m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-02 , 10:19:00
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i ich zagospodarowanie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i ich zagospodarowanie

2. Numer postępowania: ZP/LK/271/III-92/18

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) do wysokości 50% zamówienia podstawowego.

4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5. Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy

6. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano procedurę przyśpieszoną. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu następuje pilna potrzeba zamówienia, wynikająca z konieczności zabezpieczenia przez m.st. Warszawę ciągłości utrzymania świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Umowa, na podstawie której podmiot odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne z dzielnicy Mokotów ulegnie – zgodnie z przeprowadzonymi analizami – rozwiązaniu na skutek wyczerpania środków przed planowanym terminem, tj. 31 grudnia 2018 r. Skrócenie ustawowego terminu składania ofert jest w tej sytuacji zasadne, gdyż umożliwia zapewnienie ciągłości wskazanych usług przy zachowaniu konkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia publicznego i odpowiedniego terminu przygotowania się wybranego wykonawcy do świadczenia tych usług. Powyższe przesłanki w ocenie Zamawiającego pozwalają na skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.51.31.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.20.00-9
90.53.30.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
1.1. Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
a) Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
b) w przypadku zagospodarowania odpadów we własnej instalacji, posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych lub pozwolenie zintegrowane, uwzględniające rodzaje odpadów komunalnych, wskazanych w §4 pkt 2 OPZ
c) w przypadku zagospodarowania odpadów w innej instalacji niż własna, zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, wskazanych w §4 pkt 2 OPZ

1.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Nie dotyczy

1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie:
a) co najmniej jedną usługę, polegającą na odbiorze 70 000 Mg odpadów komunalnych, w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy.
b) co najmniej jedną usługę, polegającą na zbieraniu lub przetwarzaniu 40 000 Mg odpadów komunalnych, w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
2.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające rodzaje odpadów komunalnych, wskazanych w §4 pkt 2 OPZ (w przypadku zagospodarowania odpadów we własnej instalacji) lub zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, wskazanych w §4 pkt 2 OPZ (w przypadku zagospodarowania odpadów w innej instalacji niż własna)

c) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
2.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.2 lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot trzeci działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa do oferty należy załączyć również oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzenie zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
2.3 Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Nie dotyczy

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=59886
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-07, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecała 2 w Warszawie, III piętro, w sali nr 301,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |