m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-02 , 12:12:20
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZdzisław Mroczek
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 617
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 298 przy ul. Krakusa 2 w Warszawie.Numer referencyjny: P-39/18
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 298 przy ul. Krakusa 2.”. 1. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja - załącznik nr 7 do SIWZ: 1) Projekt budowlano - wykonawczy 2) Przedmiar robót objęty przedmiotem zamówienia 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2. Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie napraw ścian, kominów wentylacyjnych, ogniomurów, daszków 2) Wykonanie nowych pokryć dachowych wraz z dociepleniem, 3) Wykonanie termomodernizacji ścian. 4) Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i piorunochronnej. 5) Wykonanie napraw ogrodzenia i furtek wejściowych 6) Wymiana drzwi 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności: 1) wykonywanie robót tynkarskich i ogólnobudowlanych. 2) wykonywanie robót elektrycznych. 4. Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określił we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1199967,11 Waluta: PLN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, w stosunku do oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w następujących przypadkach: 1) braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, 2) konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu Umowy na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnień. 3) nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy w terminach umownych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa ogłoszone w urzędowym publikatorze mających wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy, po zawarciu Umowy. 5) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć, c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki zewnętrzne, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia środowiska, 6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2. Strona występującą o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej. 3. Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie brały udział w wykonywaniu przedmiotu umowy jako Podwykonawcy, w przypadku ich zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego Podwykonawcę spełnienie warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzkoła Podstawowa Nr 298 przy ul. Krakusa 2 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.20.00.00-9
45.40.00.00-1
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-06-25, data zakończenia: 2018-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium35000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1). wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia w zakres których wchodziły roboty dociepleniowe o wartości tych robót co najmniej 500 000 złotych „brutto” każde zamówienie. 2). skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących w dacie wydania przepisów. - jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obowiązujących w dacie wydania przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie, z wyjątkiem warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy w realizacji w/w robót budowlanych, którymi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie (jeden z członków konsorcjum).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć wykonawca: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj.: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, - inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: Wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) dowód wniesienia wadium, 2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty, 3) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia lub informację o samodzielnym wykonaniu zamówienia wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 4) W przypadku, gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany), - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji. Uwaga: Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2) i 3). 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-21 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-21, 10:00, pok. 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |