m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-09 , 10:20:57
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rogacin
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22) 510 32 60
- emailMrogacin@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Szewczyk
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 51 03 283
- emailAndrzejszewczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią dla Zadań Inwestycyjnych realizowanych w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
Opis zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży elektrycznej
i teletechnicznej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią dla Zadań Inwestycyjnych realizowanych w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.

Zakres nadzorów inwestorskich w branży elektrycznej i teletechnicznej obejmuje nadzór budowlany nad poniżej wskazanymi „Zadaniami Inwestycyjnymi” realizowanymi przez Wykonawców Zadań Inwestycyjnych pn:

I Część - pełnienie nadzorów inwestorskich w branży elektrycznej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią dla „Zadań Inwestycyjnych” realizowanych
w Dzielnicy Białołęka w Warszawie wskazanych poniżej w punktach 1-11 p.n.:
• „Budowa ul. 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej” (C/BIA/I/P2/79) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 30.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 1”,
• „Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej” (C/BIA/I/P2/120) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym
na 31.10.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 2”,
• „Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej
do ul. Ostródzkiej” (C/BIA/I/P2/119) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 15.11.2018r., - zwanego dalej „Zadanie 3”,
• „Budowa ul. Chudoby” (C/BIA/I/P2/80) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 15.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 4”,
• „Budowa ul. Liczydło” (C/BIA/I/P2/83) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 16.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 5”,
• „Budowa ul. Brzezińskiej” (C/BIA/I/P2/116) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 30.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 6”,
• „Budowa ul. Poręby” (C/BIA/I/P2/109) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji
do dnia 30.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 7”,
• „Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik” (C/BIA/I/P2/128) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji do dnia 31.10.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 8”,
• „Budowa oświetlenia ul. Magiczna” (C/BIA/I/P2/130) tj. Zadania Inwestycyjnego
z terminem realizacji do dnia 31.10.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 9”,
• „Budowa oświetlenia ul. Wadowicka na odcinku ul. Henrykowska – ul. Tapetowa”
(C/BIA/I/P2/131) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji do dnia 31.10.2018r.
- zwanego dalej „Zadanie 10”,
• „Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa – ul. Strunowa” (C/BIA/I/P2/132) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji do dnia 31.10.2018r.
- zwanego dalej „Zadanie 11”,

II Część - pełnienie nadzorów inwestorskich w branży teletechnicznej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią dla „Zadań Inwestycyjnych” realizowanych
w Dzielnicy Białołęka w Warszawie wskazanych poniżej w punktach 1 – 5 p.n.:
• „Budowa ul. 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej” (C/BIA/I/P2/79) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 30.11.2018r.
- zwanego dalej „Zadanie 1”,
• „Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej” (C/BIA/I/P2/120) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym
na 31.10.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 2”,
• „Budowa ul. Chudoby” (C/BIA/I/P2/80) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 15.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 4”,
• „Budowa ul. Liczydło” (C/BIA/I/P2/83) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 16.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 5”,
• „Budowa ul. Brzezińskiej” (C/BIA/I/P2/116) tj. Zadania Inwestycyjnego z terminem realizacji wyznaczonym na 30.11.2018r. - zwanego dalej „Zadanie 6”.

Zakres przedmiotu umowy dla Zadań Inwestycyjnych (wskazanych powyżej) został określony
w przedmiarach robót lub w opisie zadania oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wzorze umowy.

2.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.).

2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby (osoba) wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia należały do Okręgowej Izby Budownictwa oraz posiadały ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.70.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający może udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewidzianego w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy w przypadku posiadania środków finansowych - zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obejmujących nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zakresie robót elektroenergetycznych oraz w branży teletechnicznej w zakresie robót teletechnicznych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym, a ich wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej Wykonawcy: 3.2.1. posiada zdolność techniczną lub zawodową: a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednio: • 1 osobą która posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu artykułu 104, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Zamawiający jako minimalny warunek wymaga, aby osoba skierowana do realizacji wykazała się, w okresie ostatnich 5 lat, prowadzeniem co najmniej 2 (dwóch) nadzorów nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej - polegającymi na budowie/przebudowie sieci elektroenergetycznych ziemnych bądź napowietrznych; • 1 osobą która posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu artykułu 104, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający jako minimalny warunek wymaga, aby osoba skierowana do realizacji wykazała się, w okresie ostatnich 5 lat, prowadzeniem co najmniej 2 (dwóch) nadzorów nad robotami budowlanymi w branży teletechnicznej – polegającej na budowie/ przebudowie sieci teletechnicznych napowietrznych lub kablowych UWAGA : Zamawiający dopuszcza pełnienie nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią obydwu rodzajów uprawnień oraz doświadczenia o których mowa powyżej. UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie (z dnia 22 grudnia 2015 r.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postępowaniu NA WEZWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć: a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego oraz podmiotów na rzecz których nazdory zostały wykonane, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 8 do SIWZ. b) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –załącznik nr 8A do SIWZ. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 5 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności: - wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ b) Zestawienie kosztów zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ, b) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. c) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione przez Wykonawcę w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do sprawowania nadzorów inwestorskich w branży elektrycznej20 %
doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do sprawowania nadzorów inwestorskich w branży teletechnicznej20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-17, 10:30, Zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |