m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 11:11:47
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mirosława Płomińska
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, 01-163 Warszawa, ul. Sołtyka 8/10
- lokalbudynek A wejście C
- telefon(0-22) 851-16-12
- emailmiroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMirosława Płomińska
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, 01-163 Warszawa, ul. Sołtyka 8/10
- lokalbudynek A wejście C
- telefon(0-22) 851-16-12
- emailmiroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, 01-163 Warszawa, ul. Sołtyka 8/10
- lokalbudynek A wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, 01-163 Warszawa, ul. Sołtyka 8/10
- lokalbudynek A wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy w latach 2019-2021.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz udostępnienie odkurzaczy do czyszczenia wnętrza pojazdów w latach 2019 – 2021. Przedmiot zamówienia zawiera następujące rodzaje paliw: benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy ON (standard). Oferowana etylina
i olej napędowy mają spełniać normy PN-EN 228, PN-EN 590.
Straż Miejska m. st. Warszawy ma prawo żądać, okazania od wybranego w postępowaniu dostawcy certyfikatu jakości paliwa oraz dokumentu określającego źródło pochodzenia paliwa.
Wymagania dotyczące zakupu paliwa Wykonawca musi dysponować, co najmniej dziesięcioma stacjami paliw zlokalizowanymi w obrębie granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawy: pięcioma po stronie lewobrzeżnej Warszawy i pięcioma po stronie prawobrzeżnej Warszawy. Stacje paliw, którymi dysponuje Wykonawca muszą być czynne 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Na stacjach muszą być dostępne wszystkie rodzaje paliw, stanowiących przedmiot zamówienia. Stacje muszą posiadać monitoring. Wykonawca umożliwi zakup wymaganego paliwa oraz umożliwi wykonanie czynności odkurzania wnętrza pojazdu we wszystkich stacjach paliw będących własnością bądź w dyspozycji Wykonawcy, znajdujących się w obrębie granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawy i spełniających wymagania zamawiającego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.10.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 09.13.21.00-4
09.13.42.00-9
50.11.22.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium100000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
13/04/2018 S72 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Paliwa

2018/S 072-158978

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy
Straż Miejska m.st. Warszawy
Młynarska 43/45
Warszawa
01-170
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Płomińska, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Tel.: +48 228511612
E-mail: miroslawa.plominskai@strazmiejska.waw.pl
Faks: +48 226656044
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.strazmiejska.waw.pl

I.2
)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.strazmiejska.waw.pl
Więcej
informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy w latach 2019-2021.

Numer referencyjny: SM-WZP-2131-11/18
II.1.2)
Główny kod CPV
09100000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz udostępnienie odkurzaczy do czyszczenia wnętrza pojazdów w latach 2019–2021. Przedmiot zamówienia zawiera następujące rodzaje paliw: benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy ON (standard). Oferowana etylina i olej napędowy mają spełniać normy PN-EN 228, PN-EN 590.

II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 682 926.83 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100
09134200
50112200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy oraz udostępnienie odkurzaczy do czyszczenia wnętrza pojazdów w latach 2019–2021.

Prognozowane zużycie w skali jednego roku:

a) Pb 95 - około 250 000 litrów

b) ON (standard) - około 250 000 litrów

c) Odkurzanie – około 12 500 razy

Zamawiający będzie tankował paliwo do samochodów służbowych oraz odkurzał wnętrza pojazdów według wynikających potrzeb. Podana wyżej ilość litrów paliwa i odkurzania pojazdów w skali jednego roku jest tylko prognozą i zamawiający nie jest tymi ilościami związany.

Straż Miejska m.st. Warszawy ma prawo żądania, okazania od wybranego w postępowaniu dostawcy, certyfikatu jakości paliwa oraz dokumentu określającego źródło pochodzenia paliwa.

Wymagania dotyczące zakupu paliwa.

Wykonawca musi dysponować, co najmniej dziesięcioma stacjami paliw zlokalizowanymi w obrębie granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawy: pięcioma po stronie lewobrzeżnej Warszawy i pięcioma po stronie prawobrzeżnej Warszawy. Stacje paliw, którymi dysponuje Wykonawca muszą być czynne 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Na stacjach muszą być dostępne wszystkie rodzaje paliw, stanowiących przedmiot zamówienia. Stacje muszą posiadać monitoring.

Wykonawca umożliwi zakup wymaganego paliwa oraz umożliwi wykonanie czynności odkurzania wnętrza pojazdu we wszystkich stacjach paliw będących własnością bądź w dyspozycji Wykonawcy, znajdujących się w obrębie granic administracyjnych miasta stołecznego Warszawy i spełniających wymagania zamawiającego.

II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 682 926.83 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 220 ze zm.).

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego w ilości minimum 600 000,00 litrów łącznie.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/07/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:
Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa, lub przesłać na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości e-mail.

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

Przewidywane zmiany umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 4 i 5 umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) powołanie się na zmianę przepisów prawa powodującą zaistnienie sytuacji, o której mowa w ust. 1,

4) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, w sytuacji określonej w ust. 1,

5) wykazanie, złożenie dowodów i wyliczeń, obrazujących wpływ zmiany lub zmian określonych w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Podstawy wykluczenia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w rozdziale VI SIWZ, podstawy wykluczenia w rozdziale VII SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określony jest w rozdziale VIII SIWZ. Wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XII SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ, należy załączyć:

1. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),

2. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt 5 SIWZ.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji określonej w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ.

VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.strazmiejska.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą59 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2018-07-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-23, 14:15, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa, budynek A wejście C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |