m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 09:49:54
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Janusz Kurek
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal107 (pawilon H)
- telefon(0-22) 569-02-47
- emailzp@bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Harowicz
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailmaciek.harowicz@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
Adres, na który należy przesyłać ofertySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa mobilnych stacji opisowych (przewoźnych) dla obchodu pielęgniarskiego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-38/2018)
Opis zamówienia
Mobilne stacje opisowe (przewoźne) dla obchodu pielęgniarskiego dla zastosowania anestezjologicznego (19 szt.) oraz wewnątrz oddziałowego (51 szt.), sprzęt komputerowy do mobilnych stacji opisowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)33.19.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.23.13.00-0
48.70.00.00-5
30.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:6. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności zawodowej i technicznej, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

a) wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,

W okresie ostatnich w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę mobilnych stacji opisowych (przewoźnych) dla obchodu pielęgniarskiego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

W przypadku usług których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP (w przypadku dostaw rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden Wykonawca udostępniający potencjał – nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

6.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6.6. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zasobach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

c.d. w sekcji III.1.2)


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.1. Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez wykonawcę wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ składany jest wraz z ofertą.

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia”.

Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

7.1.1. Ponadto Wykonawca złoży:

1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

2) materiały producenta, ulotki informacyjne, opisy, katalogi, specyfikacje techniczne itp. – dokumenty służące do oceny punktowej w kryterium „parametry techniczne” określone przez Zamawiającego w pkt 14.1.3 niniejszej SIWZ;

3) dowód wniesienia wadium (Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 12 000,00 PLN; słownie: dwanaście tysięcy i 00/100 złotych);

7.2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:

1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

7.3. Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa. 1 ustawy Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:7.3.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

7.3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.3.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.);

7.3.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c.d. w sekcji III.1.3)


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:7.3.6. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z Pzp informacja taka jest składana;

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.3.7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.3.8. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7.3.9. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

7.3.10. deklaracja zgodności WE, oferowanych mobilnych stacji opisowych (przewoźnych), sprzętu (dotyczy wyłącznie komputerów medycznych), wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

7.3.11. formularz specyfikacji technicznej – w zakresie potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

7.3.12. materiały określające parametry oferowanych mobilnych stacji opisowych, sprzętu tj. materiały producenta, ulotki informacyjne, foldery, opisy, katalogi, itp. materiały potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w treści Załącznika Nr 4 - z zaznaczeniem pozycji z opisu przedmiotu zamówienia której dotyczy;

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.2 i 7.3.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:2) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 7.3.6 i 7.3.7 SIWZ (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.9 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 7.3.2 do 7.3.9 SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.8. Wszystkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

c.d. w sekcji VI.3)
7.10. Zasoby innych podmiotów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.10.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym w sytuacji gdy warunek z pkt 6.2 ppkt 1 lit. a) SIWZ będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, albo przez inny podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części dostaw.

7.10.2. Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

7.10.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3.2-7.3.9 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga: wskazany w sekcji IV.2.6) okres, w którym oferent będzie związany ofertą - 2 miesiące, należy rozumieć jako 60 dni.

Uwaga: W przypadku Wykonawców, którzy wnoszą wadium w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Długość okresu gwarancji (mobilna stacja, sprzęt komputerowy)25 %
Parametry techniczne15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.bip-e.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-22, 10:15, siedziba zamawiającego, paw. H, pok. 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-1076/15-00.
Przed wszczęciem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzono dialog techniczny, zgodnie z dyspozycją art. 31 a-c ustawy Pzp.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |