m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-30 , 08:29:51
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Kacperkiewicz
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 255
- emailmkacperkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Grzybowski
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal305
- telefon(0-22)4436718
- emailpgrzybowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul Żwirki i Wigury
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, na podstawie DECYZJI Nr 388/MOK/IN/2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 21 grudnia 2017r, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z: budową odwodnienia, budową oświetlenia ulicznego, oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej sn i nn, przebudową kolidującej sieci wodociągowej, przebudową i zabezpieczeniem kolidującej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem’, rozbiórkę budynku oraz masztu, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej. Zamawiający przewiduje podział przedmiotowego zadania na etapy wyszczególnione poniżej. Etapowanie prac ma na celu umożliwienie utrzymania ruchu budowlanego obsługującego budowy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanej ul. Woronicza, których prawidłowe funkcjonowanie jest bezpośrednio od niej zależne. Etap I – od km 0+450 do 0+847,29 z budową ronda z ul. Etiudy Rewolucyjnej; Etap składa się z 2 podetapów, Etapu Ia oraz Etapu Ib. Etap Ia - rozpoczęcie prac od dnia podpisania umowy do października 2019 r. Etap Ib rozpoczęcie prac od końca września 2018 r – data rozpoczęcia uzależnione od zakończenia robót związanych z budową kabla wysokiego napięcia WN 110kV przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.. Na czas prac związanych z budową wspomnianego kabla, część terenu budowy niezbędna do prowadzenia prac zostanie wydzielona z terenu budowy ul. Woronicza i przekazana Innogy Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.– z wszystkimi tego konsekwencjami. Teren niezbędny pod prace Innogy Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (budowa kabla WN 110kV) nazwany został jako Etap Ib. Podczas prowadzenia prac, dodatkowo musi być utrzymany ruch odbywający się na skrzyżowaniu ul. Woronicza z ul. Etiudy Rewolucyjnej oraz utrzymane dojazdy do sąsiadujących posesji. Etap II – od km 0+400 do km 0+450; Rozpoczęcie prac październik 2018 r., zakończenie kwiecień 2019 r. Etap III – od rondo z ul 10 KDL w km 0+213,82 do km 0+400; Rozpoczęcie prac kwiecień 2019 r., zakończenie maj 2019 r. Podczas prac należy zapewnić ciągły dojazd do przyległych nieruchomości oraz drogi 10 KDL. Etap IV – od km 0+000 do rondo w km 0+213,82; Rozpoczęcie prac kwiecień 2019 r., zakończenie do lipiec 2019 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. Wyżej przedstawione terminy są orientacyjne, istnieje możliwość przyspieszenia wprowadzania kolejnych etapów pod warunkiem zakończenia robót na wcześniejszym etapie – zakończenie robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi oraz podtrzymaniem ruchu obsługującego budowy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Istnieje możliwość przyjęcia innego sposobu etapowania robót, pod warunkiem utrzymania ciągłości ruchu i dostaw do placów budów inwestycji niedrogowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanej drogi, których zaopatrzenie i poprawne funkcjonowanie budowy jest zależne od istniejącej i projektowanej infrastruktury drogowej. Na każdy etap robót należy opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu. KLAUZULA SPOŁECZNA Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy ( Dz.U. 2014 poz.1502 tj. ze zm.) osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.24.00-6
45.11.10.00-8
45.23.11.10-9
45.31.62.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium300000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1. Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto każda.
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
Kierownik robót sanitarnych – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Kierownik robót elektrycznych – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych;
Kierownik ds. zieleni – jedna osoba, posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” (osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne tj.: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów, lub inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni zakończone egzaminem) lub posiadająca minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
4.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6.Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7.Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1.Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
2.Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).

OŚWIADCZENIE SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229 ze zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-22, 10:00, Siedziba zamawiającego, pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |