m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-09 , 15:33:57
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dawid Wołkowiecki
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)851-16-12
- emaildawid.wolkowiecki@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDawid Wołkowiecki
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22)851-16-12
- emaildawid.wolkowiecki@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa kurtek oraz bluz softshell dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kurtek oraz bluz softshell dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy w latach 2018-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa następujące zadania: Zadanie nr 1: Dostawa kurtek uniwersalnych damskich i męskich, Zadanie nr 2: Dostawa bluz softshell. Zamawiający przewiduje następujące ilości dostaw w latach 2018 - 2020: Zadanie nr 1 - kurtek uniwersalnych damskich i męskich w ilościach: w 2018 r. – 420 szt., w 2019 r. - 50 szt., w 2020 r. – 430 szt., Zadanie nr 2 - bluz softshell w ilościach: w 2018 r. – 420 szt., w 2019 r. – 50 szt., w 2020 r. - 430 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 2.1 do nr 2.2 do SIWZ. W celu oceny ofert w zadaniu nr 1 i 2 w kryterium oceny ofert - jakość produktu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą próbek dla każdego z oferowanych przedmiotów zamówienia, w ilości po 1 szt., pod rygorem odrzucenia oferty. Wykaz wymaganych próbek: a) dla Zadania nr 1: kurtka uniwersalna męska w rozmiarze XL, b) dla Zadania nr 2: bluza softshell w rozmiarze XL. Emblematy w przedstawionych wzorach (próbkach) odzieży nie muszą być tożsame z emblematem Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.strazmiejska.waw.pl

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)18.11.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 18.20.00.00-1
18.22.32.00-0

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa kurtek uniwersalnych damskich i męskich12000,00
2Dostawa bluz softshell4000,00
Razem 16000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium16000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu oceny zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać poniższe minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.,: doświadczenia zawodowego umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek doświadczenia zawodowego dla zadania nr 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy (umowy) obejmujące łącznie min. 900 szt. kurtek dla służb mundurowych lub innych pokrewnych formacji lub instytucji noszących jednolite ubrania służbowe lub umundurowanie typu np.: typu Straż Miejska, pracownicy Polskich Kolei Państwowych, czy Polskich Linii Lotniczych, pracownicy ochrony. Warunek doświadczenia zawodowego dla Zadania nr 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy (umowy) obejmujące łącznie min. 900 szt. bluz lub kurtek. Doświadczenie polegające na dostawie łącznie min. 900 kurtek, będzie spełnieniem warunków udziału w postępowaniu również dla zadania 1, jeżeli zostanie ono należycie zrealizowane dla służb mundurowych lub innych pokrewnych formacji lub instytucji noszących jednolite ubrania służbowe lub umundurowanie typu np.: typu Straż Miejska, pracownicy Polskich Kolei Państwowych, czy Polskich Linii Lotniczych, pracownicy ochrony. Za dostawę przy wykazaniu warunku dla każdego zadania zamawiający uzna jedną zrealizowaną umowę, bez względu na to czy wykonana ona była poprzez dostawy sukcesywne czy dostawę jednorazową.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy zadania nr 1 i 2): Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, ilości dostarczonego asortymentu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dowód potwierdzający należyte wykonanie dostaw powinien być wystawiony po ich ukończeniu. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
INNE DOKUMENTY:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) ma obowiązek (samodzielnie bez wezwania), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA!!! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać spełnianie warunków określonych w ROZDZIALE VI SIWZ, odpowiednio dla części zamówienia, na którą składa ofertę. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ROZDZIALE VII SIWZ. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ. Do oferty (sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ, należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Formularz cenowy dla zadania, w zakresie którego oferta jest składana, zgodnie z załącznikiem odpowiednio 3.1 lub 3.2 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej). 4. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt 5 SIWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji określonej w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Jakość produktu40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.strazmiejska.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-11 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-11, 14:30, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa, „Wejście C”.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |