m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 10:32:52
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Celina Milewska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon(0-22) 443 49 42
- emailcmilewska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagda Piwocka
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal230
- telefon(0-22) 4435018
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Opis zamówienia
A. Przedmiot zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
1. Zakres prac obejmuje:
1.1. Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:
1.1.1. Posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów [używane mieszaniny chlorku sodu
i chlorku wapnia powinny być w stosunku wagowym: 4:1 – 80% NaCl + 20% CaCl2 lub 2:1 – 67% NaCl + 33% CaCl2. Powyższe proporcje chlorku sodu i wapnia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach] – wg załącznika nr 2b: „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania chlorkiem sodu 10 g/m2 a także nawilżanie solanką będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2018-2020”.
1.1.2. Posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (maksymalne dopuszczalne stężenie soli
5 g/m2) – wg załącznika nr 2c „Wykaz dróg przeznaczonych do sypania piaskiem z niewielką domieszką soli, będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2018-2020”.
1.1.3. Posypywanie piaskiem dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy– wg załącznika nr 2d „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania piaskiem, będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2018-2020”.
1.1.4. Odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej długości 75,869 km i szerokości do 5 m (wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4).
Ulice (zawarte w załączniku 2a): Marconich, Wiktorii Wiedeńskiej, Kubickiego, Koralowa, Petyhorska, Biwakowa, Leżakowa, Młocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik, Obornicka dojazd do posesji nr 13A i 15A (jezdnie o niewielkiej szerokości - od 3 do 3,2 m) należy odśnieżać wyłącznie przy pomocy „małego” sprzętu.
1.1.5. Odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 63 706 m2 (załącznik nr 3a).
1.1.6. Odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów
o łącznej powierzchni 12 365 m2 (załącznik nr 3b).
1.1.7. Zapobieganie śliskości i gołoledzi dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - mechaniczne posypywanie mieszanką chlorku sodu o gęstości 10 g/m2, mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia o gęstości posypywania 10 g/m2 oraz nawilżania solanką (załącznik nr 2b), piaskiem z niewielką domieszką soli (załącznik nr 2c) lub piaskiem (załącznik nr 2d).
1.1.8. Zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (załącznik nr 3b) będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – ręczne i mechaniczne posypywanie piaskiem lub mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia
o gęstości posypywania 10 g/m2 – chodnik i parking na ul. St. Kostki Potockiego oraz Zieleniec przy Dębach Pamięci do sypania WYŁĄCZNIE PIASKIEM (7 016 m2).
1.2. Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych:
1.2.1. Prace na terenie Dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 400 do 2200. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lub zapobiegania śliskości ulic, chodników i parkingów.
1.2.2. W przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 22 44-35-018 (017, 016, 015, 014) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny objęte zakresem prac muszą być uporządkowane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.
1.2.3. W przypadku zapobiegania gołoledzi oraz usuwania szronu i szadzi
– Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych, po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. 22 44-35-018 (017, 016, 015, 014)w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl. Wszystkie tereny objęte zakresem prac muszą być uporządkowane w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu zaistnienia niekorzystnych warunków.
1.2.4. Wykonawca dla zapewnienia prawidłowego przebiegu akcji utrzymania chodników i ulic zobowiązany jest do współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta st. Warszawy w celu rozeznania warunków pogodowych.
1.2.5. Posypywanie i płużenie ulic:
a. szerokość płużenia obejmuje całą szerokość jezdni (w przypadku ulic
z kanalizacją deszczową w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek), a w przypadku parkujących samochodów
– powierzchnię wolną od tych pojazdów bez blokowania pojazdów pryzmami śniegu,
b. płużenie powinno obejmować całą szerokość jezdni wraz z zatokami parkingowymi o utwardzonych nawierzchniach bitumicznych lub betonowych usytuowanych w poziomie jezdni,
c. w trakcie płużenia należy odśnieżać szczególnie przy prawym krawężniku, tak aby odkryć studzienki odwadniające ulicę,
d. środki stosowane do zapobiegania i likwidacji śliskości powinny być dostosowane do warunków pogodowych i być zgodne z pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia,
e. prędkość jazdy pojazdów w trakcie prowadzenia akcji posypywania nie może przekroczyć 30 km/h ± 5 km/h,
f. pojazdy biorące udział w akcji nie mogą zasypywać chodników, przejść dla pieszych, wjazdów na posesje i miejsca parkingowe, trawników spłużonym śniegiem, błotem pośniegowym oraz materiałem wykorzystywanym do zapobiegania śliskości,
1.2.6. Ręczne odśnieżanie i zapobieganie śliskości chodników, parkingów i placów:
a. śnieg i błoto pośniegowe powinny być gromadzone przy krawędzi chodnika (krawężniku),
b. nadmiar śniegu będzie zabierany szczególnie z okolic obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, biblioteki),
c. ilość materiału wykorzystywana do zapobiegania śliskości powinna być dostosowana do warunków,
d. wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania nawierzchni z nadmiaru piasku po ustaniu niekorzystnych warunków (zanik pokrywy śnieżnej, lodu).
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zimowego utrzymania dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będzie należało:
2.1. Wykonywanie czynności objętych zakresem zimowego utrzymania dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych - zgodnie z uwzględnieniem kategorii określonych
w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 2d do umowy.
2.2. Wykonawca będzie podejmować decyzje o rozpoczęciu oraz określać zakresie prac niezbędnych do utrzymania w należytym stanie ulic i ciągów pieszo-jezdnych
w przypadku prac wykonywanych:
 w godzinach 1600 – 700 w oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd Oczyszczania Miasta i potwierdzone sms-em na nr telefonu wskazany
w pkt. 1.2. opisu,
 w godzinach 700 – 1600 w oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd Oczyszczania Miasta oraz po telefonicznej konsultacji z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów.
Decyzja o podjęciu akcji musi być uzasadniona warunkami pogodowymi występującymi na terenie dzielnicy.
2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia odśnieżania dróg lub zwalczania na nich śliskości i gołoledzi w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie Dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych oraz poinformowania o tym Zleceniodawcy w formie telefonicznej pod nr tel. 22 44-35-018 (017, 016, 015, 014) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. 572-726-727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl.
2.4. Wykonawca staje się posiadaczem odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.5. Informować na piśmie Zamawiającego o wszystkich zmianach sprzętu wykazanego w materiałach złożonych w postępowaniu przetargowym. Zmiana sprzętu może być dokonana na innych o tych samych parametrach technicznych lub lepszy.
3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest dysponować sprzętem:
a. minimum dwoma posypywarkami, które muszą posiadać:
osprzęt umożliwiający stosowanie technologii polegającej na rozsypywaniu chlorku sodu zwilżonego solanką, mieszanki chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub piasku,
możliwość regulowania gęstości posypywania,
możliwość regulowania szerokości posypywania z kabiny pojazdu,
możliwość asymetrycznego posypywania z kabiny pojazdu,
b. minimum dwoma pługami, które muszą posiadać: lemiesz zakończony końcówką gumową o równych krawędziach ze sterowaniem z kabiny kierowcy,szerokość robocza lemiesza powinna wynosić nie więcej niż 2 m,
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie dwóch posypywarek wyposażonych w pług (spełniających ww. parametry) w zamian za spełnienie kryteriów co do wymaganej liczby pługów i posypywarek.
c. minimum dwoma zamiatarkami z zainstalowanym systemem zraszania,
d. minimum jednym małym sprzętem zamiatającym dostosowanym do zamiatania wąskich ulic wskazanych w punkcie 1.1.4 niniejszego opisu,
e. minimum jednym małym sprzętem dostosowanym do odśnieżania
i posypywania wąskich ulic oraz ulic zastawionych przez parkujące samochody, który musi posiadać:
osprzęt umożliwiający rozsypywanie chlorku sodu, mieszanki chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub piasku,
możliwość regulowania szerokości posypywania z kabiny pojazdu,
lemiesz zakończony końcówką gumową o równych krawędziach,
szerokość robocza lemiesza powinna wynosić nie więcej niż 2 m.
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn:
1)Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania usługi powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzonych prac. Środki transportu wykorzystywane do wykonania prac winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).
2) O wszelkich zmianach sprzętu zadeklarowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. Zmiana sprzętu może być dokonana na inny o tych samych parametrach technicznych lub lepszy.
3) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 4 lub wyższej (EURO 5, EEV, 6, z napędem hybrydowym lub elektrycznym). Zamawiający dopuszcza również użytkowanie pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. W przypadku gdy pojazdy nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale osiągnęły ten sam standard w wyniku modyfikacji, powinno to zostać udokumentowane w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
(Rozporządzenie (WE) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (…); Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 05.09.2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, Dz. U. L.263 z 9.10.2007, s.1)
5. Informacje dodatkowe
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas wprowadzenia, odbioru oraz kontroli robót.
2) W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż do wartości zawartego kontraktu.
3) Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami
na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa
w pkt. 1.1 ppkt 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 1.1.7. załącznika nr 1 do umowy, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4) W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości określonej we wzorze umowy Kara będzie naliczana za każdy miesiąc,
w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
5) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 1 powyżej.
1. Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2018 r. do 30.04.2020 r.
2. Zamówienia podobne.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa całkowita wartość bez VAT: 2 825 512.00 PLN
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.63.00.00-2
90.61.00.00-6
90.91.40.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM.

A. Wymagania w zakresie dopuszczenia Wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności zawodowe do wykonywania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
- w zakresie odbierania odpadów komunalnych o numerze kodu:
 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne,
 20 03 03 – odpady z zamiatania ulic i placów.
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych należycie wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości każdej z nich minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została
w umowie w walucie innej niż polski złoty – równowartość tej kwoty w złotych brutto wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami umożliwiającymi płużenie oraz zapobieganie śliskości poprzez stosowanie rodzajów środków dopuszczonych do stosowania na drogach publicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Wszystkie pojazdy wykorzystywane w ramach świadczenia usługi muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 4 lub wyższej (EURO 5, EEV, 6, z napędem hybrydowym lub elektrycznym). Zamawiający dopuszcza również użytkowanie pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. W przypadku gdy pojazdy nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale osiągnęły ten sam standard w wyniku modyfikacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt.
(norma EURO stanowi kryterium postępowania przetargowego);

B. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu, aby Wykonawca załączył:
1) wypełniony formularz oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzami cenowymi na lata 2018, 2019,2020.
2) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej
z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. ustanawiający standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg Załącznika nr 2 do SIWZ)
3) oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, zgodnie
z punktem VI SIWZ.
4) Dowody, o których mowa w punkcie VII C SIWZ w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.
5) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
6) W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, podmiot ten zobowiązany będzie zrealizować przedmiot, którego zasoby udostępniane dotyczą.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia.

7) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – należy dostarczyć
w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
(bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2 SIWZ.:

1. Dowody, że wykazana w JEDZ usługa została wykonana należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
2. Wykaz urządzeń technicznych wg załącznika 5 do SIWZ.
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej.

Uwaga!
Zamawiający:
- wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o których mowa w pkt III.B.3. SIWZ,
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania, może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, o których mowa w pkt III.A.1 SIWZ.:

3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.2.4. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.2.1 – 3.2.4 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ):
1) JEDZ zawiera formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz powinien zawierać istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.
2) JEDZ należy złożyć w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy,
4) w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w poszczególnych częściach zamówienia dla każdego z biorących udział Wykonawców,
5) w przypadku wskazania w JEDZ podwykonawców, którzy nie udostępniają swojego potencjału Wykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D.
6) w cz. II JEDZ:
- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
7) w części III JEDZ: w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia należy wypełnić sekcję A, B, C.
8) cz. V JEDZ nie wypełniać.
9) Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować na stronie internetowej https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
10) Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ złożony formularz JEDZ niekompletny lub zawierający błędy lub wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.

C. Oferta wspólna
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.
8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

D. Wykonawca zagraniczny
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a). zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. a) i b) stosuje się odpowiednio.
d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w III B 3.2.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w lit. a) stosuje się odpowiednio.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Norma emisji spalin 20 %
Czas reakcji 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-17, 12:15, Sala konferencyjna nr 233 na II piętrze Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |