m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-20 , 12:40:15
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Twarowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22)655 46 76
- emailm.twarowska@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Twarowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22)655 46 76
- emailm.twarowska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego i elektronicznego pojazdów metra typu Inspiro w latach 2018-2019
Opis zamówienia
3. Opis Przedmiotu Zamówienia – CPV34631000-9.
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do układu elektrycznego i elektronicznego pojazdów metra typu Inspiro w latach 2018-2019, w podziale na 25 zadań, określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej
3.2 Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ) fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów metra typu Inspiro, zgodnych z numerami katalogowymi wyszczególnionymi w wykazie części, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej lub równoważnych, w podziale na 25 Zadań, o których mowa w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej.
3.3 Zamawiający informuje, że eksploatowane przez Zamawiającego części zamienne i podzespoły, których dotyczy Przedmiot Zamówienia, zostały wykonane wg dokumentacji technicznej producenta. Ww. dokumentacja zawiera m.in. rozwiązania konstrukcyjne i technologie jakie zostały wykorzystane do zaprojektowania i wykonania przedmiotowych części zamiennych i podzespołów. Przywołana dokumentacja została opracowana przez producenta części i z uwagi na zawartą w niej fachową wiedzę techniczną oraz doświadczenie w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu, ma charakter poufny i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, Zamawiający nie jest w stanie opisać parametrów wykonania Przedmiotu Zamówienia bez wskazania znaków towarowych, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę i nie może opisać Przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dostawę części zamiennych równoważnych, tj. części zamiennych odpowiadających częściom zamiennym wyszczególnionym w zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej, tj. w dokumencie pod nazwą „Zestawienie zamawianych części oraz harmonogram dostaw”, o ile spełniały one będą wymagania funkcjonalne określone dla każdego Zadania w zał. nr 2 do Specyfikacji Technicznej, tj. w dokumencie pod nazwą: „ Opis funkcjonalności poszczególnych części”. W przypadku złożenia oferty na dostawę części zamiennych równoważnych (tj. wskazania tej okoliczności w załączonym do oferty druku Formularza Cenowego), Wykonawca którego oferta zostanie w danym Zadaniu najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 13.3 lit B) SIWZ oraz w pkt 2.3 Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dostawę części zamiennych równoważnych, tj. części zamiennych odpowiadających częściom zamiennym wyszczególnionym w zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej, tj. w dokumencie pod nazwą „Zestawienie zamawianych części oraz harmonogram dostaw”, o ile spełniały one będą wymagania funkcjonalne określone dla każdego Zadania w zał. nr 2 do Specyfikacji Technicznej, tj. w dokumencie pod nazwą: „ Opis funkcjonalności poszczególnych części”. W przypadku złożenia oferty na dostawę części zamiennych równoważnych (tj. wskazania tej okoliczności w załączonym do oferty druku Formularza Cenowego), Wykonawca którego oferta zostanie w danym Zadaniu najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 13.3 lit B) SIWZ oraz w pkt 2.3 Specyfikacji Technicznej.
3.4 Na dostarczone części zamienne obowiązywać będzie 24 miesięczna gwarancja, rozpoczynająca swój bieg dla każdej partii dostarczonych części z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru tej partii części przez Zamawiającego.
3.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1zadanie 10,00
2zadanie 20,00
3zadanie 30,00
4zadanie 41100,00
5zadanie 50,00
6zadanie 60,00
7zadanie 71400,00
8zadanie 81200,00
9zadanie 90,00
10zadanie 103300,00
11zadanie 1132000,00
12zadanie 120,00
13zadanie 130,00
14zadanie 140,00
15zadanie 158000,00
16zadanie 164000,00
17zadanie 178800,00
18zadanie 180,00
19zadanie 190,00
20zadanie 200,00
21zadanie 190,00
22zadanie 221600,00
23zadanie 230,00
24zadanie 240,00
Razem 61400,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania266 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium61400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
5.1.1 nie podlega wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24ust. 1 pkt 13 lit. d oraz przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp.
5.1.2 Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (w oryginale) w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwany: JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, składający się z sześciu części, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w niniejszej SIWZ. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania formularza JEDZ, udziela w SIWZ wskazówek (w formie mini instrukcji w JEDZU) dotyczących wypełniania JEDZ.
b) wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2a do SIWZ)
5.3 Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania w formularzu JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ) – o ile są znane na etapie składania oferty – nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że Wykonawca w całości samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia.
5.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.
5) Wypełniając formularz oferty w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. JEDZ, o którym mowa w pkt. 5.2 lit. a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie (wypełnione i podpisane przez te podmioty) i dołącza do wspólnej oferty. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.5 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. Zm.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp)
i solidarnie za nie odpowiadających.
5.6 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-08-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-08-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-08-06, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa budynek C sala 101C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Szczegółowe terminy dostawy dla poszczególnych Zadań zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Zestawienie zamawianych części oraz harmonogram dostaw.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |