m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-12 , 15:32:06
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
- telefon(22) 4435685
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychHerman Lena
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90
- lokal323
- telefon(0-22)4435631
- emaillherman@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola (znak sprawy: 19/ZP/18).
Opis zamówienia
1) Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola, tj:
a) obszar parków, skwerów i innych terenów zieleni,
b) obszar zieleni przyulicznej i miejsc pamięci.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania dotyczące wykonania usług będących przedmiotem zamówienia określa:
a) wzór umowy (który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z załącznikami, pn.:
— wykaz terenów dla zamówienia „Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola”, Zadanie I „Obszar parków, skwerów i innych terenów zieleni” oraz Zadanie II „Obszar zieleni przyulicznej i miejsc pamięci”,
— prace sezonowe - sposób wykonania poszczególnych prac dla zamówienia „Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola” Zadanie I: „Obszar parków, skwerów i innych terenów zieleni” oraz Zadanie II: „Obszar zieleni przyulicznej i miejsc pamięci”.
b) formularz cenowy – załącznik nr 1A do SIWZ.
3) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z utrzymaniem terenów zieleni, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 108 ze zm.). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 2 503 555,57 PLN.
5) Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.4.2019 r.
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
7) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8) Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami oraz formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty.
9) Wadium musi być wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w części VIII SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.41.00-5
77.31.00.00-6
77.34.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium60000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
c-1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
c-1.1) co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu terenów zieleni o łącznej powierzchni minimum 40 ha i wartości prac nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto*, obejmującą w szczególności: pielęgnację trawników, drzew i krzewów, utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację elementów małej architektury. Usługa mogła być zrealizowana na jednym obiekcie lub na kilku mniejszych obiektach, które w sumie dają powierzchnię 40 ha (w ramach jednej umowy).
c-1.2) co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu zieleni na terenach objętych ochroną konserwatorską, która była świadczona przez okres minimum 6 miesięcy.
c-1.3) co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu co najmniej 3 placów zabaw, których zakres obejmował: utrzymanie czystości, konserwację i naprawy urządzeń zabawowych.
* W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

W przypadku zamówień wykonywanych uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który potwierdzać będzie ww. warunek.
c-2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności:
c-2.1) co najmniej 1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót zieleni – koordynatora wykonywanych usług stanowiących przedmiot zamówienia, posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni (np.: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo). Osoba ta powinna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz spełniać warunki wynikające z art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2187 ze zm.), tj.: Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez okres co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
Ponadto ww. osoba, musi posiadać minimum 5 lat praktyki przy utrzymaniu lub urządzaniu zieleni.
c-2.2) co najmniej 1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót zieleni, posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni (np.: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo).
Ponadto ww. osoba, musi posiadać uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni oraz musi posiadać minimum 3 lata praktyki przy utrzymaniu lub urządzaniu zieleni.
c-2.3) co najmniej 3 osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji brygadzistów, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo oraz ukończony kurs chirurgii drzew.
Ponadto ww. osoby, muszą posiadać minimum 3 lata praktyki przy utrzymaniu lub urządzaniu zieleni, z zastrzeżeniem, że minimum jedna z tych osób posiada certyfikat Specjalisty terenów zieleni.
c-2.4) co najmniej 5 osobami posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo.
Ponadto ww. osoby muszą posiadać minimum 1 rok praktyki przy utrzymaniu lub urządzaniu zieleni.
c-2.5) co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie co najmniej średnie budowlane oraz posiadającą minimum 1 rok praktyki przy drobnych pracach drogowo – budowlanych, obiektach małej architektury i przeglądach placów zabaw.
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

1. ETAP SKŁADANIA OFERT:

1) Składana przez Wykonawcę oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w części X SIWZ, składa się z:
- wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ,
- wypełnionego formularza „Doświadczenie personelu kluczowego” – załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wraz z ofertą (formularzem ofertowym), Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, tj. oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05.01.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Wzór oświadczenia JEDZ - stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębny formularz JEDZ wypełnia, podpisuje i składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy).

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ (jeżeli dotyczy).

Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

b) dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów.
c) oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej.
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności:
- sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia),
- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga!
3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ww. oświadczenie powinno być złożone w oryginale (w formie pisemnej).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu usług wykonanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

Uwaga:
1.1. w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w ppkt 1 lit. od c) do e) dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby.
1.2. w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. od c) do e) muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 1 lit. c) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 1 lit. c) składa dokument, o którym mowa w ppkt 1.3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji12 %
Doświadczenie personelu kluczowego28 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-23
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-23, 09:30, Warszawa al. Solidarności 90 w pokoju nr 219
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Podwykonawcy: a) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę; b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oświadczeniu - Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył oświadczenie w którym wskaże zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę/y Podwykonawcy/ów (o ile będą mu znane).
2.Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:
a) oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
b) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |