m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-04-30 , 13:20:58
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBłażej Dałek
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal214
- telefon668-522-938
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont drogi pożarowej W-20 w kompleksie leśnym Las Bemowo od ul. Księżycowej do ul. Opalin w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawa
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem drogi pożarowej W-20 w kompleksie leśnym Las Bemowo od ul. Księżycowej do ul. Opalin w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDroga pożarowa W-20 w kompleksie leśnym Las Bemowo od ul. Księżycowej do ul. Opalin w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa, działki nr ew. 3, 5, 6, 7 obręb ew. 7-12-13 Warszawa, jednostka ew. 146504_8 m.st. Warszawa Bielany.
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.23.11.10-9
45.23.33.20-8
71.32.20.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-16
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.1. zrealizował w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie, lub modernizacji, lub remoncie drogi, której przedmiotem były roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni o wartości całego zamówienia na minimum 500 000,00 zł brutto;
1.2. zrealizował w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie, lub modernizacji, lub remoncie drogi, której przedmiotem były roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni o wartości całego zamówienia na minimum 30 000,00 zł brutto;
W przypadku realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli łączna wartość zamówienia obejmująca wykonanie robót budowlanych i usług projektowych wyniosła minimum 530 000,00 zł brutto i zamówienie zostało zrealizowane w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres.
UWAGA do pkt 1.1.-1.2: W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
1.3. posiada co najmniej jedną osobę do realizacji zamówienia, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa – osoba ta musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat nadzorowała roboty budowlane w minimum dwóch inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji, lub remoncie drogi, której przedmiotem były roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni;
1.4. posiada co najmniej jedną osobę do realizacji zamówienia, która będzie wykonywać dokumentację projektową, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa – osoba ta musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat opracowała dokumentację projektową dla minimum dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie, lub modernizacji, lub remoncie drogi, której przedmiotem były roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni.
2. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tych częściach zamówienia, w których zamawiający określa taki warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
2.1. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
6.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 4. oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
8. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – opracowane wg druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 7 i 8 do SIWZ;
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. pkt 1 ppkt. 1.1-1.2. SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
2.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu roboty budowlanej i ich wartości oraz zakresu, dat wykonania (od – do), podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.
2.2. Wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usług i ich wartości oraz zakresu, dat wykonania (od – do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” daną inwestycję należy uwzględnić w wykazie robót budowlanych oraz w wykazie usług projektowych.
2.3. Dowody określające należyte wykonanie robót budowlanych i usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. i 2.2. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane, określające czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty lub usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
2.4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 5 do SIWZ;
3. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).
4. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 110).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu LM-W.ZP.260.11.2018”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3., przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.lasymiejskie.waw.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-22, 10:00, w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |