m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-19 , 14:39:58
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Polańska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 6554673
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Polańska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 6554673
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów
w Metrze Warszawskim
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów
w Metrze Warszawskim w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1: Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów I linii Metra Warszawskiego.
Zadanie nr 2: Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów II linii Metra Warszawskiego.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)63.71.10.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów I linii Metra Warszawskiego.23500,00
2Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów II linii Metra Warszawskiego.19000,00
Razem 42500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium42500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Wykonawca składający ofertę, musi mieć uregulowany stosunek prawny do praw autorskich dotyczących oprogramowania urządzeń komputerowych SRP, stosowanych w Metrze Warszawskim od 2002 roku, upoważniający go do ewentualnych modyfikacji. Autorem oprogramowania jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia powyższego wymogu, będzie polegać - zgodnie z pkt 5.4 SIWZ - na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów, serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim będą musiały być wykonywane przez podmioty udostępniające te zasoby.
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje minimum 1 usługę polegającą na budowie, modernizacji, przebudowie lub serwisie urządzeń WT UZm, WT ZSiKD, WT EPN lub WT GSS o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł netto.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena57 %
Suma cen jednostkowych części zamiennych stanowiących zapas40 %
Przedłużenie okresu gwarancji3 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 12:30, Siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |