m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-17 , 12:55:52
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alicja Chmielewska
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
- telefon(0-22) 851-16-12
- emailalicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAlicja Chmielewska
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
- telefon(0-22) 851-16-12
- emailalicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalbudynek A wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania
do archiwizacji i backupu danych
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę :
• serwera backupu - 1 szt.
• macierzy dyskowej - 1 szt.
• biblioteki taśmowej LTO-7 - 1 szt.
• oprogramowania archiwizująco-backupowego
oraz szkolenie w zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 4 godzin.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nie używany, fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, gotowy do pracy, z zachowaniem Polskich Norm technicznych i jakościowych przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.82.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.82.20.00-6
48.71.00.00-8
30.23.31.41-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
17/04/2018 S74 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Warszawa: Serwery

2018/S 074-163890

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Straż Miejska m. st. Warszawy
Młynarska 43/45
Warszawa
01-170
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Chmielewska, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Tel.: +48 228511612
E-mail: alicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Faks: +48 226656044
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.strazmiejska.waw.pl
I.2
)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.strazmiejska.waw.pl
Więcej
informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania do archiwizacji i backupu danych

Numer referencyjny: SM-WZP-2131-9/18
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

Serwera backupu - 1 szt.

Macierzy dyskowej - 1 szt.

Biblioteki taśmowej LTO-7 - 1 szt.

Oprogramowania archiwizująco-backupowego oraz szkolenie w zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 4 godzin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 503 351.39 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
48710000
30233141
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania do archiwizacji i backupu danych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

• serwera backupu - 1 szt.

• macierzy dyskowej - 1 szt.

• biblioteki taśmowej LTO-7 - 1 szt.

• oprogramowania archiwizująco-backupowego oraz szkolenie w zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 4 godzin.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nie używany, fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, gotowy do pracy, z zachowaniem Polskich Norm technicznych i jakościowych przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm i standardów o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp lub podał wymóg posiadania certyfikatów i dokumentów na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub wskazane przez niego certyfikaty i dokumenty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na dostarczone urządzenia / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin szkolenia pracowników / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 503 351.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone,co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Nie przystąpienie Wykonawcy do aukcji elektronicznej nie.

Wpływa na ważność jego oferty ani nie dyskwalifikuje go z udziału w postępowaniu. Aukcja będzie prowadzona na platformie aukcyjnej m.st. Warszawy pod adresem:

https://aukcje.um.warszawa.pl

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/07/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:

Wydziale Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa, lub przesłać na adres: Straż Miejska m. st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości e-mail. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XIII SIWZ.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % cenny całkowitej podanej w ofercie.

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy:

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy i o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

4) rozpoczęciu likwidacji Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

Podstawy wykluczenia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określony jest w rozdziale IX SIWZ.

Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale IX, należy załączyć:

1. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem 2.1 do SIWZ.

2. Ofertę techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty

(np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

4. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale IX pkt 5 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji na dostarczone urządzenia 25 %
Liczba godzin szkolenia pracowników 10 %
Termin dostawy 5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.strazmiejska.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-24 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2018-07-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-24, 14:15, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, budynek A wejście C, 01-163 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |