m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-13 , 14:09:30
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Ćwik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 3910 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Ćwik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 3910 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.17.2018.JĆ
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej3,5 t oraz przyczep i naczep.
Zadanie 2: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t.

W zakresie zadania 1
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz przyczep i naczep, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przedmiot zamówienia (w zakresie zadania 1) określony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów, przyczep i naczep, stanowiący załącznik nr 1 w zakresie zadania 1 do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany),przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części.

Opcje: tak
Opis opcji:

Umowa (zadanie 1) będzie realizowana przez okres dwunastu miesięcy w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie e-mailem lub poprzez platformę internetową) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego oraz w oparciu o cenę jednostkową brutto po uwzględnieniu oferowanego rabatu, wyszczególnionego w formularzu cenowym bądź cenę jednostkową brutto każdej z zamawianej części stanowiącą różnicę zaoferowanego rabatu i ceny brutto tej części wynikającej z cennika zawartego w udostępnionej Zamawiającemu platformy internetowej. Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel(umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie zadania 1) zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: zadanie 1 – 1 500 000,00 zł netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana w oparciu o koszyk przykładowych części, określony w formularzu cenowym (w zakresie zadania 1).

W zakresie zadania 2
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przedmiot zamówienia (w zakresie zadania 2) określony w formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów, stanowiący załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części.

Opcje: tak
Opis opcji:

Umowa (zadanie 2) będzie realizowana przez okres dwunastu miesięcy w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie e-mailem lub poprzez platformę internetową) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego oraz w oparciu o cenę jednostkową brutto po uwzględnieniu oferowanego rabatu wyszczególnionego w formularzu cenowym bądź cenę jednostkową brutto każdej z zamawianej części stanowiącą różnicę zaoferowanego rabatu i ceny brutto tej części wynikającej z cennika zawartego w udostępnionej Zamawiającemu platformy internetowej. Zamawiający zastrzega, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie zadania 2) zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: zadanie 2 – 50 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana w oparciu o koszyk przykładowych części, określony w formularzu cenowym (w zakresie zadania 2).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawKod NUTS: PL911, Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedzibyjednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy).
Główny przedmiot (CPV)34.30.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t orazprzyczep i naczep.62859,00
2Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t1971,00
Razem 64830,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium64830,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Warunki udziału
1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować w celu realizacji zamówienia, platformą internetową wspomagającą system zamawiania części zamiennych spełniających przynajmniej następujące funkcje:
— możliwość dokumentowania zamówień danego odbiorcy,
— możliwość wyszukania odpowiedniej części zamiennej wg numeru katalogowego,
— możliwość wyszukania odpowiedniej części zamiennej po numerze VIN,
— możliwość podglądu cen detalicznych, cen z uwzględnionym rabatem,
— możliwość podglądu stanu realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego,
— możliwość wydrukowania faktury lub jej kopii.
Platforma nie może być rozwiązaniem prototypowym, stworzonym wyłącznie na potrzeby przedmiotowego zamówienia. Platforma musi być standardowo wykorzystywana przez Wykonawcę oraz udostępniana innym Zamawiającym. Zamawiający uzna warunek dysponowania platformą za spełniony, jeżeli wszystkie wymienione funkcje będą spełniane bezpośrednio przez platformę lub platformę oraz dodatkowy program bądź katalog.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-23, 10:30, Siedziba Zamawiającego ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017, poz. 1579 ze zmianami).
1.Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a)Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie pisemnej.
b)Dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
c)W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np.oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ponadto oferta powinna składać się z:
a)wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
b)wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ; W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania oferty Zamawiający przygotował Formularz cenowy w pliku Excel. Zamawiający zaleca skorzystanie z tego pliku do kalkulacji ceny oraz załączenie dodatkowo Formularza cenowego w wersji elektronicznej do składanej oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w Formularzu cenowym złożonym przez Wykonawców w wersji papierowej i elektronicznej wiążące będą dane z wersji papierowej.
c)oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3.SIWZ;
2.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania(zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien potwierdzać zdolność techniczną zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2.2. SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) Wyciąg z katalogu obowiązujący na dzień 11.05.2018 r. zawierający opis, nr katalogowy i cenę części, który potwierdzi nr katalogowy i cenę części wpisaną w Formularzu cenowym.
3.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust.1Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126)
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. 3.2. powyżej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy –Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.


Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |