m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 13:15:26
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Bębeńca
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawy główne i serwis koparki kołowej JCBJS160W oraz chwytaka i 2 ładowarek kołowych Ł-34
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.14.2018.KB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw głównych i serwisu koparki kołowej oraz chwytaka i 2 ładowarek kołowych Ł – 34 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., w podziale na zadania:
Zadanie 1: nazwa: naprawa główna oraz serwis koparki kołowej JCBJS160W i chwytaka,
Zadanie 2: nazwa: naprawa główna oraz serwis dwóch ładowarek kołowych Ł – 34.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

W zakresie zadania 1
Opis zamówienia:
Zadanie 1 (naprawa główna oraz serwis koparki kołowej JCBJS160W i chwytaka):
1. wykonanie naprawy głównej koparki kołowej JCBJS160W, rok 2006, VIN JCBJW16CV1062179, MOC 81KW, SERIA 928362 (nr tab. 8813), garażowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1;
2. wykonanie naprawy głównej chwytaka dwułupinowego pełnego;
3. podstawienie koparki i chwytaka (zastępczych) na czas wykonywania naprawy głównej;
4. serwis (przeglądy i naprawy) koparki i chwytaka.
Naprawa główna rozumiana, jako szczegółowa weryfikacja wszystkich zespołów i podzespołów oraz części i osprzętu pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego, stanu technicznego oraz przywrócenia im pełnej sprawności technicznej w drodze naprawy lub wymiany na nowe, w tym regeneracja ram głównych i elementów pośrednich.
Zamawiający dopuszcza, aby wymieniane części, (jeśli zezwolą na to warunki techniczne) były regenerowane. W przypadku braku możliwości regeneracji Wykonawca zobowiązany jest.
Do zamontowania części nowych.
Naprawy główne muszą być wykonane przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z zaleceniami producenta.

W zakresie zadania 2
Opis zamówienia:
Zadanie 2 (naprawa główna oraz serwis 2 ładowarek kołowych Ł – 34):
1. wykonanie naprawy głównej ładowarki kołowej Ł-34, nr fabr. 9780 (nr taborowy 8738), rok produkcji 1984, garażowanej w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 2;
2. wykonanie naprawy głównej ładowarki kołowej Ł-34, nr fabr. 19675 (nr taborowy 8779), rok produkcji 1997, garażowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1.
Naprawa główna rozumiana, jako szczegółowa weryfikacja wszystkich zespołów i podzespołów oraz części i osprzętu pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego, stanu technicznego oraz przywrócenia im pełnej sprawności technicznej w drodze naprawy lub wymiany na nowe, w tym regeneracja ram głównych i elementów pośrednich.
Zamawiający dopuszcza, aby wymieniane części, (jeśli zezwolą na to warunki techniczne) były regenerowane. W przypadku braku możliwości regeneracji Wykonawca zobowiązany jest.
Do zamontowania części nowych.
Naprawy główne muszą być wykonane przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z zaleceniami producenta.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Miejsce wykonania naprawy wskazane przez Wykonawcę.
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Naprawa główna oraz serwis koparki kołowej JCBJS160W i chwytaka9000,00cena: 80%Termin realizacji: 20%
2Naprawa główna oraz serwis dwóch ładowarek kołowych Ł – 3416240,00cena: 70%Termin realizacji: 20%Dostarczenie 2 ładowarek zastępczych na okres realizacji naprawy głównej ładowarek naprawianych: 10%
Razem 25240,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania71 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25240,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-25, 10:30, Siedziba Zamawiającego ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie pisemnej;
b) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2. Ponadto oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;
c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3. SIWZ.
3. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne ma on obowiązek wykazać (poprzez złożenie odpowiednich dokumentów), że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego tj.:
Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający, że oferowany silnik równoważny spełnia następujące parametry:
a) moc min. 220 KM,
b) nominalny moment obrotowy min. 500 Nm,
c) norma emisji spalin TIER II lub wyższa.
Za dokument taki Zamawiający uzna karty katalogowe oferowanego silnika albo też inne dokumenty potwierdzone przez dystrybutorów, przedstawicieli producentów lub dostawców oferowanego silnika – dokument lub dokumenty muszą wprost potwierdzać spełnienie wymaganych parametrów – dotyczy zadania 2.
4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a). informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b). dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |