m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-07 , 14:08:17
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Bielińska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal120
- telefon(0-22) 699 81 57
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP-14/18).
Opis zamówienia
Część I. Informacje ogólne.
1. Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
NIP 5252248481; REGON 015259663-00108
tel. (22) 443 93 93, faks (22) 443 94 85
e-mail: sro.wzp@um.warszawa.pl
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zakończonego aukcją elektroniczną, prowadzoną na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 1461/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2015r.
w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy aukcyjnej m. st. Warszawy.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia wynosi: 1 016 533,12 zł netto, co stanowi 235.761,56 euro.
4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
5. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
8. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania:
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

Część II. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 14/18).

Rodzaj zamówienia: usługi.
Nazwy i kody CPV: 79.71.00.00 – 4 ( usługi ochroniarskie)
a) Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz ochrona w sieci monitoringu, będą wykonywane w obiektach Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 43, Mariańskiej 5, Wspólnej 65 A, Nowy Świat 39.
Usługa całodobowej ochrony w sieci monitoringu – system sygnalizacji włamania i napadu wykonywana będzie w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85, Mokotowskiej 17 lok.35 i Mokotowskiej 17 lok.36.

b) Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności, ubiory służbowe i identyfikatory, zgodne z Tabelą służby ochrony Urzędu, umożliwiające wykonanie Umowy z należytą starannością, a w szczególności zobowiązany jest do zatrudniania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wystawione przez Wykonawcę.
Wykonawca najpóźniej do dnia rozpoczęcia ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, realizujących niniejszą umowę, wraz z podaniem numeru zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i ich kopie oraz niezwłocznie pisemnie powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie na tej liście.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi ochrony osób i mienia, z wyłączeniem zadań określonych w umowie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej, przy pomocy niezbędnej ilości pracowników ochrony, o których mowa w pkt 1, zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w całym okresie wykonywania umowy. Minimalną liczbę pracowników ochrony określa załącznik nr 2 do Umowy.
3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, sposób dokumentowania ich zatrudnienia, a także sankcje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w § 7 projektu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej - adres strony internetowej : http://aukcje.um.warszawa.pl.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunkami udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie pozyskanie środków na realizację zamówienia, zmiana przepisów wymuszających rozszerzenie zamówienia, dodatkowa lokalizacja lub zmiana lokalizacji świadczenia usługi a wartość tego zamówienia nie przekroczy kwoty
304 959,94 zł netto. Przedmiot zamówienia będzie obejmował usługę ochrony osób i mienia oraz monitoring w zależności od potrzeb po stawkach i na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia dotyczącej usług ochrony osób i mienia z wyłączeniem zadań określonych w umowie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy zadań określonych w umowie wyłącznie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej.

Część III. Termin wykonania zamówienia.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: 13.07.2018 r. od godz. 12:00.
Zakończenie wykonywania zamówienia: 12.07.2019 r. do godz. 12:00.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa - Dzielnica Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Część IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu,
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 2 i 8 ustawy.
3. Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2213 ze zm).
4. Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 umów na usługi ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej, które świadczone były przez okres co najmniej 10 miesięcy każda, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda.
Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku umów nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych część umowy już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Część V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2213 ze zm.),
Uwaga! W przypadku gdy dokonane zostały zmiany koncesji, Wykonawca winien przedstawić komplet dokumentów tj. wszystkie decyzje składające się na koncesję.
2)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 4 SIWZ, wraz z podaniem: ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w załączeniu wykaz stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.)
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu należy przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający informuje, że zamieści na stronie internetowej zamawiającego informacje z otwarcia ofert podając m. in. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.
Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ).
2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 i 8 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie i dokumenty o których mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca).
3) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 SIWZ.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej.

Część VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. (22) 443 93 93, faks (22) 443 94 85
e-mail: sro.wzp@um.warszawa.pl
Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
2. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Monika Bielińska, tel. 22 443 92 33,
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno – prawnych jest p. Inga Hadaj, tel. 22 443 93 94

Część VII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

Część VIII. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy złożona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

Część IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. wpisując m. in. ceny jednostkowe brutto (stawkę za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony za usługi bezpośredniej ochrony fizycznej wraz z ochroną
w sieci monitoringu ; wynagrodzenie miesięczne za ochronę w sieci monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu jednej lokalizacji), wartości tabel, cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
3. Kopie dokumentów (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,o którym mowa w punkcie 2, z zastrzeżeniem pkt 4, 5, 6, 7.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski.
8. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie
posiadać następujące oznaczenie:
oferta na: „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 14/18), nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 17.05.2018 r.
11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.

Część X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Nowogrodzka 43, w Kancelarii Ogólnej, nie później niż w dniu 17.05.2018r. do godz. 10:00
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17.05.2018r. o godz. 10:30 w Sali Rady przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie.

Część XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. W formularzu oferty Wykonawca określi formularz cenowy:
a) w tab. 1 - usługa ochrony obiektów: Nowogrodzka 43, Mariańska 5, Wspólna 65A, Nowy Świat 39
1a) stawkę za roboczogodzinę za usługi bezpośredniej ochrony fizycznej wraz z ochroną w sieci monitoringu brutto zł ( kol.1),
2a) cenę brutto za ochronę ww obiektów (kol.3) liczoną jako iloczyn stawki za roboczogodzinę (kol.1) i łącznej szacowanej liczby godzin tj. 58.115 godzin (kol.2),
b) w tab. 2 - usługa ochrony obiektów: Marszałkowska 87 lok. 85, Mokotowska 17 lok.35, Mokotowska 17 lok.36 :
1b) wynagrodzenie miesięczne za ochronę w sieci monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu jednej lokalizacji brutto zł ( kol.1),
2b) cenę brutto za ochronę ww obiektów (kol.4) liczoną jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego za ochronę w sieci monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu jednej lokalizacji (kol.1) i ilości lokalizacji tj. 3 (kol.2) i planowanej ilości miesięcy wykonywania zamówienia tj. 12 miesięcy (kol. 3).
c) Łączną cenę brutto za wykonanie całości zamówienia (suma ceny brutto kol. nr 3 z tab. nr 1 i kol. nr 4 z tab. nr 2).
2. Ceny muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.
4. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w II etapie oceny ofert (patrz Część XII SIWZ), zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony Formularz Cenowy (wg zał. nr 1 do SIWZ), uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny nie mogą być wyższe niż te podane w Formularzu Cenowym oferty. Ceny mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną.

Część XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty nie spełniające wymagań określonych w SIWZ zostaną odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:
Cena (koszt) - waga kryterium 100%
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:
- dla kryterium „cena”, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 100 pkt
gdzie:
C – oznacza punkty za oferowaną - cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę,
Coferty – oznacza cenę badanej oferty,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
III etap: aukcja elektroniczna
W III etapie Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej składają kolejne korzystniejsze postąpienia według zasad określonych w Części XIII SIWZ.

Część XIII. Aukcja elektroniczna
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca tą samą najniższą cenę, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę o najniższej cenie, która została złożona jako pierwsza.
3. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
4. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
5. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
6. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
7. Warunki, na jakich Wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące:
Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną jeśli w podstawowym czasie (30 min.) nie zostanie złożona oferta, jednak nie wcześniej niż po upływie czasu 30 minut od otwarcia aukcji. Zamawiający nie przewiduje dogrywek.
Minimalna wartość postąpienia to: 7.000,00 zł
Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej nie może być mniej korzystna od poprzedniej złożonej oferty .
Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział w szczególności informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty.
9. Parametrem licytowanym w toku aukcji jest cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
10. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji.
11. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
12. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
13. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert.
14. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert.
15. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej oraz jej dane kontaktowe.
16. Adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl.

Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Informacja o dokumentach wymaganych przed podpisaniem umowy.
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą w II etapie oceny ofert (patrz Część XII SIWZ), zwycięzca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony Formularz Cenowy Oferty (wg zał. nr 1 do SIWZ), uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny nie mogą być wyższe niż te podane w Formularzu Cenowym złożonym w ofercie. Ceny mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała aukcję elektroniczną.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje dotyczące zmiany umowy.
Przewidywane zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień określone są w załączonym projekcie umowy.
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie lokalizacji obiektów, zmniejszenia ilości obiektów i/lub zmniejszenia wynagrodzenia, a także w przypadku :
a) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy;
b) wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeśli taka zmiana leży w interesie publicznym.
2. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 5 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

XII. Informacje dodatkowe – opis sposobu udzielania wyjaśnień, okoliczności wezwania Wykonawcy do złożenia, uzupełnienia oferty, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień; okoliczności wykluczenia Wykonawcy, informacja o poprawianiu omyłek, okoliczności badania niskiej ceny, okoliczności odrzucenia oferty.
1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
b) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ.
c) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zamieszczona została niniejsza SIWZ. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, o których mowa w części V, lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zamówienie nie zostanie udzielone.
3. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunku udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.
4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku gdy zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ ;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złoży wyjaśnień dotyczących ceny oferty lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, wraz z dołączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 Formularz oferty.
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 2a Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
Załącznik nr 3 Wykaz usług.
Załącznik nr 4 Projekt umowy wraz z załącznikami.
Wyżej wymienione załączniki znajdują się pod adresem internetowym
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienie-70-swiadczenie_uslug_calodobowej_ochrony.html

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienie-70-swiadczenie_uslug_calodobowej_ochrony.html
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-05-17, 10:30, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Sala Rady ( I piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |