m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-16 , 10:31:36
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)51 03 263
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Ślusarczyk
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Marywilska 44
- lokal207
- telefon(0-22) 741 72 99 wew. 110
- emailmslusarczyk@um.warszaw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawie
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie oraz interwencyjne sprzątanie trawników na podstawie zgłoszeń Zamawiającego.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

a) W zakresie utrzymania czystości wzdłuż dróg gminnych:
koszenie, renowację, wiosenne i jesienne grabienie trawników w pasach drogowych, pielęgnację, wycinkę, przesadzanie i sadzenie krzewów, roślin sezonowych, cięcia techniczne, pielęgnacyjne i odmładzające krzewów, pielęgnację różanek, mulczowanie rabat korą, interwencyjne podlewanie roślin podczas suszy, wywóz zanieczyszczeń wskazanych przez Zamawiającego w tym gałęzi i liści, utylizację masy zielonej jak również utrzymanie i konserwację ławek, wygrodzeń trawnikowych.
b) W zakresie wywozu odpadów, zanieczyszczeń na wysypisko:
- wywóz odpadów, zanieczyszczeń na wysypisko,
- sprzątanie terenów wskazanych przez Zamawiającego
c) Interwencyjne sprzątanie trawników na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, które Wykonawca wykona w czasie wskazanym w ofercie (UWAGA!: stanowi kryterium oceny ofert) w przedziale: 1 godzina (czas reakcji minimalny), 1,5 godziny (czas reakcji pośredni) 2 godziny (czas reakcji maksymalny), od doręczenia zgłoszenia. Czas reakcji nie może być dłuższy niż 2 godziny.

2. Zakres prac i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Warunki techniczne wykonania umowy oraz technologię wykonania prac określa załącznik nr 2 do wzoru umowy.
4. Wykaz ulic do koszenia i sprzątania zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynności określonych umową, iż na terenach wymienionych w zał. nr 3 do umowy znajdują się inne odpady, które nie są przyjmowane przez zorganizowane wysypiska odpadów komunalnych tj. odpady ulegające biodegradacji, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne odpady nieulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zagospodarować lub zutylizować te odpady – zgodnie z odrębnymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia odpadów niebezpiecznych, zalegających wśród innych odpadów, Wykonawca zgłosi niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu.

Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia a sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia tj: ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21,z późn. zm.)oraz ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289).

Po stronie Wykonawcy ciąży dopełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych z wykonaniem usługi.

2.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) wymaga zatrudnienia przez wykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osoby świadczącej pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie: wykaszanie trawników, wycinka krzewów i grabienie trawników, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych.

2.3..Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania umowy wybrany Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto podana w ofercie. Ubezpieczenie to musi obejmować również podwykonawców.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.80.00.00-3
90.72.22.00-6
77.31.10.00-3
90.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
3. Warunki udziału w postępowaniu.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego;

3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej Wykonawcy:

3.2.1. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże , że:
 posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) ( wymagane kody 15 01 06 ,20 02 01, 20 02 02, 20 03 99, 20 03 01 i 20 03 07 ).

Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że podmiot ten będzie realizował cześć zamówienia, którego dotyczy zezwolenie.

3.2.2. posiada zdolność techniczną lub zawodową:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:
- (1) jedno zamówienie polegającą na utrzymaniu czystości wzdłuż dróg gminnych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto oraz
- (1) jedno zamówienie polegającą na pielęgnacji zieleni niskiej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto.

Uwaga: pod pojęciem każdego zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku. W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości usług wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający uzna spełnienie powyższych warunków w przypadku wykonania kilku usług (zamówienia podzielonego na części) pod warunkiem, że ich łączna wartość brutto będzie nie mniejsza niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdej usługi, a usługa była realizowana nieprzerwanie w ramach jednego zamówienia (podzielonego na części). Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że podmiot ten będzie realizował cześć zamówienia, którego dotyczy zezwolenie.

3.2.3. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 3.1 SIWZ:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

3.2.4. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt. 1. spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 3.1.ppkt. 2 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

3.2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt.1. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt. 2, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

3.2.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokument wymieniony pkt 3.3. SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.

3.2.7. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 3.1. SIWZ warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił.

3.3. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców WRAZ Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

3.3.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - każdy Wykonawca składa aktualny na dzień składania ofert (JEDZ) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1) Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ zamieścił wersję edytowalną oświadczenia JEDZ, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym.


Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf
Wypełniając formularz JEDZ:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia sekcji α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI części IV formularza. Będzie to ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), Wykonawca nie wypełnia dalszych pól części IV formularza odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez zamawiającego.

Dowodowej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona po otwarciu ofert w oparciu o stosowne dokumenty składane -na wezwanie Zamawiającego -przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

W zakresie części III (Podstawy wykluczenia) Wykonawca w sekcji D: Podstawy wykluczenia o charakterze krajowym składa oświadczenie czy orzeczono wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne zaznaczając odpowiednio TAK/NIE
Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje Wykonawca.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).

Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w 3.3.1. ppkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

3.3.2 Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem 4 SIWZ).
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

3.3.3. Inne dokumenty, które należy złożyć WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ - UWAGA! Każde pole w kolumnie „Cena jednostkowa brutto zł” oraz "Wartość brutto" – Zestawienia kosztów zamówienia - musi zostać wypełnione! Niewypełnienie wskazanych pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) –zał. nr 3 do SIWZ.
d) Kserokopię wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).
e) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
f) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

3.4. BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.5. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia zgodnie z art. 26. Ust, 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.5.1. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1pkt 3 ustawy:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3.5.2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3.5.3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postepowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub wpis do rejestru Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) (wymagane kody 15 01 06 ,20 02 01, 20 02 02, 20 03 99, 20 03 01 i 20 03 07 ).
b) Wykaz usług wykonanych, (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ) a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami o których mowa w pkt. 3.5.3. b) SIWZ, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wykazana w wykazie usług (pkt 3.5.3. b) SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

3.6. PODMIOTY ZAGRANICZNE
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty odpowiadające treścią dokumentom wskazanym w pkt 3.3 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, tj:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 1. stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 3.5.1. ppkt.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1. lit.a) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 1. lit. a) powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3.2. oraz pkt 3.3. SIWZ.

UWAGA!
w oparciu o art. 26 ust. 2f do złożenia - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

UWAGA!
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 3.5.2. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

3.7. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
d) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt. 1 SIWZ spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 3.1.ppkt.2 SIWZ spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt.1. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt.2 SIWZ, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
f) Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia JEDZ.
g) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców.
h) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika.
i) Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
j) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
k) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.8. Podwykonawcy
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) (załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia (wskazania części procentowej), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych, których te zdolności dotyczą.
2) Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

3.9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.Wadium
4.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium zgodnie z art.45.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).
4.2. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy:
1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

CitiBank
Nr: 02 1030 1508 0000 0005 5000 3031
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

4.4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż w pieniądzu, to należy je złożyć w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, a do oferty dołączyć kopię z potwierdzeniem złożenia.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione przez Wykonawcę w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy.

4.5. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust.1a, ust. 2 ustawy, w terminie i na zasadach określonych poniżej:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy,
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Sposób obliczania ceny oferty
5.1. Wykonawca oblicza cenę realizacji zamówienia wykazaną w Formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) w oparciu o ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto (z należnym podatkiem VAT) wskazane w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
5.2. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
5.3. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w etapie oceny ofert (patrz pkt. 10.2. SIWZ), zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony Formularz cenowy – zał. Nr 2 do SIWZ; uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w formularzu załączonym do oferty. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną5.4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany w kalkulacji ceny w sytuacji, gdy najpóźniej w dniu terminu składania ofert w urzędowym publikatorze będzie ogłoszona zmiana wpływająca na koszt realizacji zamówienia, a zamawiający nie będzie zobowiązany do jej waloryzacji na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.
5.5. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
5.6. Badanie rażąco niskiej ceny. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zmówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r., poz. 847.).
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienia;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
5.7..

6.Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy dopełnić następujących formalności:
1) w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej złożyć Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonych w punkcie 12 SIWZ,
3) złożyć Zamawiającemu, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty.
4) złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w Formularzu oferty.
2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszenie40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-04, 10:30, Zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |