m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-07 , 14:09:50
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Szarata
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22)45-94-287
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Szarata
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22)45-94-287
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie analizy przedwdrożeniowej Zintegrowanej Karty Miejskiej dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w zakresie Zintegrowanej Karty Miejskiej (ZKM) w Zarządzie Transportu Miejskiego (ZTM) i pozostałych jednostkach UM.
2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załączniku nr 2 do SIWZ - Wstępne założenia zintegrowanej karty miejskiej (ZKM).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.26.60.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.24.60.00-1
72.22.41.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Rozdział A.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1 Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi doradcze o wartości usługi co najmniej 400 tys. PLN netto każda związane z opracowaniem architektury korporacyjnej (t.j.: architektury biznesowej, procesów, architektury danych, architektury aplikacji i technologii IT) dla różnych podmiotów, przy czym co najmniej jedna z nich dotyczyła architektury korporacyjnej organizacji zarządzającej publicznym transportem miejskim (Organizator Transportu) wykorzystującego zintegrowany system pobierania opłat i rozliczeń pomiędzy organizatorem transportu, operatorem transportu i pasażerami (SPOiR) obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
b) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę o wartości usługi co najmniej 700 tys. PLN netto, polegającą na przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowaniu lub wdrożeniu zintegrowanego systemu pobierania opłat i rozliczeń pomiędzy organizatorem transportu, operatorem transportu i pasażerami (SPOiR), gdzie szacowana wartość jego budowy wyniosła co najmniej 50 mln PLN netto i była ona realizowana dla Organizatora Transportu obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie .
c) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 (jedną) usługę doradczą, związaną z usprawnieniem procesów biznesowych lub opracowaniem modelu procesów zrealizowaną dla Organizatora Transportu obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
d) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę doradczą związaną z opracowaniem lub wdrożeniem sytemu pobierania opłat dla Organizatora Transportu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, płatności i identyfikacji kartami EMV, kart typu Mifare desfire EV2, łączności bezprzewodowej i terminali identyfikacji pasażerów i pobierania opłat zrealizowaną dla Organizatora Transportu obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
e) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 usługi doradcze polegające na zaprojektowaniu lub wdrożeniu elektronicznych kanałów dystrybucji i sprzedaży biletów oraz obsługi klienta wykorzystujących system centralny i urządzenia mobilne dla Organizatora Transportu obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
f) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi doradcze o wartości usługi powyżej 250 tys. PLN netto każda, związane z przygotowaniem postępowania na wybór i budowę zintegrowanego systemu teleinformatycznego obejmującego przygotowanie dokumentacji przetargowej dla różnych podmiotów, gdzie szacowana wartość budowy każdego systemu wyniosła co najmniej 20 mln PLN netto, przy czym co najmniej jedna z tych usług związana była z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego zastosowanie znajdowała ustawa prawo zamówień publicznych.
g) W okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę we współpracy z samorządami w zakresie przygotowania koncepcji obejmującej zagadnienia organizacji i zarządzania transportem publicznym i usługami miejskimi.

Zamawiający dopuszcza posłużenie się tymi samymi usługami przy wykazywaniu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia którego opis oceny spełniania został określony w punktach a-g.

1.2 Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże, że dysponuje zespołem specjalistów w skład, którego wchodzą:
a) co najmniej jeden kierownik projektu, który:
• posiada co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami doradczymi związanymi z przeprowadzeniem analiz przedwdrożeniowych, wdrażaniem centralnych systemów IT oraz tworzeniem modeli korporacyjnych przedsiębiorstw,
• kierował samodzielnie realizacją co najmniej dwóch usług dotyczących przygotowania lub wdrożenia zintegrowanych systemów teleinformatycznych, gdzie wartość ich wdrożenia wynosiła co najmniej 40 mln PLN (netto) w przypadku każdej z usług, z czego przynajmniej jedna usługa dotyczyła wdrożenia zintegrowanego systemu pobierania opłat i rozliczeń pomiędzy organizatorem transportu, operatorem transportu i pasażerami (SPOiR) dla Organizatora Transportu obsługującego min. 1 mln pasażerów dziennie.
• posiada certyfikat metodyki zarządzania projektami Prince lub PMI.
b) co najmniej jeden ekspert ds. systemu rozliczeń transportu miejskiego który:
• posiada udokumentowane doświadczenie w budowie koncepcji i modeli systemów rozliczeń publicznego transportu miejskiego obejmujących: organizatorów transportu, operatorów i pasażerów.
• kierował lub uczestniczył w stworzeniu i wdrożeniu koncepcji rozliczeń publicznego transportu miejskiego obejmującego: organizatorów transportu, operatorów i pasażerów dla Organizatora Transportu obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
c) co najmniej jeden ekspert ds. systemu pobierania opłat publicznego transportu miejskiego który:
• posiada doświadczenie w zakresie nowoczesnego sytemu pobierania opłat dla Organizatora Transportu.
• kierował lub uczestniczył we wdrożeniu sytemu pobierania opłat dla Organizatora Transportu z wykorzystaniem centralnego modelu przetwarzania danych, urządzeń mobilnych, płatności i identyfikacji kartami EMV, kartami typu Mifare, łączności bezprzewodowej, zdalnych terminali identyfikacji pasażerów i pobierania opłat realizowanego dla przedsiębiorstwa zarządzającego publicznym transportem miejskim (Organizator Transportu) wykorzystującego zintegrowany system pobierania opłat i rozliczeń pomiędzy organizatorem transportu, operatorem transportu i pasażerami (SPOiR) obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
d) co najmniej jeden ekspert ds. architektury korporacyjnej, który:
• posiada doświadczenie w projektowaniu i uczestniczył procesach projektowania architektury korporacyjnej dla Organizatora Transportu wykorzystującego zintegrowany system pobierania opłat i rozliczeń pomiędzy organizatorem transportu, operatorem transportu i pasażerami (SPOiR) obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
• posiada doświadczenie z zakresu zarządzania procesowego potwierdzone uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez globalną organizację certyfikacyjną, taką jak np. Object Management Group, który jest niezależny od rozwiązania technologicznego (np. OMG Certified Expert in BPM)
e) co najmniej jeden ekspert ds. elektronicznych kanałów dystrybucji i sprzedaży:
• doświadczenie wdrożeniu elektronicznych kanałów dystrybucji, sprzedaży i obsługi klienta wykorzystujących system centralny, urządzenia mobilne i kanały internetowe
• uczestniczył w co najmniej jednym projekcie związanym z wdrożeniem elektronicznego systemu sprzedaży, dystrybucji i obsługi klienta u Organizatora Transportu obsługującego co najmniej 1 milion pasażerów dziennie.
f) co najmniej jeden (1) ekspert ds. architektury centralnych systemów IT posiadający:
• certyfikat TOGAF;
• doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. architektury IT , w co najmniej jednym projekcie doradczym związanym ze wsparciem wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego przedsiębiorstwa przy czym wartość wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego powinna wynosić, co najmniej 20 mln PLN netto.
g) co najmniej jeden ekspert ds. bezpieczeństwa, który posiada:
• certyfikat CISA lub CISSP;
• doświadczenie związane z pełnieniem funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa w co najmniej jednym projekcie doradczym obejmującym swoim zakresem specyfikację wymogów bezpieczeństwa dla zintegrowanego systemu teleinformatycznego przedsiębiorstwa o specyfice podobnej do ZKM
h) co najmniej jeden ekspert ds. prawnych, który posiada:
• uprawnienia radcy prawnego lub adwokata;
• znajomość problematyki prawnej dotyczących zagadnień związanych z transportem publicznym, usług miejskich oraz funkcjonowaniem samorządów,
• doświadczenie w zakresie przygotowywania umów dotyczących wdrożenia zintegrowanego systemu teleinformatycznego w tym przynajmniej jednej umowy między zamawiającym a wykonawcą/dostawcą gdzie wartość wdrożenia tego systemu wynosiła co najmniej 20 mln PLN netto.
• znajomość problematyki RODO
i) co najmniej jeden (1) ekspert ds. zamówień publicznych, który:
• posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych;
• brał udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu, co najmniej dwóch postępowań na budowę zintegrowanego systemu teleinformatycznego prowadzonego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, gdzie szacowana wartość zamówienia wynosiła co najmniej 20 mln PLN netto.

Zamawiający nie dopuszcza by jedna (ta sama) osoba mogła być wykazywana w celu spełniania więcej niż dwóch z powyższych warunków udziału w postępowaniu.

Definicje:
Architektura korporacyjna – jest to opis struktury i funkcji komponentów organizacji (takich jak: strategia, procesy biznesowe, struktura organizacyjna, architektura danych, architektura aplikacji IT oraz wzajemnych powiązań pomiędzy nimi.
Wartość usługi - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy. Jeśli wartość usługi określona została w walucie innej niż PLN Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w Wykazie osób brały udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia i w sposób bezpośredni odpowiadały za realizację Przedmiotu Zamówienia.

1. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VIII. 1. 2) 2.1 oraz 2.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie należy dołączyć wraz z ofertą w oryginale.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale X SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 23, art. 25a ust. 6 oraz art. 141 ustawy PZP.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej
w pkt. 7.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Rozdział B.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział C.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdziale VIII ust. 7 SIWZ.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ),
2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ),
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w Wykazie osób brały udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia i w sposób bezpośredni odpowiadały za realizację Przedmiotu Zamówienia.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
4. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (oraz w rozdziale XIV ust. 8 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia Zamawiający zamieści wraz z informacją z otwarcia ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 2) - 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
10. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Dokumenty są składane w formie określonej w § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126).
Rozdział D. Pozostałe dokumenty:
Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy, muszą być załączone:
a) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale X SIWZ,
b) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
c) Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia i metodyka realizacji prac - opracowanie podlegające w części pierwszej ocenie w kryterium nr 3 zgodnie z postanowieniami rozdziału XV SIWZ dla kryterium nr 3 oraz w części 2 ocenie w kryterium nr 2 (Opracowanie to musi zawierać informacje oceniane w podkryteriach 2.1., 2.2. i 2.3. opisanych w ramach kryterium nr 2),
d) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1 SIWZ złożone przez każdego z Wykonawców z osobna, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
f) pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa,
g) dowód wniesienia wadium (zgodnie z postanowieniami SIWZ zawartymi w rozdziale XI ust. 5 SIWZ).

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena35 %
Metodyka realizacji prac 30 %
Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia35 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-15, 11:30, Sala 225, Siedziba ZTM
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |