m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-09 , 13:49:47
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Cydejko
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 54 28
- emailacydejko@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJustyna Roszczyk-Kozłowska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal334
- telefon(0-22)4435217
- emailj.roszczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 9 i 10 do SIWZ, w skład którego wchodzą:
a) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9 do SIWZ,
b) Audyt energetyczny – Załącznik Nr 10 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPraga-Południe
Główny przedmiot (CPV)71.22.10.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.40.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania77 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
1) wykonania 2 usług projektowych polegających na opracowaniu projektów budowlano-wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3;
2) dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami, w tym co najmniej:
• 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
• 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin opracowania i przekazania Zamawiającemu dwóch różnych koncepcji i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu (§ 1 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy) 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-21, 12:00, w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, sala. nr 203 (II piętro).
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |