m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-19 , 15:23:00
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 z zakresu części mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych
Opis zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 z zakresu części mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych.
Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ) fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów metra serii 81, zgodnych z numerami katalogowymi/opisami/zdjęciami wyszczególnionymi w załącznikach od 1 do 10 do Specyfikacji Technicznej, lub równoważnych. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
•Zadanie I - dostawa części elektronicznych,
•Zadanie II - dostawa części mechanicznych,
•Zadanie III - dostawa części mechanicznych,
•Zadanie IV - dostawa części elektrycznych,
•Zadanie V - dostawa części elektrycznych,
•Zadanie VI - dostawa części pneumatycznych,
•Zadanie VII - dostawa części podlegających regulacjom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
•Zadanie VIII - dostawa części elektronicznych (z oprogramowaniem) podlegających regulacjom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
•Zadanie IX - dostawa części elektronicznych,
•Zadanie X - dostawa części elektrycznych,
Na dostarczone części zamienne obowiązywać będzie minimum 24 miesięczna gwarancja, rozpoczynająca swój bieg z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonych części.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dostawę części zamiennych równoważnych, tj. części zamiennych odpowiadających częściom zamiennym wyszczególnionym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej, o ile spełniały one będą wymagania funkcjonalne określone dla każdego Zadania w zał. nr 2 do Specyfikacji Technicznej, tj. w dokumencie pod nazwą: „ Opis podzespołów”. W przypadku złożenia oferty na dostawę części zamiennych równoważnych (tj. wskazania tej okoliczności w załączonym do oferty druku Formularza Cenowego), Wykonawca którego oferta zostanie w danym Zadaniu najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 13.3 lit C) SIWZ oraz w pkt 2.2 Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania w formularzu JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ) – o ile są znane na etapie składania oferty – nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że Wykonawca w całości samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.), 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie I - dostawa części elektronicznych15000,00
2Zadanie II - dostawa części mechanicznych9000,00
3Zadanie III - dostawa części mechanicznych4000,00
4Zadanie IV - dostawa części elektrycznych10000,00
5Zadanie V - dostawa części elektrycznych0,00
6Zadanie VI - dostawa części pneumatycznych14000,00
7Zadanie VII - dostawa części podlegających regulacjom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym0,00
8Zadanie VIII - dostawa części elektronicznych (z oprogramowaniem) podlegających regulacjom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1600,00
9Zadanie IX - dostawa części elektronicznych850,00
10Zadanie X - dostawa części elektrycznych0,00
Razem 54450,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium54450,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
5.1.1 nie podlega wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp.
5.1.2 Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp
5.1.3 spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu gdy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) tj. wykonał, minimum jedną dostawę poniższych części zamiennych do zakładów: naprawczych, wytwarzających lub eksploatujących pojazdy metra produkcji rosyjskiej o minimalnej wartości:
a) dla zadania I – części elektryczno-elektroniczne: 630 000,00 zł netto;
b) dla zadania II – części pneumatyczno-mechaniczne: 390 000,00 zł netto;
c) dla zadania III – części pneumatyczno-mechaniczne: 155 000,00 zł netto;
d) dla zadania IV – części elektryczno-elektroniczne 390 000,00 zł netto;
e) dla zadania VI – części pneumatyczno-mechaniczne 550 000,00 zł netto;
f) dla zadania VII – części elektryczno-elektroniczne 16 000,00 zł netto;
g) dla zadania VIII – części elektryczno-elektroniczne 70 000,00 zł netto;
h) dla zadania IX – części elektryczno-elektroniczne 38 000,00 zł netto;
i) dla zadania X – części elektryczno-elektroniczne 16 000,00 zł netto.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadania, Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi wykazać wykonanie ww. dostaw o wartości stanowiącej sumę kwot wymaganych dla poszczególnych zadań, na które składa ofertę.
Uwaga: W przypadku Wykonawców zagranicznych, jeżeli kwoty, o których mowa w pkt 5.1.3 lit. od a) do i), zostaną wyrażone w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający dokona ich przeliczenia na złote polskie, wg średniego kursu waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie www.nbp.pl, w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie jednolitego dokumentu (dalej zwany: JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazówek (w formie mini instrukcji w JEDZU) dotyczących wypełniania JEDZ.
b) wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2a do SIWZ)
5.3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najwyżej oceniona, w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą w szczególności pisemne zobowiązanie (w oryginale), tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.4 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie (i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia), powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 i 5.1.2 SIWZ.
5.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą winien złożyć wypełnione i podpisane przez te podmioty oświadczenie w formie formularza JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) SIWZ – oddzielne, dla każdego podmiotu.
5.7 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują dostawy stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.3 SIWZ lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.3 SIWZ
5.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie (wypełnione i podpisane przez te podmioty) i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) W brzmieniu JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.10 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.11 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena94 %
Przedłużenie okresu gwarancji6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.), 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5 Biuro Zamówień Publicznych bud C pok 101C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |