m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-17 , 10:57:56
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Koron Drzew w wersji numerycznej dla obszaru m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Koron Drzew w wersji numerycznej na podstawie uprzednio pozyskanych przez Wykonawcę oraz poddanych przez niego analizie danych teledetekcyjnych i danych pochodzących z pomiarów terenowych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, w szczególności załącznik nr 1 do wzoru umowy „Specyfikacja Przedmiotu Umowy”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.40.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.31.60.00-3
72.31.40.00-9
79.96.12.00-0
71.35.51.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie podlegają wykluczeniu

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
2.1). wykażą, że posiadają uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych, którym nadano klauzulę „Tajne” potwierdzone aktualnym Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście - poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r poz.1167 ze zm.).
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) warunek musi być spełniony przez wszystkich członków konsorcjum realizujących zadania w Etapach I i IV zarówno związane z wykonywaniem nalotów fotogrametrycznych, przechowywaniem, jak i przetwarzaniem materiałów zawierających informacje niejawne.

2.2). wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali dla obszaru miasta o zróżnicowanej zabudowie:
a) co najmniej jeden projekt polegający na inwentaryzacji terenowej drzew i krzewów podczas których pozyskano informację co najmniej na temat nazwy gatunku;
b) co najmniej jeden projekt polegający na wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem przetworzenia pozyskanych danych do postaci sklasyfikowanej chmury punktów, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu znormalizowanego numerycznego modelu roślinności (Canopy Height Models – CHM);
c) co najmniej jeden projekt polegający na wykonaniu zobrazowania hiperspektralnego oraz przetworzeniu zobrazowania geometrycznie i radiometrycznie, a także korekcji atmosferycznej obrazów w oparciu o wykonane pomiary spektralne;
d) co najmniej jeden projekt polegający na wykonaniu zdjęć lotniczych i opracowaniu na ich podstawie ortofotomapy/fotoplanu o rozdzielczości nie gorszej niż 0,10 m;
e) co najmniej jeden projekt opracowany polegający na segmentacji numerycznego modelu koron drzew w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego,
f) co najmniej jeden projekt opracowany dla obszaru w granicach administracyjnych miasta o zróżnicowanej zabudowie polegający na automatycznej klasyfikacji minimum 5 taksonów na poziomie gatunku (bez odmiany) zgodnych z wykazem taksonów w tabeli 2 w załączniku nr 1 do wzoru umowy i wskaźników biologicznej kondycji drzew w oparciu o połączone dane lotnicze: zdjęcia lotnicze RGB, dane hiperspektralne, dane lotniczego skaningu laserowego oraz dane pochodzące z inwentaryzacji terenowej.
Na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków określonych w pkt 2.2). lit. a) - f), Zamawiający dopuszcza wskazanie tego samego projektu, pod warunkiem spełniania jednocześnie wymagań określonych w lit. a) do lit. f) powyżej.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku określonego w pkt 2.2) lit. a) – f) przez Wykonawców składających ofertę wspólną łącznie przez członków konsorcjum).

2.3). wykażą, że dysponują zespołem składającym się z co najmniej 8 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym sześcioma specjalistami ds. teledetekcji oraz dwoma botanikami, o następujących kwalifikacjach:

a) Specjalista ds. teledetekcji - 1
1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w interpretacji oraz klasyfikacji danych teledetekcyjnych.
2. Udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym, tworzenie, edycję, przetworzenie w tym segmentację numerycznego modelu koron drzew w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
b) Specjalista ds. teledetekcji - 2
1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w interpretacji oraz klasyfikacji danych teledetekcyjnych.
2. Udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym automatyczną klasyfikację taksonów drzew, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
c) Specjalista ds. teledetekcji - 3
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie teledetekcji, fotogrametrii, systemów informacji przestrzennej.
2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w interpretacji oraz klasyfikacji danych teledetekcyjnych.
3. Udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym automatyczną klasyfikację kondycji biologicznej drzew, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
d) Specjalista ds. teledetekcji – 4
1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu ortofotomapy/fotoplanu.
2. Udział w co najmniej jednym projekcie w wykonaniu ortofotomapy/fotoplanu o rozdzielczości nie gorszej niż 0,10 m, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
e) Specjalista ds. teledetekcji – 5
1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w przetwarzaniu danych teledetekcyjnych, w tym zobrazowań lotniczych wielu – lub hiperspektralnych.
2. Udział w co najmniej jednym projekcie w wykonaniu przetworzenia geometrycznego i radiometrycznego oraz dokonaniu korekcji atmosferycznej obrazów w oparciu o wykonane pomiary spektralne, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
f) Specjalista ds. teledetekcji – 6
1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z przetwarzaniem danych teledetekcyjnych, w tym lotniczego skanowania laserowego,
2. Udział w co najmniej jednym projekcie, w którym wykonano prace związane z klasyfikacją danych z chmury punktów, wykonaniem numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia, terenu, znormalizowanego numerycznego modelu roślinności (Canopy Height Models – CHM), należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
g) Botanik – 1 oraz Botanik - 2
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa, leśnictwa, botaniki, drzewoznawstwa, ochrony przyrody.
2. Udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym inwentaryzację ilościową i stanu zdrowotnego drzew na podstawie zdjęć hiperspektralnych i pomiarów terenowych, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
3. Udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym kontrolę merytoryczną wyników segmentacji numerycznego modelu koron drzew w oparciu o dane lotniczego skaningu laserowego (CHM), należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
4. Udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym kontrolę merytoryczną wyników klasyfikacji taksonów, parametrów kondycji biologicznej drzew na podstawie zdjęć hiperspektralnych i pomiarów terenowych, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.
5. Udział w co najmniej dwóch projektach obejmujących inwentaryzację taksonów drzew w terenie, przy pomocy urządzenia GPS, należycie zrealizowanym po 1 stycznia 2013 r.

Zamawiający dopuszcza wskazanie jednego projektu na potwierdzenie spełniania kilku wymagań w zakresie doświadczenia danego specjalisty ds. teledetekcji lub botanika – tzn. może zostać wskazany jeden projekt na potwierdzenie spełniania łącznie dwóch lub więcej stawianych wymagań w zakresie doświadczenia danego specjalisty ds. teledetekcji lub botanika.
Doświadczenie w równoległych projektach nie będzie podlegać sumowaniu.
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowania określonym zespołem osób łącznie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (łącznie przez członków konsorcjum) na spełnienie warunku określonego w pkt 2.3).


3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego; braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dokument potwierdzający zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych,
tj. aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia,
a w przypadku realizacji przez osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście - poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r poz.1167 ze zm.) - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 12.2.1. SIWZ.

Świadectwo lub poświadczenie bezpieczeństwa powinno być wystawione na każdą firmę, firmy lub osobę fizyczną (wykonawcę, podwykonawcę, uczestnika konsorcjum), która będzie realizowała zadania zarówno związane z wykonywaniem nalotów fotogrametrycznych, przetwarzaniem, jak i przetwarzaniem zdjęć lotniczych zawierających informacje niejawne.

b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
c) zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia.

3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Nie wymagane

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wysokości 50% zamówienia podstawowego.
2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-73/18
3. Postępowanie prowadzone w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 6% ceny ofertowej brutto.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zadeklarowana poprawność klasyfikacji taksonów drzew10 %
Liczba dodatkowych pomiarów reprezentantów poszczególnych taksonów20 %
Proporcje poligonów w podziale na poligony treningowe i walidacyjne przy obliczaniu dokładności ogólnej klasyfikacji taksonów drzew10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=59642
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-01, 12:30, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (Sala Konferencyjna), III piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |