m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-10 , 15:31:01
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie i produkcja spotu informacyjno-promocyjnego poświęconego rozbudowie ii etapu: odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego-północnego ii linii metra w Warszawie
Opis zamówienia
1 Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i produkcja spotu informacyjno-promocyjnego poświęconego rozbudowie II etapu: odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie zgodnie z treścią Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2 Spot wykorzystywany będzie w ramach działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Zamawiającego. Prezentowany będzie min: na antenie telewizji o zasięgu ogólnopolskim lub/i regionalnym, w Internecie, podczas targów, konferencji, prezentacji, oficjalnych spotkań oraz w trakcie innych wydarzeń zaplanowanych przez Zamawiającego na nośnikach dostępnych w pojazdach komunikacji miejskiej (metro, autobusy, tramwaje, pociągi miejskie).
92111200-4

Termin realizacji - 45 dni roboczych
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)92.11.12.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania45 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas opracowania i dostarczenia 3 koncepcji wstępnych/scenariuszy spotu40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-17, 12:30, siedziba Metra Warszawskiego Sp. z o.o., ul.Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
Zamówienie będzie dofinansowane w ramach projektu Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |