrodnicze i sprzątania na ternie Cmentarza Komunalnego Północnego, Cmentarza Wojskowego i Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie, w tym:
1.1. usługi ogrodnicze - kod CPV 77.30.00.00-3,
1.2. usługi sprzątania oraz sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich- kod CPV 90.60.00.00-3,
2. Wymagany zakres zamówienia określają kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki nr 2/I, nr 2/II, nr 2/III, do SIWZ dla każdej części zamówienia.
3. Technologia wykonania prac oraz standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowią, załącznik nr 8/I, nr 8/II, nr 8/III do SIWZ dla każdej części zamówienia,
4. Warunki techniczne realizacji zamówienia stanowią, załącznik nr 9/I, 9/II, 9/III do SIWZ dla każdej części zamówienia,
5. Harmonogram prac stanowią, załącznik nr 10/I, nr 10/II, nr 10/III do SIWZ dla każdej części zamówienia.
6. Warunki realizacji zamówienia określa pkt 10 SIWZ.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy na warunkach określonych w pkt. 41 SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarze komunalne m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.60.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14 o łącznej powierzchni 143 ha.20100,00
2Cmentarz Wojskowy w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 43/45 o łącznej powierzchni 26 ha8600,00
3Cmentarz Komunalny południowy w Antoninowie, gm. Piaseczno na powierzchni 51,39 ha.13200,00
Razem 41900,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium41900,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a.
2. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i wykaże, że:
2.1. posiada sprzęt gwarantujący wykonanie usług zgodnie z załącznikiem nr 5/I, nr 5/II, nr 5/III do SIWZ.
W przypadku składania ofert wspólnych, warunek ten może być spełniony łącznie przez wszystkie podmioty.
2.2. posiada wykwalifikowany potencjał kadrowy z odpowiednią praktyką w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni zgodnie z załącznikiem nr 6/I, nr 6/II, nr 6/III, do SIWZ.
W przypadku składania ofert wspólnych, warunek ten może być spełniony łącznie przez wszystkie podmioty.
2.3. posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe potwierdzone wykonaniem usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji zieleni, polegającej na koszeniu trawników, pielęgnacji krzewów, pielęgnacji bylin, pielęgnacji drzew, wykonaniu prac porządkowych, odśnieżaniu zimowym w zakresie części:
a) I zamówienia – Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto;
b) II zamówienia – Cmentarz Wojskowy w Warszawie o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto;
c) III zamówienia – Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 złotych brutto.
Wykaz usług powinien być sporządzony wg załącznika nr 7 do SIWZ przez każdego Wykonawcę potwierdzającego swoje doświadczenie oraz wykazany w JEDZ.
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia w zakresie jednej części zamówienia, Wykonawca winien potwierdzić wykonanie dwóch usług pielęgnacji zieleni świadczonych w sposób ciągły opisanych w pkt. 13.2.3 a lub b lub c wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca może wykazać spełnianie warunku poprzez wykazanie realizacji dwóch usług odpowiedniej wartości dla każdej części zamówienia na która składa ofertę lub dwóch usług, których wartość każdej z nich odpowiada sumie wartości wymaganej przez zamawiającego dla tych części na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca nie może wykazywać tej samej usługi dla różnych części zamówienia, chyba że jej wartość odpowiada sumie wartości wymaganej przez zamawiającego dla tych części na które wykonawca składa ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2017r. poz. 229), chyba że wykaże, że istniejące między nim,
a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
4.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
4.1.1. Oświadczenie „Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia” (JEDZ) w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
4.1.2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca składa „JEDZ” dotyczące tych podwykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia.
4.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
4.2.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć nw. dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień ich złożenia:
5.1. Zgodnie z § 2 ust. l pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27/07/2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
5.2. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. , 3 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27/07/2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
5.3. Zgodnie z § 5 pkt. 1, 2, 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27/07/2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
wysokość kary umownej 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2018-07-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-22, 13:00, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 31
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |