m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-17 , 11:15:40
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa urządzeń sieciowych w ramach infrastruktury sieciowej UM
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych w ramach infrastruktury sieciowej UM
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)32.42.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Rozbudowa urządzeń sieciowych Cisco Systems w ramach infrastruktury UM30000,00
2Rozbudowa urządzeń sieciowych Huawei Technologies w ramach infrastruktury UM 40000,00
Razem 70000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium70000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie podlegają wykluczeniu

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

2.1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali/ują co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem przełączników i routerów o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) każda. Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.
W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zostało ono zrealizowane na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

2.2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jednym inżynierem, który posiada certyfikację na poziomie Experta Routing & Switching dot. posiadanych rozwiązań:

DLA CZĘŚCI 1:
a) przełączniki Catalyst serii 2960X, routery ISR serii 800 i 4000, routery ASR serii 1000, tj. certyfikat CCIE R&S (Routing & Switching).

DLA CZĘŚCI 2:
b) kontrolery WLAN serii AC6600, AP serii 4000 i 7000, routery serii NE, tj. certyfikat HCIE R&S (Routing & Switching).

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego; braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
c) zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia.

3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE i posiada stosowny pakiet usług serwisowo-gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
b) karty katalogowe, specyfikacje techniczne, adresy stron WWW z aktualnymi danymi, opisy własne Wykonawcy – dla urządzeń będących przedmiotem dostawy – jednoznacznie wskazującymi, że oferowane urządzenia posiadają wszystkie cechy wymagane opisem przedmiotu zamówienia (OPZ).

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Znak postępowania: ZP/EM/271/III-78/18
3. Postępowanie prowadzone w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=59690
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-24, 12:30, BZP, Warszawa, ul. Niecała 2, w pok. nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |