m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-23 , 15:38:06
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

4. Warunki realizacji umowy zostały opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

7. Numer postępowania: ZP/LK/271/II-68/18

8. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 250 000,00 zł netto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania4 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością co najmniej 3 usługi o wartości co najmniej 80 tys. każda, dla obszaru niemniejszego niż 10 ha każda, polegające na opracowaniu: a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, b) studium wykonalności projektu inwestycyjnego dla danego obszaru, c) koncepcji urbanistyczno-przestrzennej zagospodarowania danego obszaru, Wskazane wyżej opracowania można wykazać w dowolnej konfiguracji (np. projekt mpzp, + studium wykonalności + koncepcja, albo projekt mpzp + 2 koncepcje, albo 3 koncepcje itp.) 2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować 4-osobowym zespołem specjalistów zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, w tym co najmniej: a) specjalistę z zakresu gospodarki przestrzennej (architekt, urbanista), posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań o zakresach tematycznych zgodnych ze wskazanymi w punkcie 1) b) specjalistę z zakresu zagadnień społecznych (socjolog, psycholog itp.), posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań o zakresie tematycznym spośród wskazanych poniżej tj.: • Kształtowanie zróżnicowanej społeczności według kryterium wieku i kryterium ekonomicznego, oraz modelu rodziny, • Zasady kształtowania dostępnej i różnorodnej oferty mieszkaniowej, • Kształtowanie wielofunkcyjnych obszarów i miksu programowego poszczególnych budynków w obszarze, • Zróżnicowanie mieszkań w obrębie każdego z budynków mieszkalnych, • Zasady kształtowania integracji wspólnoty mieszkańców, • Zasady kształtowania układów przestrzennych sprzyjające nawiązywaniu więzi społecznych, • Kształtowanie przyjaznych przestrzeni, w tym organizację przestrzeni kolektywnych wspierających tworzenie więzi sąsiedzkich i zróżnicowanie tych przestrzeni, dostosowanie przestrzeni do różnych grup społecznych i sposobów użytkowania, • Zasady kształtowania usług społecznych dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkańców, • Zasady kształtowania programów społecznych skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem i/lub wymagających dodatkowego wsparcia, jak np.” Najpierw mieszkanie”, budownictwo senioralne, co-housing, kooperatywy mieszkaniowe, programy dla młodych pracowników, przyciąganie talentów itp. c) specjalistę z zakresu ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w budownictwie, posiadającego doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań o zakresach tematycznych zgodnych ze wskazanymi w punkcie 1). d) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe wynikające z udziału w sporządzaniu co najmniej jednego z opracowań o zakresach tematycznych zgodnych ze wskazanymi w punkcie 1). 3) Oświadczą, że dysponują lub będą dysponować oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie tekstów i opracowań graficznych w formatach wymaganych przez Zamawiającego określonych we wzorze karty programowej (pkt III załącznik nr 1 do umowy ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; UWAGA! Dotyczy podmiotu zagranicznego: a) Jeżeli podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach art. 22a ustawy (zwany dalej Podmiotem), ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca przedstawia niżej wymieniony dokument, wydany w odniesieniu do tego Podmiotu: • informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Jeżeli w kraju, w którym Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ppkt. a) stosuje się odpowiednio. c) Podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 13.5.2. ppkt. 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ppkt. a) stosuje się odpowiednio. 2) oświadczenie podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług, o których mowa w pkt 12.2.1. SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wg Załącznika nr 6 do SIWZ; b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. c) wykaz osób, o których mowa w pkt 12.2.2. SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 7 do SIWZ. d) Oświadczenie o dysponowaniu oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie tekstów i opracowań graficznych w formatach wymaganych przez Zamawiającego określonych we wzorze karty programowej (pkt III załącznik nr 1 do umowy ), – wg Załącznika nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego formularza ofertowego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Karty programowej opracowania, która podlegać będzie ocenie w jednym z kryteriów oceny ofert, wg zasad określonych w pkt 25.3. SIWZ. c) Wstępnej koncepcji, która podlegać będzie ocenie w jednym z kryteriów oceny ofert, wg zasad określonych w pkt 25.4 SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, e) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów należy przedstawić – oryginał dokumentu (oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzającego, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 17.10 SIWZ. 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Karta programowa opracowania 10 %
Wstępna koncepcja 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=59737
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-06 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-06, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 301, piętro 3.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |