m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-17 , 10:21:10
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Manuella Szymaniak
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon22/ 56-91-430
- emailmszymaniak@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal27
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z
uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).
Na zakres przedmiotu zamówienia składa się m.in.:
1.wykonanie prac przygotowawczych;
2.opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych;
3.przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4.uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych opracowań w celu jej uzyskania;
5.przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych opracowań w celu jej uzyskania;
6.czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
7.opracowanie projektu budowlanego;
8.opracowanie projektów wykonawczych;
9.opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości (w niezbędnym zakresie);
10.opracowanie przedmiarów robót;
11.wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
12.wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
13.pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium177000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. 1.W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
1.6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
1.7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm.);
1.8. UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej, jeżeli:
1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.),
2) Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
2.1. w pkt. 1.2. powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21.
2.2. w pkt. 1.1 oraz 1.3. oraz 1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1. oraz 2.2. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.2. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3. stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt. 1.2., składa dokument, o którym mowa pkt. 2.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
7.Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.8 powyżej Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
12. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
13. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty wymienione w pkt. 1.1-1.7 powyżej zostaną złożone również dla tego podmiotu.
II.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:
4.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
4.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz.1463 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
4.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4.2. powyżej;
4.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.8. wykonawcę, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
4.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
4.10.wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późni. zm.);
4.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.12.wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
A także w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp,
gdy:
4.13 w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344);
4.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
4.15 Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania ,
4.16 Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Wykluczenie wykonawcy następuje:
5.1. w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.2. lit a-c i pkt. 4.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 4.2. lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia;
5.2. w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt. 4.2. lit. d i pkt. 4.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 4.2. lit. d,
b) w pkt. 4.4.
–jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
5.3. w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.7. i 4.9. lub pkt. 4.14. i 4.15., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5.4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 4.2., 4.3., 4.5. – 4.9. lub pkt. 4.13. - 4.16. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.
6.2 W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dokumentacje techniczne, w skład których wchodziły co najmniej projekt(y) budowlany(e), projekt(y) wykonawczy(e): budowy lub rozbudowy odcinka drogi klasy co najmniej Z, o długości co najmniej 0,5 km (dla każdej usługi). Jedna z dokumentacji technicznych, o których mowa powyżej musi obejmować także: odwodnienie i
oświetlenie.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa - wykazu usług (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczeń wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Informacje dodatkowe:
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m. in. w zakresie:
- branży drogowej,
- branży sanitarnej,
- branży elektroenergetycznej,
- przebudowy urządzeń wodnych,
- branży teletechnicznej,
- zieleni.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy
podstawowej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie projektanta branży drogowej 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-23, 11:00, ZMID ul. Sokratesa 15 Warszawa, sala konferencyjna 130
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |