m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-23 , 08:54:48
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Borkowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-18
- emailaborkowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Planowanie i zakup mediów /prasa, radio, internet/ na potrzeby działań informacyjnych m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na szczegółowym planowaniu i zakupie mediów na potrzeby realizacji Działań Informacyjnych m.st. Warszawy, a realizowanym poprzez ogłoszenia w prasie oraz kampanie internetowe i radiowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby osoba/y (o której mowa w pkt 12.1.2.SIWZ) wykonująca/e czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na nabywaniu bądź sprzedaży powierzchni reklamowych i/lub zawieraniu umów na kampanie reklamowe w imieniu Zamawiającego oraz planowaniu mediów do kampanii Zamawiającego, zatrudniona/e była/y przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, tzn. polegających na szczegółowym planowaniu i zakupie mediów na potrzeby realizacji Działań Informacyjnych m.st. Warszawy, a realizowanym poprzez ogłoszenia w prasie oraz kampanie internetowe i radiowe.

6. Zamawiający informuje, iż kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 1.500.000,00 zł brutto.

7. Warunki realizacji umowy i zmiany umowy zostały opisane we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

8. Zamówienie będzie prowadzone w języku polskim.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.34.14.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy usługi o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto każda, z których każda polegała na pośrednictwie w zakupie mediów na potrzeby działań reklamowych lub informacyjnych.

2. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze specjalisty ds. obsługi klienta w zakresie planowania i zakupu mediów, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy, w specjalistycznej firmie zajmującej się m.in. zakupem/sprzedażą powierzchni reklamowej oraz planowaniem mediów (do zakresu zadań tej osoby należał zakup bądź sprzedaż powierzchni reklamowych i/lub zawieranie umów na kampanie reklamowe w imieniu zleceniodawcy oraz planowanie mediów do kampanii zleceniodawcy).

III.2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu

III.2.1. Oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego Formularza oferty (wzór w Załączniku nr 1 do SIWZ);

b) wypełnionego Formularza cenowego (wzór w Załączniku nr 1A do SIWZ);

c) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej;

d) (opcjonalnie, jeżeli Wykonawca chce uzyskać dodatkowe punkty) Wykazu do kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”, (wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ);

III.2.2. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), (Załącznik nr 2 do SIWZ);

b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. KRS, informacja o wpisie do CEIDG lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy;

c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje dostęp do ich zasobów.

III.2.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udział w postępowaniu:

dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.


2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.2.3. ppkt. 2) lit. a). W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot trzeci działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa do oferty należy załączyć również oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

III.2.4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu

a) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 18.8. SIWZ;

b) oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór Załącznik nr 5 do SIWZ).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=59751
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 12:30, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, III piętro, sala nr 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |