m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-19 , 14:41:38
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
- adresZamiany 13, 02-786 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 648-04-71
- faks(0-22) 641-52-14
- e-mailbiuro@zozursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.zozursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Kurek
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal20
- telefon(0-22) 641-67-59 w.29
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Kurek
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal20
- telefon(0-22) 641-67-59 w.29
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal1
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
Opis zamówienia
przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Romera 4, Na Uboczu 5, Kajakowa 12,
Główny przedmiot (CPV)33.65.16.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1pakiet119000,00
2pakiet27500,00
3pakiet36900,00
4pakiet4250,00
Razem 33650,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium33650,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wszystkie informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zozursynow.pl/zamowienia.php
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-28 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-28, 08:45, Warszawa, ul.Zamiany 13,Sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |