m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-20 , 14:28:18
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Gołębiewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 26
- emailmonikagolebiewska@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Gołębiewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 26
- emailmonikagolebiewska@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy polegającą na: koszeniu i zakładaniu trawników, cięciu i sadzeniu żywopłotów.
ZP/PN/U/20/18
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy polegająca na: koszeniu i zakładaniu trawników, cięciu i sadzeniu żywopłotów.

2. Zakres prac określa: Formularz kalkulacji cenowej stanowiący Złącznik nr 2 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 3 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia.

3. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.

4. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określa szczegółowo opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.

8. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren administrowany przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)77.31.41.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium13000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału
1.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
a. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał na terenie miejskim co najmniej 3 usługi, w tym:
2 usługi polegające na koszeniu trawników w ilości nie mniejszej niż 100 000,00 m2 każda z nich,
1 usługa polegająca na cięciu żywopłotów w ilości nie mniejszej niż 10 000,00 m2,
Przy czym usługi te muszą być realizowane w sposób ciągły przez okres co najmniej 5 miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywana należycie.
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:
• 1 kierownikiem prac przewidzianym do nadzorowania prac dotyczących zieleni niskiej, posiadającym co najmniej:
5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w zakresie pielęgnacji zieleni niskiej,
Wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub leśne lub architekturę krajobrazu lub o profilu terenów zieleni,
• 4 brygadzistami nadzorującymi i wykonującymi prace dotyczące zieleni niskiej, przy czym każdy z nich posiada co najmniej:
3-letnie doświadczenie jako brygadzista przy pielęgnacji zieleni niskiej,
Wykształcenie średnie: ogrodnicze lub leśne lub architekturę krajobrazu lub o profilu terenów zieleni,
• 16 pracownikami wykwalifikowanymi do wykonywania prac przy zieleni niskiej, przy czym każdy z nich posiadający co najmniej:
2-letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac przy konserwacji zieleni,
Wykształcenie zawodowe,
W tym co najmniej:
4 pracowników musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi kosiarek jezdnych i prowadzonych, oraz
4 pracowników musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi kos spalinowych.
c. wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
1. kosy spalinowe - 4 szt.
2. podkaszarki – 4 szt.
3. kosiarki spalinowe – 16 szt.
4. nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów – 8 szt.
I.2 Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne.
3. Warunki
realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ) zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne.
II.Procedura

1.Rodzaj procedury
Procedura otwarta
2.Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
3. Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wykonawcy muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu.
Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym.
4. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
5. Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
III. Informacje dodatkowe
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane poniżej,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty,
b) Wypełnionego formularza kalkulacji cenowej
c) dowodu wniesienia wadium 13 000,00 PLN,
d) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.
W części IV Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” tj. „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, nie wypełnia sekcji A-D w części IV,
e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
f) oświadczenie czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
g) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
h) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa art. 86 ust 5 ustawy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni:
a) dokumentu ubezpieczenia od OC
b) Wykaz osób
c) Wykaz usług
d) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych
e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
h) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
i) oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego i oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
j) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.
6. Dokumenty Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/20/18) zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne).

IV. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
1.Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, i minimalnego wynagrodzenia.

2.Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Przewidywany termin kolejnych ogłoszeń rok 2020.


V.Procedury odwoławcze
1.Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676, Polska
Tel.: +48 224587840, E-mail: odwolania@uzp.pl, Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

2.Składanie
odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676, Polska
Tel.: +48 224587840, Faks: +48 224587800, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin przystąpienia do realizacji jednostkowego zlecenia (T) 30 %
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia (Z) 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-04 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-04, 12:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa(świetlica)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |