m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-17 , 11:25:44
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDanuta Zalewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal312
- telefon(0-22) 44 38 623
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
"Budowa zespołu komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi i pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża w Warszawie”.
Numer referencyjny: P-37/18
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa zespołu komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi i pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża w Warszawie”. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa:
1) Projekty wielobranżowe wykonawcze inwestycji - załącznik nr 7 do SIWZ:
2) Przedmiary robót do wykonania – dokument pomocniczy - załącznik nr 8 do SIWZ:
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, (STWiOR) - załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (tzw. Procedury odwróconej).
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 330 802.73 PLN
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:,,Budowa zespołu komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi i pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża w Warszawie”.
Parametry określające wielkość obiektu:
Powierzchnia całkowita ......16 722,70 m2.
Kubatura całkowita ............ 53 087,01 m3.
Powierzchnia użytkowa, w tym:
— mieszkań .................. 6 011,19 m2; ilość mieszkań 156,
— przedszkola ............... 1 011,21 m2,
— poradni psychologiczno-pedagogicznej 832,52 m2,
— garaży ....................... 3 500,47 m2.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) roboty ziemne,
2) roboty betonowe,
3) roboty dekarskie,
4) roboty murowe,
5) roboty posadzkarskie wraz z izolacjami,
6) roboty tynkarskie, glazurnicze, malarskie, wykonanie obudowy z płyt g-k,
7) roboty sanitarne,
8) roboty elektryczne, teletechniczne,
9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na: murowaniu ścian, wykończeniu pomieszczeń (okładziny wewnętrzne, malowanie, posadzki), wykonaniu instalacji: sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych, wykonaniu elewacji, pokrycia dachu, oświetlenia. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędna środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na warunkach umowy podstawowej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawprzy ul. Odrowąża w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.00.00.00-9
45.30.00.00-0
45.32.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć: informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej.
Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania.
I podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 1.2 lit. a) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
— Dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
— inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 1.2 lit.b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2 zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa budynku obejmujące co najmniej branże konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną, na kwotę brutto min. 20 000 000,00 PLN – dla każdego zamówienia, z wyłączeniem obiektów magazynowych, produkcyjnych, biurowo-magazynowych, biurowo-produkcyjnych,
Uwaga: Zamawiający przez (1) jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym opisanym w warunkach udziału w postępowaniu, rozumie realizacje obiektu budowlanego w zakresie zgodnym z warunkiem w ramach (1) jednej umowy.
b) Skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
• jedną (1) osobę wyznaczona do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 8 500,00 m2.
• jedną (1) osobę wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych,
• jedną (1) osobę wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie z wyjątkiem warunku określonego w sekcji III.1.3 lit. a ogłoszenia. W tym przypadku, Zamawiający wymaga aby warunek określony w w sekcji III.1.3 lit. a ogłoszenia spełniał co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (jeden z członków konsorcjum).
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna składać się z:
Wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) dowód wniesienia wadium - w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 7 SIWZ,
2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty,
3) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz (Załącznik nr 2 do SIWZ), wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 10.
4) w przypadku, gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Powyższy dokument powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany),
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia),
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
Lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500 tys. zł. (słownie pięćset tysięcy złotych).
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji:40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-25 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-25, 10:00, pok. 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |