m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-09 , 11:51:49
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mirosław Ciołek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 5997107
- emailmiroslaw.ciolek@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup obejmujących osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na temat: „Radzenie sobie ze stresem. Profilaktyka wypalenia zawodowego”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja szkolenia dla dwóch grup obejmujących osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na temat: „Radzenie sobie ze stresem. Profilaktyka wypalenia zawodowego”.
2. Usługa będzie świadczona w ramach szkolenia grupowego w formie warsztatowej.
3. Szkolenie obejmuje dwie grupy z których każda będzie liczyła od 13 do 17 osób (pełniących funkcję rodziny zastępczej albo prowadzących rodzinne domy dziecka).
4. Czas szkolenia jednej grupy wynosi 6 godzin zegarowych. Łącznie liczba godzin szkoleń:
2 grupy x 6 godzin zegarowych = 12 godzin szkolenia.
5. Szkolenia będą się odbywały w godzinach: 9.00 - 15.00. Szkolenie mogą być przeprowadzane we wszystkich dniach powszednich (tj. od poniedziałku do soboty) w terminach uzgadnianych
z Zamawiającym.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do ogłoszenia
o zamówieniu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZamówienie będzie realizowane w jednej z lokalizacji na terenie m. st. Warszawy: ul. Lipińska 2, Al. Zjednoczenia 34, ul. Nałkowskiej 11.
Główny przedmiot (CPV)80.57.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-06-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń/warsztatów skierowanych do rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek ten Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
2) dysponuje przynajmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia spełniającą łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną,
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje co najmniej 3 szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osoby szkolącej/trenera realizującego szkolenie40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-05-17 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-05-17, 08:45, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, pok. 218 (gabinet Zastępcy Dyrektora)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |