m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-08 , 15:20:16
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Grudzińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal417
- telefon(0-22)545 72 37
- emailkgrudzinska@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, (tj. kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalików (przyłączy), studni rewizyjnych oraz studni chłonnych przy uwzględnieniu następujących parametrów:

Sieć kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych Dzielnicy Ursynów – własność miasta, pozostającej w eksploatacji i konserwacji tutejszego Urzędu, nie przekazanej do MPWiK S.A.

A. Wykaz przewodów i urządzeń
1. ul. Pląsy
a) przewody Ø 315 366,0 m
Ø 160 11,5 m
b) wpusty uliczne 5 szt.
c) studnie rewizyjne Ø 1200 11 szt.
2. ul. Buszycka
a) przewody Ø 400 290,0 m
Ø 315 50,0 m
Ø 200 293,5 m
Ø 160 6,0 m
b) wpusty uliczne 11 szt.
c) studnie rewizyjne Ø 1200 17 szt.
d) osadnik szlamowy Ø 2000……………………………………………….1 szt.
e) separator lamelowy EKOL-UNICON 10/100................................................1 szt.
3. ul. Jaworowa / ul. Wełniana
a) przewody Ø 400 198,0 m
Ø 315 216,5 m
Ø 160 73,0 m
b) wpusty uliczne 16 szt.
c) studnie rewizyjne Ø 1200 19 szt.
d) separator koalescencyjno-cyrkulacyjny AWAS SK-200, D 2000....................1 szt.
e) odstojnik szlamowy AWAS-SK, Ø 2000………………………………….…...1 szt.
f) zbiornik retencyjny o wym. 14x8x4m w którym znajduje się przepompownia
wyposażona w 2 pompy zatapialne FLAGT CP 3085 MT…………………..…1 szt.

4. ul. Farbiarska / ul. Ludwinowska / ul. Jeziorki
• ul. Farbiarska na odc. od rowu melioracyjnego PS-3 do studni rewizyjnej SR-31
a) przewody D 1200 34,0 m
D 800 44,0 m
D 500 25,5 m
D 400 45,8 m
D 300 23,7 m
b) wpusty uliczne 5 szt.
c) studnie rewizyjne Ø 2000 3 szt.
Ø 1500 2 szt.
Ø 1200 3 szt.
d) separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 50/500/5000 S, D 3000................1 szt.
e) studnia rozprężna Ø 2000 mm………………………………………..……..1 szt.
f) studnia rewizyjna z osadnikiem Ø 2500 mm………………….……………..1 szt.
g) przepompownia ścieków deszczowych...………………………………..……...1 szt.
składająca się z:
- zbiornika przepompowni C35/45 Ø 2500 mm H= 5,92 m
- 2 pompy zatapialne ABS XFP 100-CB1 PE29/4-C-50
- osprzętu hydrauliczno-mechanicznego
- układu zasilająco – sterującego (sterownik dwupompowy PS2-LCD N

• ul. Ludwinowska na odc. od studni rewizyjnej SR-4 do ul. Puławskiej (do studni rewizyjnej SR-13)
a) przewody D 1200 49,5 m
D 1000 140,0 m
D 400 74,5 m
D 300 118,7 m

b) wpusty uliczne 11 szt.
c) studnie rewizyjne Ø 2000 5 szt.
Ø 1500 1 szt.
Ø 1200 5 szt.

5. ul. Pustułeczki
a) przewody D 300 115,0 m
D 200 24,0 m
b) studnie rewizyjne Ø 1200 3 szt.
c) wpusty uliczne 6 szt.

6. ul. Dembego
a) przewody D 300 238,0 m
D 200 42,0 m
c) studnie rewizyjne Ø 1200 9 szt.
d) wpusty uliczne 10 szt.
7. ul. Kabacka odc. Relaksowa-Dembego
a) przewody D 300 100,5 m
D 200 17,0 m
b) studnie rewizyjne Ø 1200 2 szt.
c) wpusty uliczne 2 szt.
8. ul. Imbirowa odc. Kakaowa-Kokosowa
a) przewody D 300 48,0 m
D 200 10,5 m
b) studnie rewizyjne Ø 1200 1 szt.
c) wpusty uliczne 3 szt.
9. ul. Cybisa
a) przewody D 200 46,0 m
b) studnie rewizyjne Ø1200 3 szt.
c) wpusty uliczne 3 szt.
10. ul. Relaksowa
a) przewody D 600 128,0 m
D 500 188,5 m
D 400 45,0 m
D 200 67,5 m
b) studnie rewizyjne Ø 1200 13 szt.
c) wpusty uliczne 9 szt.
11. ul. Bażancia
a) przewody D 200 85,0 m
b) studnie rewizyjne Ø 1200 3 szt.
c) wpusty uliczne 2 szt.
12. ul. Raniuszka
a) przewody D 400 300,0 m
b) studnie rewizyjne Ø 1200 7 szt.
c) wpusty uliczne 7 szt.
13. ul. Makolągwy odc. Roentgena-Rolna
a) przewody D 200 200,0 m
b) wpusty uliczne 4 szt.
14. parking przy ujęciu wody ul. Dzierzby róg ul. Puławskiej
a) separator benzynowy typu AWAS-B NG 6………………………………...1 szt.
b) wpusty uliczne 1 szt.
15. al. KEN (parking przy ul. Raabego 1)
a) wpusty uliczne 1 szt.
16. ul. Raabego 7
a) wpusty uliczne 2 szt.


B. Czyszczenie kanalizacji bezodpływowej
1. ul. Jagielska
a) wpusty uliczne 1 szt.
b) studnie chłonne 2 szt.
2. ul. Kuropatwy
a) wpusty uliczne 5 szt.
b) studnie chłonne 2 szt.
c) przewód D 150 80 m
3. ul. Pelikanów
a) wpusty uliczne 2 szt.
b) studzienki 2 szt.
c) przewód D 200 120 m
4. ul. Kapeli/ul. Gajdy
a) wpusty uliczne 4 szt.
b) studzienki 2 szt.
c) przewód D 150 80 m


5. ul. Braci Wagów (parking przy ul. Meander 15, 19)
a) wpusty uliczne 5 szt.

C. Czyszczenie przewodów i urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
a) wpusty uliczne 10 szt.
b) studzienki 5 szt.

Zestawienie:
a) przepompownia ścieków Ø 2500…………………. 1 szt.
b) separatory………………….......................................4 szt.
c) osadniki szlamowe Ø 2000…………………………..2 szt.
d) zbiornik retencyjny……………………………………1 szt.
e) studnia rewizyjna z osadnikiem Ø 2500……………1 szt.
f) studnie rewizyjne Ø 2000……………9 szt.
Ø 1500……………3 szt.
Ø 1200…………105 szt.
g) studnie chłonne Ø 1600………………………….....4 szt.
h) wpusty uliczne…………………………… ………..125 szt.
i) przewody D 1200………………………….…83,5 m
D 1000……………………..…….140,0 m
D 800 ……………………………..44,0 m
D 600 …………………….….......128,0 m
D 500 …………...….……….…..214,0 m
D 400………………………….…953,3 m
D 315…………………………….632,5 m
D 300…………………………….643,9 m
D 200…………………………….905,5 m
D 160 ……………..………...……90,5 m
D 150 ……………………………160,0 m

j) analiza chemiczna ścieków deszczowych na wylotach do trzech odbiorników -
rowów melioracyjnych (x4):
- przy ul. Karczunkowskiej
- przy ul. Moczydłowskiej
- przy ul. Dzierzby

D. Do obowiązków eksploatatora należy:
- prowadzenie stałego nadzoru nad urządzeniami i sieciami kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie przewodów i urządzeń służących do oczyszczania ścieków w pełnej
sprawności technicznej i eksploatacyjnej, a w przypadku ich awarii natychmiastowego przystąpienia do jej usunięcia,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej - 3 razy w ciągu trwania umowy.

W zainstalowanych urządzeniach oczyszczających ścieki (separatory i osadniki szlamowe)
1. Kontrola szlamu i oleju.
2. Usunięcie produktów separacji i piasku w opakowania zbiorcze lub pojazdy serwisowe i ich unieszkodliwienie - 4 razy w ciągu trwania umowy.
3. Kontrola stanu technicznego komponentów.
4. Systematyczne naprawy drobnych uszkodzeń.
5. Zlecenie wykonania badań oczyszczonych ścieków deszczowych w zakresie zawiesiny ogólnej, węglowodorach ropopochodnych i substancji ekstrahujących się eterem naftowym z prób pobieranych:
 za studzienką z matami sorbującymi substancje ropopochodne (ul. Wełniana i ul. Jaworowa) – 2 razy w ciągu trwania umowy,
 na wylocie ścieków do rowu nr 1 (ul. Buszycka) – dodatkowo badania w zakresie żelaza ogólnego – 2 razy w ciągu trwania umowy,
 na wylocie ścieków do rowu wzdłuż ul. Puławskiej (ul. Dzierzby) - dodatkowo badania w zakresie BZT5 – 2 razy w ciągu trwania umowy.
Przepompownia wód opadowych w ul. Jaworowej róg ul. Wełnianej:
1. Czyszczenie zbiornika retencyjnego o wym. 14x8x4m w którym znajduje się przepompownia wyposażona w 2 pompy zatapialne FLAGT CP 3085 MT – 1 raz w ciągu trwania umowy.
2. Bieżąca kontrola pracy pomp zainstalowanych w zbiorniku retencyjnym, natomiast w przypadku awarii pomp w zbiorniku należy:
- zablokować dopływ lub odpływ wód opadowych,
- wyłączyć z pracy pompy zatapialne,
- natychmiast powiadomić odpowiednie służby lub firmy posiadające środki techniczne do zminimalizowania skażenia środowiska.
3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego opróżnienia zbiornika retencyjnego w przypadku uszkodzenia instalacji zrzutowej lub urządzeń oczyszczających wody opadowe oraz wywozu wód opadowych poza teren osiedli.
Przepompownia ścieków deszczowych w ul. Farbiarskiej (pracuje automatycznie):
1. Utrzymanie w ciągłej pracy urządzeń przepompowni (m.in.: nadzór nad pracą pompowni, kontrola urządzeń sterujących pracą pomp, sprawdzanie zawieszenia pływaków, działania sterownika).
2. Bieżąca kontrola pracy pomp – czyszczenie pomp w przypadku kiedy pompa nie pompuje cieczy lub występuje spadek wysokości podnoszenia cieczy lub wydajności pompy.
3. Czyszczenie zbiornika przepompowni - 1 raz w ciągu trwania umowy.
4. W razie awarii grożącej zalaniem – wypompowanie nadmiaru ścieków, usunięcie awarii i doprowadzenie pompowni do pełnej sprawności.
5. Przeglądy instalacji elektrycznej.
6. Naprawy drobnych uszkodzeń.

Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z:
1) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością,
2) wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm.

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na usługi przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w pkt. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz
 wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
 przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.64.10.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.64.20.00-9
90.51.39.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga !
Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:
1) W zakresie warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na eksploatacji lub bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 70.000,00 złotych. UWAGA! 1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. 2 W przypadku gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość wykonanej dotychczas usługi będzie nie mniejsza niż 70.000,00 złotych brutto.
2) W zakresie warunku odnoszącego się do potencjału technicznego: Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji* posiadającym normy emisji spalin co najmniej EURO 4. * Zamawiający uznaje, że samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji jest pojazd, który przeznaczony jest do czyszczenia kanałów o średnicach, co najmniej w przedziale, od 50 do 300 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego. Pojazd będzie zdolny do usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studzienek kanalizacyjnych, wypompowywania wody.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) Wykaz usług (zgodny załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wykazu urządzeń technicznych (pojazdów) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodny z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) wypełnionego przedmiaru – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ. c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie Zadania na jakie
8.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e451092c-44c3-4a13-ab76-678ad84dfb7b
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e451092c-44c3-4a13-ab76-678ad84dfb7b 11/18
składa ofertę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. d) i e) SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą
8.05.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e451092c-44c3-4a13-ab76-678ad84dfb7b
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e451092c-44c3-4a13-ab76-678ad84dfb7b 12/18
potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Aspekt środowiskowy - norma emisji spalin pojazdów20 %
Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-18 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-18, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 458 – 4 piętro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |