m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 11:08:54
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Gałązka
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 5589168
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 221 000 EURO
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.69.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.91.00.00-9
90.60.00.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium90000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca:
1.1.1.1.Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
1.1.1.2.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 700 000,00 zł ( słownie: siedemset tysięcy złotych)
1.1.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
1.1.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.1. - części sprawozdania finansowego(rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane- z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za„ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
1.1.2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1.1.1.2- potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
1.1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. 1.1.2.2. i 1.1.2.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 1.1.1.1 i 1.1.1.2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonuje następujące zamówienia;
1.usługi świadczone na podstawie jednej umowy, polegające na myciu drogowych obiektów inżynierskich lub ekranów akustycznych w ilości łącznej co najmniej 20 000 m²,
oraz
2. usługi świadczone na podstawie jednej umowy, polegające na czyszczeniu metodą chemiczną drogowych obiektów inżynierskich lub ekranów akustycznych z graffiti lub plakatów w ilości łącznej co najmniej 5 000 m²
Przez drogowy obiekt inżynierski należy rozumieć obiekt, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz.2222 z późn. zm.).
UWAGA:
Usługi polegające na czyszczeniu drogowych obiektów inżynierskich lub ekranów akustycznych metodą strumieniowo-ścierną, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
1.1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Staż (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik nadzorujący pracę brygady roboczej wykonującej usługi polegające na myciu oraz czyszczeniu drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz zabezpieczaniu ich powierzchni powłokami antygraffiti/antyplakat – 1 osoba- 3 lata –podstawa dysponowania
2. Brygada robocza - 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
3. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
4. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
5. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
6. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
7. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
8. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
9. Brygada robocza – 3 osoby – nie dotyczy – podstawa dysponowania
1.1.3.Wykonawca dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:
1) samochód ciężarowy o ładowności min. 3,5 tony do przewozu urządzeń, materiałów pomocniczych, wody etc. – 3 szt. – podstawa dysponowania
2) myjka ciśnieniowa z podgrzewaczem wody – 4 szt.– podstawa dysponowania
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia potwierdzających tj. następujące dokumenty:
2.1. Dowody określające czy usługi potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt. 7.2.1.1. SIWZ wykazane przez Wykonawcę w JEDZ zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Informacje dodatkowe:
1.Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 SIWZ (Rozdział I SIWZ), w tym:
1.1. Do oferty należy załączyć oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ".
1.1.1. Formularz cenowy załącznik nr 4 należy złożyć wraz z ofertą
1.2. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
1.3. Wykonawca, który polega na zasoby innych podmiotów , o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenia wskazane w pkt 1.1. powyżej –JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004 r. pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1), 4), 5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
4. Zasady powoływania się na zasoby innych podmiotów określone zostały w pkt 10 SIWZ.
5. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.
7.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji zleconej usługi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-28
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-28, 11:00, sala 402 Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ul Chmielna 120 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |