m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-09 , 12:48:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ochota m.st. Warszawy
- adresGrójecka 17A, 02-021 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 57-83-490
- faks(0-22) 659-07-91
- e-mailochota.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Antosik
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
- telefon(0-22) 578 34 90
- emailaantosik@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie nakładek asfaltobetonowych na ulicach gminnych Dzielnicy Ochota
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia podstawowego są roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładek asfaltobetonowych na ulicach gminnych Dzielnicy Ochota, na ul. Kaliskej, Filtrowej, Okińskiego, Opaczewskej/Bohaterów Września.
Szczegółowy opis i zakres robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii oraz standardu wykonania, zawarty został w:
a) dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi Opis przedmiotu zamówienia oraz Przedmiar robót,
b) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej „SSTWiOR”),
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ochota
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.23-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-08-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium14000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
1. dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65).
2. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) minimum jedną robotę drogową o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto,
b) minimum jedną robotę drogową polegającą na remoncie nawierzchni z asfaltobetonu,
- w ramach odrębnych kontraktów.
C. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit . B, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1;
3. W odniesieniu do warunków, o których mowa w lit B pkt 1, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
D. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzonym prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu
A. Wykonawca do swojej oferty, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, dołączy:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone na podstawie Załącznika Nr 6 do SIWZ;
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, spełnienia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone na podstawie Załącznika Nr 7 do SIWZ;
3. zobowiązanie podmiotu/podmiotów, na zasoby którego/których Wykonawca powołał się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
4. oryginał dokumentu potwierdzającego fakt wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa);
5. dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.);
6. kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie formularza tzw. kosztorysu „ślepego”, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
B. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty lub oświadczenia:
1. wykaz osób, o których mowa w pkt 1 lit. B pkt 1 ppkt 1.1, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie Załącznika Nr 7 do SIWZ;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony na podstawie Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Dowodami, o których powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca, 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 ww. rozporządzenia;
4. wykaz materiałów, urządzeń, norm lub innych rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ lub jej załącznikach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca sporządzi ich wykaz ze wskazaniem typu, nazwy handlowej i producenta oraz parametrów technicznych, a także dołączy dokumenty potwierdzające ww. dane.
5. w celu ustalenia braku podstaw do wykluczenia – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
C. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
D. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno zawierać:
- nazwę postępowania, którego dotyczy,
- listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
- wskazanie pełnomocnika,
- zakres pełnomocnictwa.
oraz być podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Dokumenty wskazane w lit. A pkt 1 i 5 oraz lit. C SIWZ, muszą być złożone przez każdy podmiot.
3. Oferta, kosztorys ofertowy i inne dokumenty niewymienione w pkt 2 mogą być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.
E. W przypadku składania oferty przez Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, na wezwanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w części III pkt 2 B 5 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-24 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-24, 12:00, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17a w Warszawie (02-021), w pok. nr 120, piętro I,
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |