m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-20 , 13:49:12
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Twarowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22)655 46 76
- emailm.twarowska@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Twarowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22)655 46 76
- emailm.twarowska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa zacisków hamulcowych do pojazdów metra typu Inspiro
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wykonanych zgodnie z podanymi poniżej numerami katalogowymi,
a) zacisków hamulcowych z hamulcem sprężynowym, Nr katalogowy Siemens - A2V00002115138, w ilości 10 sztuk;
b) zacisków hamulcowych bez hamulca sprężynowego, Nr katalogowy Siemens - A2V00002114975, w ilości 3 sztuk;
do pojazdów metra typu Inspiro, zgodnie ze Specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.
3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie i z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wynikających ze Specyfikacji technicznej (zał. nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (zał. Nr 6 do SIWZ).
3.3 Na dostarczone zaciski hamulcowe, Wykonawca udzieli 24 - miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia.
3.4 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza dostawę części zamiennych równoważnych, tj. części zamiennych odpowiadających częściom zamiennym wyszczególnionym w pkt 1 Specyfikacji Technicznej, o ile spełniały one będą wymagania funkcjonalne określone w Specyfikacji Technicznej dla każdej części. W przypadku złożenia oferty na dostawę części zamiennych równoważnych (tj. wskazania tej okoliczności w załączonym do oferty druku Formularza Cenowego), Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 13.3 lit B) SIWZ oraz w Specyfikacji Technicznej.
3.5 Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania w formularzu JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ) – o ile są znane na etapie składania oferty – nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przyjmuje się, że Wykonawca w całości samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia.
3.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o. STP Kabaty ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-06-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-11, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa budynek C sala 101C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |