m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-20 , 12:50:03
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailacendrowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.
4. Numer postępowania: ZP/AC/271/III-74/18.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
6. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 154.800,00,00 PLN (35.902,31 EURO)

Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 221 000 EUR, jednak Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w procedurze odpowiedniej dla wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, gdyż łączna wartość szacunkowa dla zamówień tego
samego rodzaju w roku 2018 przekracza równowartość kwoty 221 000 EUR.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.40.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej dwa uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.), w granicach miasta co najmniej 50 tysięcznego, gdzie każdy z nich obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, i w których to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji.
2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, w tym:
a) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie lub w zespole jako główny projektant - co najmniej dwa uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.), w granicach miasta co najmniej 50 tysięcznego, gdzie każdy z nich obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w których to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji oraz spełnia warunek określony w art. 5 ustawy z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.);
lub
b) jedną osobę, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie, lub w zespole, lub występowała jako projektant planu z zakresu planowania przestrzennego (urbanistyka, architektura) - co najmniej pięć uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.), w granicach miasta co najmniej 50 tysięcznego, gdzie każdy z nich obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 30 ha, w których to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji oraz spełnia warunek określony w art. 5 ustawy z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z poźn. zm.);
oraz co najmniej:
c) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko;
d) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych;
e) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych;
f) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny systemów infrastruktury technicznej.
W przypadku występowania Konsorcjum Wykonawca ma obowiązek wskazania osoby, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta planu.

1. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu
1.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;
b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 17.2. lit. b)÷e) SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 14 SIWZ;
b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
3.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2016r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.2. lit. a) ogłoszenia. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot trzeci działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa do oferty należy załączyć również oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Termin wykonania wariantowych koncepcji do planu10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=59777
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-04 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-04, 13:00, Biuro Zamówień Publicznych; ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, piętro III, pok. nr 309.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |