m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-27 , 14:53:54
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 510 31 25
- emailmkazubek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Jankowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal132
- telefon(0-22)4438401
- emaildorota.jankowska@um.warszawa.p
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie.
Opis zamówienia
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród i ul. Verdiego”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm.); 2) obsługę Inwestycji w zakresie określonym w niniejszej umowie, łącznie z koordynacją nadzorów branżowych i kontrolowaniem rozliczeń inwestycji z wykonawcą inwestycji, jak również z jego podwykonawcami ; 3) obsługę okresu gwarancyjnego oraz 5 letniej rękojmi, tj.: a) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego/ rękojmi oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia; b) przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawcę inwestycji oraz 5 letniej rękojmi, w tym m.in. dokonywanie oceny wad/ usterek wraz z wyceną kosztów ich usunięcia. 1.1. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego 1) Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór nad inwestycją budowlaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, na który składa się zespół inspektorów o następujących specjalnościach: a) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru), b) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, e) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności inżynieryjno-drogowej. 2) Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca będzie dysponował: geodetą – w celu weryfikacji ilości ziemi w czasie wykonywania robót ziemnych przez Wykonawcę robót budowlanych. 3) Osoby, które będą pełnić nadzór na budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a minimalny czas pobytu tych osób na budowie winien wyglądać następująco: a) zapewnienie przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej min. 2 razy tygodniowo w wymiarze po 3 godziny. Do czasu przebywania inspektora nadzoru na budowie nie wlicza się czasu narad koordynacyjnych; weryfikacja pobytu inspektora nadzoru odbywać się będzie poprzez wpis do dziennika budowy oraz wpis do dziennika ewidencji pobytów w siedzibie Zamawiającego wraz ze złożeniem notatki służbowej z pobytu na budowie; b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz gdy zajdzie taka konieczność na każde wezwanie Zamawiającego. 1.2. Zadania inspektora nadzoru w czasie realizacji inwestycji: I. Na etapie przed rozpoczęciem budowy obejmuje m.in.: 1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z umową z wykonawcą inwestycji, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego; 3) dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją ; 4) weryfikacja i uzgadnianie przygotowanego przez wykonawcę inwestycji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. II. Na etapie budowy obejmuje m.in.: 1) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz koordynacja czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami art. 27 prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją projektową; 2) Wykonawca zobowiązany jest dopilnować: - wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną, - sprawdzenia przez służbę geodezyjną wytyczenia przez wykonawcę inwestycji oraz ilości nawiezionej i wywiezionej ziemi; 3) protokolarne przekazanie, przy udziale Zamawiającego lub jego przedstawicieli, placu budowy wykonawcy inwestycji; 4) ciągłą kontrolę zgodności wykonywanych prac z dokumentacją projektową; 5) dostosowanie godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu pracy wykonawców inwestycji/ jego podwykonawców , aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 6) w razie pilnej konieczności stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Wykonawca/ inspektorzy nadzoru danych branż, którymi się posługuje Wykonawca zobowiązani są stawić się na placu budowy w czasie reakcji określonym w ofercie Wykonawcy (załączniku nr 3 do umowy), jednak nie dłuższym niż powyżej 24 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego za pośrednictwem SMS-a, / e mailem –scanem pisma/ *faksem; 7) zapewnienie przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 2 razy tygodniowo w wymiarze po 3 godz.; 8) akceptacja rodzaju, liczby i lokalizację wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu; 9) kontrolę jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną; 10) zatwierdzanie lub wniesienie pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji w terminie do 4 dni co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych do wbudowania; 11) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji dodatkowych badań i pomiarów w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; 12) zatwierdzenie programu BIOZ oraz kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów ppoż, zasad BHP i utrzymywania porządku na terenie i wokół budowy; 13) wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu; 14) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc miejsca składowania po zakończeniu robót; 15) systematyczne i bieżące monitorowanie postępów realizacji procesu inwestycyjnego poprzez sprawdzenie ich zaawansowania rzeczywistego z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach mających wpływ na termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji lub nie osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego; 17) organizowanie nie rzadziej niż raz w tygodniu narad technicznych i koordynacyjnych na budowie, sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót; 18) kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy; 19) kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy; 20) wykonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz sporządzenie protokołów lub potwierdzenie wpisem do dziennika budowy; 21) powiadamianie wykonawcy inwestycji i Zamawiającego o wykrytych wadach i konieczności wykonywania robót poprawkowych (obowiązkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy); 22) poświadczenie usunięcia wad; 23) wstrzymywanie dalszego wykonywania wadliwie wykonanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 24) w związku z koniecznymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego robotami: zaniechanymi, zamiennymi lub dodatkowymi (po uprzedniej weryfikacji ich konieczności i zasadności przez branżowych inspektorów nadzoru) - udział w sporządzaniu protokołów konieczności wraz ze sprawdzaniem kosztorysów wykonawcy inwestycji/ kalkulacji kosztów z tym związanych; 25) ;nadzorowanie ewentualnych robót zamiennych/ dodatkowych, o których mowa w pkt.24 powyżej; 26) wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy bhp lub jest niekompetentna albo niedbała w swojej pracy; 27) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o niezgłoszonych Zamawiającemu podwykonawcach/ dalszych podwykonawcach co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania robót oraz wstrzymanie robót prowadzonych przez tych podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (wobec naruszenia przez wykonawcę inwestycji obowiązującej go zasady, iż bez zgody Zamawiającego wykonawca inwestycji nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót); 28) bieżące kompletowanie wszelkich atestów, certyfikatów jakości, deklaracji zgodności itp. dokumentów oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dostarczanych przez wykonawcę inwestycji dokumentów wymaganych do odbioru; 29) uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym z wykonawca inwestycji oraz równolegle – uczestniczenie w odbiorach tychże robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziałem przedstawicieli wykonawcy inwestycji i podwykonawców) i przekazywanie Zamawiającemu 1 egz. dokumentów z tym związanych. W ramach czynności odbiorowych Wykonawca/ jego inspektorzy nadzoru zobowiązani są do: a) potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową dotyczącą inwestycji, b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych, c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK S.A. i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów; 30) kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę inwestycji, w tym: a) sprawdzenie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez wykonawcę inwestycji, b) sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane, c) weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę inwestycji dokumentów z aktualnym postępem prac oraz ze wskazaniem etapu i części ZRiP (zał. nr 6 do umowy – tzw. zasad realizacji i płatności ZRIP), prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego, d) przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego z określeniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawców robót. 31) weryfikacja, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawcę inwestycji na budowie, wykonują rzeczywiście takie roboty, które Wykonawca w swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców. W przypadkach podzlecania przez wykonawcę inwestycji innych robót niż te wynikające z umowy na roboty budowlane podwykonawcom, Wykonawca/ jego Inspektor Koordynujący na wniosek wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychże robót i przedstawia Zamawiającemu celem akceptacji zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców; 32) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynny udział w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania robót; 33) potwierdzenie terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji; 34) sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 10-go każdego miesiąca, zawierającego m.in. następujące dane: a) dane ogólne na temat budowy, b) ogólny opis techniczny, c) opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót, d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy, e) zagrożenia i problemy na budowie, f) podjęte działania dot. problemów na budowie, g) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, h) podjęte działania dot. roszczeń, i) zaangażowanie personelu i sprzętu, j) podwykonawstwo robót, k) jakość robót. 35) na czas nieobecności danego branżowego Inspektora Nadzoru, wyznaczenie zastępstwa z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem; 36) inne wyżej nie wymienione wynikające z ustawy Prawo budowlane. III. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych obejmuje m.in.: 1) wyegzekwowania od wykonawcy robót świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane; 2) dokonanie odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek; 3) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji i danych do sprawozdawczości i ewidencji kosztów; 4) sprawdzenie i potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji w tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 5) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia lub uzupełnienia książek odbiorów budowlanych; 6) udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji/ rękojmi oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek; 7) udział w odbiorze ostatecznym przed upływem okresu gwarancji, ustalonego w umowie o roboty budowlane. IV. Uprawnienia Inspektora Nadzoru: 1) opiniowanie osoby kierownika budowy i w razie potrzeby wnioskowanie o jego zmianę, jak również o usunięcie każdej innej osoby z pośród personelu Wykonawcy, której obecność uznana została za niepożądaną; 2) wnioskowanie o wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inspektora i powiadomienie o powyższym Zamawiającego; 3) odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, jak również materiałów, przy których badaniu stwierdzono niedociągnięcia ze strony laboratorium; 4) polecenie usunięcia i wykonania na nowo dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej; 5) sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 6) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie: a) pominięcia jakiejś roboty, b) wykonanie robót dodatkowych, c) zmiany kolejności robót, d) zmiany terminu wykonania robót (w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę), e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót). OGÓLNY OPIS INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród na dz. nr ewid. 14, 36/1 obręb 4-16-13 w Warszawie. Zakres prac obejmuje nadzór nad budową budynku szkoły podstawowej 37 oddziałowej połączonej ze sobą budynkami jedno i trzypiętrowymi podzielonej na części dla klas I-VI i VII-VIII oraz sali sportowej. W części przeznaczonej dla dzieci młodszych oprócz sal lekcyjnych znajdą się m.in. zaplecze kuchenne, biblioteka, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, pomieszczenia administracyjne i gabinety specjalistyczne dla tej części. Natomiast w części dla dzieci starszych znajdą się pomieszczenia dydaktyczne, szatnie, biblioteka a dodatkowo jeszcze jadalnia, sklepik oraz radiowęzeł. Na 1. piętrze zlokalizowane mają być m.in. sale specjalistyczne: komputerowa, biologiczno-geograficzna, zaś na 2. piętrze sale: komputerowa, laboratoria językowe, techniczna, artystyczna i fizyczno-chemiczna. Pomiędzy budynkami zostanie zbudowana sala gimnastyczna o wymiarach 24x44 m z widownią i z magazynami na sprzęt sportowy oraz szatnie, a także zespół jadalniano-kuchenny. Na terenie zewnętrznym powstaną zespoły boisk sportowych, bieżnia oraz plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Nad ulicą Ruskowy Bród będzie poprowadzona kładka, którą będzie można dostać do boisk sportowych (do piłki nożnej, do piłki ręcznej oraz uniwersalne – do koszykówki, siatkówki, tenisa) położonych po drugiej stronie ulicy. Budynek szkoły podstawowej ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Będzie też korzystał z odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła powietrze-woda. 1) Powierzchnia netto – 10.997,02 m2; 2) Kubatura – 59.280,91 m3; 3) Ilość kondygnacji – 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonywania usługi nadzoru pomimo zgłoszenia przez wykonawcę inwestycji zakończenia robót - w przypadku konieczności wydłużenia terminu zakończenia inwestycji - z uwagi na czasokres trwania czynności odbioru do użytkowania obiektów objętych inwestycją. Po odbiorze końcowym inwestycji w ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do obsługi okresu gwarancyjnego i rękojmi – do dnia w którym upływa okres 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane tj. 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonawcy inwestycji. II. Szczegółowy zakres usług i rodzaj usług został określony w: Zakres przedmiotu umowy określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy oraz w dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego w Warszawie”, nr postępowania: UD-II.WZP.271.16.2018.ZDY.MKA/PN-b znajdującej się na stronie www Zamawiającego pod linkiem: http://www.bialoleka.waw.pl/zamowienie-190-budowa_szkoly_podstawowej_w_rejonie.html („Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja – zestawienie dokumentów”, „Załącznik nr 11 do SIWZ cz. od 1 do 5” oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz w załącznikami do nich). 2.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.). 2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy do przedstawienia, przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł.


!!!UWAGA!!! Treść ogłoszenia uległa zmianie. Aktualna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem

www.bialoleka.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.70.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.52.00.00-9
41.63.13.00-3
71.52.10.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bialoleka.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bialoleka.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub za pośrednictwem posłańca.
Adres: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, wejście C, II piętro, pok. 232

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie”.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego; 3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej Wykonawcy: 3.2.1. posiada zdolność techniczną lub zawodową: a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje jedną usługę: - polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej, które zostały zakończone i odebrane (wystawione co najmniej świadectwo przejęcia, protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały budowę/rozbudowę/dobudowę budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 2.000,00 m² każda. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu może wykazać się realizacją usług zrealizowanych w ramach jednej lub kilku umów, z zastrzeżeniem zachowania minimalnych powierzchni użytkowych zgodnych z wyżej opisanym warunkiem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. Przez budynek użyteczności publicznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną (1) osobą skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: • konstrukcyjno- budowlanej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad co najmniej jedną (1) inwestycją polegającymi na budowie/rozbudowie/dobudowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000,00 m2. W przypadku przebudowy każda z rozbudowywanej/dobudowywanej części musi obejmować powierzchnię co najmniej 2.000,00 m2. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na budowie/rozbudowie/dobudowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000,00 m2. Zamawiający uzna za spełanienie tego warunku posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie instalacji. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, od początku realizacji robót do ich zakończenia (w zakresie obejmującym łącznie zakres robot związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi) nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na budowie/rozbudowie/dobudowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000,00 m2. Zamawiający uzna za spełanienie tego warunku posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie instalacji. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na budowie/rozbudowie/dobudowie budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000,00 m2. • instalacyjnej drogowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na budowie/rozbudowie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej o powierzchni min 1.000,00 m2. Przez budynek użyteczności publicznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą doświadczenie zawodowe powyżej minimalnego doświadczenia określonego przez Zamawiającego, otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z częścią 10.2.2 SIWZ. UWAGA: Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1322, t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 5 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postępowaniu NA WEZWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – załącznik nr 9 do SIWZ. Dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie robót wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego oraz podmiotów na rzecz których nazdory zostały wykonane, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 8 do SIWZ. c) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –załącznik nr 8A do SIWZ. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności: - wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ, b) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. c) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
4.Wadium 4.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4.2. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy: 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: CitiBank Nr: 02 1030 1508 0000 0005 5000 3031 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4.4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż w pieniądzu, to należy je złożyć w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, a do oferty dołączyć kopię z potwierdzeniem złożenia. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione przez Wykonawcę w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy. 4.5. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust.1a, ust. 2 ustawy, w terminie i na zasadach określonych poniżej: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NiePrzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych 15,00
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót sanitarnych 10,00
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót elektrycznych 10,00
czas reakcji inspektorów nadzoru 5,00

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały opisane w paragrafie 14 wzoru umowy (załącznik nr 11 do SIWZ)


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych15 %
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót sanitarnych10 %
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót elektrycznych10 %
czas reakcji inspektorów nadzoru5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-19
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-19, 10:30, siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |