m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-09 , 13:49:26
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSebastian Drutowski
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22)44 38 754
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Technikum nr 11 i Technikum nr 30 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy". Numer referencyjny: P-29/18
Opis zamówienia
CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, graficznego, multimedialnego, drukującego. Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest zakup wraz z dostarczeniem pomocy dydaktycznych obejmujących zupełnie nowy sprzęt komputerowy, graficzny, multimedialny, drukujący: a) zestawy komputerowe typu All In One z system operacyjnym i programem biurowym – 45 szt., b) tablety graficzne z oprogramowaniem – 4 szt., c) zestawy interaktywne składające się z tablic multimedialnych, projektorów ultra krótkoogniskowych i uchwytów – 5 szt., d) projektory multimedialne – 5 szt., e) ploter – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. CZĘŚĆ 2 - Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego. Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest zakup wraz z dostarczeniem pomocy dydaktycznych obejmujących zupełnie nowe oprogramowanie komputerowe: a) program do projektowania wnętrz i mebli – 10 sztuk, b) oprogramowanie do tworzenia grafiki – 30 sztuk, c) oprogramowanie do obsługi turystycznej – system rezerwacyjny – 1 sztuka dla 11 stanowisk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem http://www.targowek.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)39.16.21.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.21.40.00-2
30.23.74.50-8
32.32.20.00-6
48.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, graficznego, multimedialnego, drukującego.4000,00cena: 60%długość okresu gwarancji zestawów komputerowych typu All In One: 30%termin realizacji zamówienia : 10%
2Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego1000,00cena: 60%termin realizacji zamówienia : 40%
Razem 5000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania21 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, co najmniej trzy zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego o wartości minimalnej 100 000,00 (słownie sto tysięcy) zł brutto każde zamówienie oraz co najmniej jedno zamówienie na dostawę wraz z montażem tablic interaktywnych o wartość minimum 30 000,00 (słownie trzydzieści tysięcy) zł brutto każde zamówienie; Dla CZĘŚCI 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, co najmniej trzy zamówienia, których przedmiotem była dostawa oprogramowania komputerowego o wartości minimalnej 10 000,00 (słownie dziesięć tysięcy) zł brutto każde zamówienie. W przypadku udziału w więcej niż jednej części zamówienia, Wykonawca może złożyć jeden wykaz dostaw potwierdzający spełnianie warunku dostaw, dla wszystkich części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy w zrealizowaniu dostaw, musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (jeden członek konsorcjum).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć wykonawca: 1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których te dostawy zostały wykonane; 2) Dowody, że dostawy zostały wykonane należycie tj.: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, - oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt odpowiada określonym wymaganiom: dla Części 1 a) Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu dla oferowanych: zestawów komputerowych typu All in One, b) Deklaracja zgodności CE dla oferowanych: zestawów komputerowych typu All in One, c) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy Energy Star 6.0, d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram dla oferowanych: zestawów komputerowych typu All in One, e) Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcodevelopment.com/ dla oferowanych: zestawów komputerowych typu All in One, f) Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym dla oferowanych: zestawów komputerowych typu All in One.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: 1) wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a lub/i Załącznik nr 1b do SIWZ, 2) Wypełnionego formularza cenowego o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7a lub/i Załącznik nr 7b do SIWZ, 3) Wypełnionego Zestawienia oferowanego sprzętu dla Części 1, Zestawienia oferowanego oprogramowania dla Części 2 o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9a lub/i Załącznik nr 9b do SIWZ. 2. Ponadto, do oferty należy załączyć: 4) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, należy załączyć odpowiednie dokumenty. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany), - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji. Uwaga: Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2). informację 6) Dowód wniesienia wadium. 7) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ – odpowiednio dla Części 1 i Części 2. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej dla CZĘŚCI 1 i/lub 2 jest cena brutto - 60% za realizację całego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział informacje, o których mowa w art.91c ust.3 ustawy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 2 pkt 6 ustawy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Warunki na jakich Wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące: - termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, - Zamawiający ustala wysokość postąpienia: dla CZĘŚĆI 1 - 1500,00 zł brutto, dla CZĘŚCI 2 - 500,00 zł brutto.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej http://aukcje.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 min.

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub po upływie czasu ustalonego jako „czasu dogrywki” tj. 3 minut, liczonych od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę – jednak nie wcześniej niż po upływie czasu podstawowego aukcji.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-21 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-21, 11:00, pok. 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak Nazwa projektu lub programu
"Inwestycja w przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |