m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-23 , 09:26:26
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy
Numer referencyjny: ZP/PN/U/21/18
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie: AN-1 (część 1), AN-5 (część 2), AN-6 (część 3), AN-7 (część 4), AN-5, 6 i 7 (część 5): (sprzątanie szaletów).

2. Zakres prac: określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym:

1) w zakresie części 1, 2, 3 i 4:

a)sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców

b)odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową

c)wykonywanie usług, o których mowa w pkt. a) i b) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków,

d)sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej (sporadycznie)

2)w zakresie części 5:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów.

UWAGA, pozostałe informacje dotyczące wyjasnień SIWZ (udzielonych w ramach pytań Wykonawcy) zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren Warszawa Praga Południe (AN 1, AN 5, AN 6, AN7)
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
11. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie AN 1 (część 1). 2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym 1) w zakresie części 1, a)sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, b)odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, c)wykonywanie usług, o których mowa w pkt. a) i b) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków. 2. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej: na części I - 4 osoby, świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób z uprawnieniami SEP oraz pracowników administracji). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 4-ry pełne etaty (na część I) i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone są w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. tereny 4. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.15000,00
21. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie AN 5 (część 2). 2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) w zakresie części 2: a)sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, b)odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, c)wykonywanie usług, o których mowa w pkt. a) i b) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, d) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej z częstotliwością od 2-ch do 8-miu razy w okresie obowiązywania umowy (sporadyczne sprzątanie), 2. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej: na części II- 4 osoby, świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób z uprawnieniami SEP oraz pracowników administracji). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 4-ry pełne etaty (na część II) i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone są w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. tereny 4. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na pod-stawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.9300,00
31. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie AN 6 (część 3). 2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) w zakresie części 3: a)sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców (wraz ze sprzątaniem i czyszczeniem obiektu sportowego przy ul. Majdańskej), b)odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, c)wykonywanie usług, o których mowa w pkt. a) i b) (nie dotyczy obiektu przy ul. Majdańskiej) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, 2. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej: na części III- 4 osoby, świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób z uprawnieniami SEP oraz pracowników administracji). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 4-ry pełne etaty (na część III) i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone są w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. tereny 4. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.11600,00
41. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie: AN-7 (część 4), 2. Zakres prac: określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: 1) w zakresie części 4 a) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, b) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, c) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. a) i b) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków. d) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej z częstotliwością od 2-ch do 8-miu razy w okresie obowiązywania umowy (sporadyczne sprzątanie). 2. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej: na części IV - 4 osoby, świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób z uprawnieniami SEP oraz pracowników administracji). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 4-ry pełne etaty (na część IV) i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3). Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone są w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. tereny 4). Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5). Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6). Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7). Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.15200,00
51. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie: AN 5,6,7 (część 5), 2. Zakres prac: określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: — w zakresie części 5: kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK). 2. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej: na części V - 3 osoby, świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, osób z uprawnieniami SEP oraz pracowników administracji). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 3-y pełne etaty (na część V) i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 2). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 3). Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone są w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. tereny 4). Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5). Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 6). Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 7). Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.5900,00
Razem 57000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-12-01, data zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium57000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
I.1). Warunki udziału

I.1.2) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Waru-nek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 usłu-gi polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków lub znajdującego się na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanego do rejestru zabytków o łącznej wartości min. 300 000 PLN brutto.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:
—a)1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowe-go.
— Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie architektonicznym oraz pełnił nadzór autorski na budowie w zakresie remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej, budynku za-mieszkania zbiorowego, lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o minimalnej kubaturze 10.000 m³, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
—b) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie wymiany konstrukcji lub wzmocnienia konstrukcji budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
—c) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie wymiany instalacji sanitarnych lub doposażenia w instalacje sanitarne budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku zamieszkania wielorodzinnego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
—d) 1 osobą przewidzianą do projektowania, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wskazany projektant musiał wykonać samodzielnie i prawidłowo co najmniej jedną dokumentację budowlano-wykonawczą w zakresie wymiany instalacji elektrycznych w budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
(Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej – o których mowa powyżej w pkt. a),b),c),d) – Zamawiający określa obiekty budowlane zaszeregowane pod symbolem 122, 123 i 126 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).
Uwaga:
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
(Szczegółowe zapisy określają pkt. 16 i 17 SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowo-dami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, jeżeli Wykonawca wskazuje w wykazie w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przekładania ww. dowodów.

I.2) Warunki dotyczące zamówienia:

I.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
—-projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
—- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
—-projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
—-projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależący do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
(Szczegółowe zapisy określa pkt 16 SIWZ).

I.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 6 do SIWZ.

I.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia


II. Procedura:
II.1) Rodzaj procedury: Procedura otwarta.
II.2) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.
II.3) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski;

III: Informacje uzupełniające:

III.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE.
III.2) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane w SIWZ (pkt.16 i 17)
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieo-graniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pod-lega wykluczeniu, oferta składa się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt. 26 SIWZ,
3) kalkulacji ceny – sporządzonej na podstawie Załącznika nr 1a do SIWZ, z rozbiciem na po-szczególne etapy i branże. Kalkulacja ceny musi posiadać łączną cenę całego zamówienia (z wyłączeniem nadzoru autorskiego) (C), która zostanie przeniesiona do formularza oferty,
4) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Za-łącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz.
5) dowodów, o których mowa w pkt 28 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
6) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
7) oświadczenie czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2.7.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 584 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SIWZ
8 ) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów to:
w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na za-sadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu za-mówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – zał..nr 3 do SIWZ,
9). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie za-mówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
(Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w pkt. 18, 23 i 24 SIWZ).

IV. Procedury odwoławcze:

IV. 1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, Warszawa, 02-676
Polska, Tel.: +48 224587840, E-mail: odwolania@uzp.pl, Faks: +48 224587800Adres interne-towy:http://www.uzp.gov.pl

IV.2
) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawia-jącego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

IV.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A, Warszawa, 02-676 Polska. Tel.: +48 224587840. Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

V.
Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL127.

VI. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.

VII. Informacje o opcjach: Opcje: nie.


Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia 300 dni od daty podpisania umowy, przy czym wykonanie kon-cepcji architektoniczno-funkcjonalnej do 60 dni od podpisania umowy.
Wykonawca w ofercie określi w dniach termin realizacji zamówienia, przy czym maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 300 dni.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin przystąpienia do realizacji usług odśnieżania i odladzania 10 %
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-04, 11:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa(świetlica)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |