m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-08 , 12:32:46
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy
- adresRaczkiewicza 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 773-60-00
- faks(0-22) 773-60-99
- e-mailwesola.poczta@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wesola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22)7736027
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Wojtyński
- adresDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 443-41-73
- emailwwojtynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wesoła m.st. Warszawy, Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa
- lokalstanowisko Nr 5 lub 6
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 obr. 8-07-16 oraz ul. Irysów od ul. Cyklamenowej do ul. Konwaliowej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 obr. 8-07-16 oraz ul. Irysów od ul. Cyklamenowej do ul. Konwaliowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Do zakresu robót związanego z powyższym zadaniem należy wykonanie: 1. Budowa odwodnienia – kanalizacja deszczowa - budowę szczelnej kanalizacji deszczowej, - pompowanie wody z wykopu, na czas wykonywania robót - przebudowa ewentualnych kolizji istniejących przyłączy z projektowaną kanalizacją deszczową, - budowa ulicznych studzienek ściekowych z pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym o śr. 500 mm - budowa studni rewizyjnych o średnicy 1000,1200, 1500 mm - budowa osadnika wirowego o pojemności nie mniejszej niż 6930 dm3 z wyposażeniem - montaż regulatorów przepływu typ mokry o przepływie 10 l/s i 1 l/s - wykonanie włączeń kanałów do istniejących studni - wykonanie kanałów z rur PVC o śr. zewn. 200 mm - wykonanie kanałów z rur PP o śr. zewn. 315 mm, 400 mm, 500 mm, 600mm i 800mm - wykonanie korka na kanale z rur PP o śr. zewn. 600mm - odprowadzenie wody z wykopu na czas wykonywania robót, - wykonanie monitoringów oraz próby szczelności wykonanej sieci deszczowej, - wykonanie zasypki, po robotach branżowych przy zachowaniu odpowiednich parametrów zagęszczeń gruntu, - sprawdzenie zagęszczenia gruntów po robotach sanitarnych, w tym ewentualne dogęszczenie gruntów istniejących, 2. Roboty drogowe - wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych, - usunięcie drzew i krzewów z wywozem, - wykonanie robót rozbiórkowych, - załadunek i wywiezienie gruzu oraz pozostałych elementów pochodzących z rozbiórki, - wykonanie robót ziemnych z transportem mas ziemnych, - przebudowa wszystkich kolizji z istniejąca infrastrukturą - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy pomocniczej ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z węzła betoniarskiego Rm=2,5MPa – grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 lub 15 cm, - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 12 lub 15 cm - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8, 10, lub 15 cm - wykonanie nawierzchni jezdni ul. Konwaliowej z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa podbudowy z MMA gr. 8cm, warstwa wiążąca z MMA gr. 5cm, warstwa ścieralna MMA 4cm, - wykonanie nawierzchni jezdni ul. Konwaliowej dla progów zwalniających i nawierzchni wyniesionej na skrzyżowaniu z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce c-p, - wykonanie nawierzchni jezdni ul. Irysów oraz zjazdów do posesji i poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce c-p, oraz dodatkowo utwardzenie pobocza dla całego sięgacza nr 1 i nr 2 - od zakończenia jezdni do ogrodzeń posesji 270 i 274 - wykonanie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych gr. 7 cm na podsypce c-p, - ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, - wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej, z wymianą włazów i regulacją wysokościową kręgów, - wykonanie regulacji wysokościowej, zaworów wodociągowych, gazowych, studni telefonicznych, - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu. - przeniesienie lub zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 3. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 300, 100, 70, 50, 30 parach - mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2, SK-6 - wyciąganie kabli w powłoce termoplastycznej Fi’30’ mm i Fi’50’ mm - budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6, - budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, - montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z HDPE 110/6,3 - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP110/3 - zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych NN - wciąganie kabli wypełnionych w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, średnica do 50 mm - montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 300, 100, 70, 50, 30 parach 4. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa-Wesoła
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.13.00-8
45.11.00.00-1
45.10.00.00-8
45.11.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium64500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, krajowy numer identyfikacyjny 015259640, ul. Władysława Raczkiewicza 33 , 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 41 06, , e-mail wesola.zp@um.warszawa.pl, , faks 22 443 40 01 .
Adres strony internetowej (URL): www.wesola.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wesola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wesola.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, za pomocą posłańca
Adres:
ul. Władysława Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa-Wesoła

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA UL. KONWALIOWEJ OD UL. POGODNEJ DO DZ. EW. NR 50/33 OBR. 8-07-16 ORAZ UL. IRYSÓW OD UL. CYKLAMENOWEJ DO UL. KONWALIOWEJ
Numer referencyjny: 21/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 obr. 8-07-16 oraz ul. Irysów od ul. Cyklamenowej do ul. Konwaliowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Do zakresu robót związanego z powyższym zadaniem należy wykonanie: 1. Budowa odwodnienia – kanalizacja deszczowa - budowę szczelnej kanalizacji deszczowej, - pompowanie wody z wykopu, na czas wykonywania robót - przebudowa ewentualnych kolizji istniejących przyłączy z projektowaną kanalizacją deszczową, - budowa ulicznych studzienek ściekowych z pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym o śr. 500 mm - budowa studni rewizyjnych o średnicy 1000,1200, 1500 mm - budowa osadnika wirowego o pojemności nie mniejszej niż 6930 dm3 z wyposażeniem - montaż regulatorów przepływu typ mokry o przepływie 10 l/s i 1 l/s - wykonanie włączeń kanałów do istniejących studni - wykonanie kanałów z rur PVC o śr. zewn. 200 mm - wykonanie kanałów z rur PP o śr. zewn. 315 mm, 400 mm, 500 mm, 600mm i 800mm - wykonanie korka na kanale z rur PP o śr. zewn. 600mm - odprowadzenie wody z wykopu na czas wykonywania robót, - wykonanie monitoringów oraz próby szczelności wykonanej sieci deszczowej, - wykonanie zasypki, po robotach branżowych przy zachowaniu odpowiednich parametrów zagęszczeń gruntu, - sprawdzenie zagęszczenia gruntów po robotach sanitarnych, w tym ewentualne dogęszczenie gruntów istniejących, 2. Roboty drogowe - wykonanie robót przygotowawczych polegających na robotach pomiarowych, - usunięcie drzew i krzewów z wywozem, - wykonanie robót rozbiórkowych, - załadunek i wywiezienie gruzu oraz pozostałych elementów pochodzących z rozbiórki, - wykonanie robót ziemnych z transportem mas ziemnych, - przebudowa wszystkich kolizji z istniejąca infrastrukturą - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy pomocniczej ze stabilizacji, stabilizacja z dowozu z węzła betoniarskiego Rm=2,5MPa – grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 lub 15 cm, - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 12 lub 15 cm - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8, 10, lub 15 cm - wykonanie nawierzchni jezdni ul. Konwaliowej z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa podbudowy z MMA gr. 8cm, warstwa wiążąca z MMA gr. 5cm, warstwa ścieralna MMA 4cm, - wykonanie nawierzchni jezdni ul. Konwaliowej dla progów zwalniających i nawierzchni wyniesionej na skrzyżowaniu z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce c-p, - wykonanie nawierzchni jezdni ul. Irysów oraz zjazdów do posesji i poboczy utwardzonych z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce c-p, oraz dodatkowo utwardzenie pobocza dla całego sięgacza nr 1 i nr 2 - od zakończenia jezdni do ogrodzeń posesji 270 i 274 - wykonanie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych gr. 7 cm na podsypce c-p, - ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, - wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej, z wymianą włazów i regulacją wysokościową kręgów, - wykonanie regulacji wysokościowej, zaworów wodociągowych, gazowych, studni telefonicznych, - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu. - przeniesienie lub zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 3. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 300, 100, 70, 50, 30 parach - mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2, SK-6 - wyciąganie kabli w powłoce termoplastycznej Fi’30’ mm i Fi’50’ mm - budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-6, - budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, - montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z HDPE 110/6,3 - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP110/3 - zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych NN - wciąganie kabli wypełnionych w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, średnica do 50 mm - montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 300, 100, 70, 50, 30 parach 4. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z zarządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45110000-1
45100000-8
45112000-5
45233129-9
45400000-1
45232310-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3225207,71
Waluta:
złoty
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie dróg publicznych (min. klasy D) o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 800 000,-zł (brutto) każda oraz minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej/sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł (brutto) każda - z podaniem wartości, daty wykonania i odbiorów - z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. b) wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (min. po jednej osobie w branży) posiadają odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) - w specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej telekomunikacyjnej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego w załączniku nr 2b. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 4. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu), 2. oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (minimum jedna osoba w branży) posiadają odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) w specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej telekomunikacyjnej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 3 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 7 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 64 500,- zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset zł). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach: 1. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych, 2. Zaniechania niektórych robót, 3. Zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia, 4. Zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę, 5. Opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 6. Działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia, 7. Zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, 8. Zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9. Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wesola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-23, 11:00, Sala 120
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |